I.V.B zet in op autocontrole slachthuizen

België werd vrij recent opgeschrikt door diverse ‘vleesschandalen’.
België werd vrij recent opgeschrikt door diverse ‘vleesschandalen’. - LBL

De I.V.B. verenigt alle representatieve beroepsverenigingen in de vleesketen, dus mengvoederfabrikanten, producenten, veehandel, slachthuizen, uitsnijderijen, vleeswarenfabrikanten en retail. I.V.B. streeft naar transparantie en maximale valorisatie van de kwaliteit van Belgisch vlees en vleesproducten. Dit doet zij vooral door dagelijks de veehouders-producenten te voorzien van slachtresultaten alsook deze resultaten steekproefsgewijs te controleren in de slachthuizen.

Tot nu toe richtte de organisatie zich vooral op het correct wegen en classificeren van runderen en varkens voor de slacht. In de toekomst zal nog meer aandacht gaan naar een gelijke tred in vergelijkbaarheid van classificatieresultaten en naar het online opvolgen van de wegingen in de slachthuizen.Guy Vandepoel, lid van het hoofdbestuur van I.V.B.: “de autocontrole die nu al wordt uitgevoerd voor voedselveiligheid, wordt uitgebreid naar economische parameters. Slachthuizen waar systematische inbreuk op afspraken wordt vastgesteld, moeten aantonen hoe ze dit probleem gaan aanpakken; bijvoorbeeld door hun werknemers beter op te leiden of te sanctioneren.”

Voor boeren betekent dit uiteindelijk meer geld, want volgens Vandepoel worden zij doorgaans benadeeld door fouten.

Groot voorbeeld is het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC). MCC is een vanuit overheidswege erkend ‘Interprofessioneel Organisme’ en voert in opdracht van de Federale en Regionale Overheid activiteiten uit in het kader van de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de rauwe melk die in Vlaanderen geproduceerd en aan de zuivelindustrie geleverd wordt. Binnen MCC zijn melkveehouders, verwerkers en overheid vertegenwoordigd. De organisatie is volgens Vandepoel succesvol in het verbeteren van de melkkwaliteit.

Overheden samenbrengen

I.V.B. tracht tevens een nauwe samenwerking met de bevoegde overheden actief in de slachthuizen te ondernemen. Nu zijn de bevoegdheden door diverse staatkundige herinrichtingen sterk versnipperd, stelt Vandepoel vast. Hiermee reiken de betrokken actoren in de vleesketen vanuit hun interprofessionele samenwerking de hand naar de bevoegde overheden om te streven naar een meer gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de controles in de slachthuizen.

Vanuit alle ketenpartners werd immers recentelijk - vanwege het Veviba-schandaal- nog aangedrongen op een betere afstemming en coördinatie van de controles in de slachthuizen. “We hebben niet meer controles nodig, die zijn er echt genoeg, maar een effectieve uitwisseling van controleresultaten.”

Walen keren terug

De controlebevoegdheden van I.V.B. en bijhorend overleg beperkten zich sinds het jaar 2000 tot Vlaanderen en een eenzaam slachthuis in Brussel. De vleesketen is echter actief en verspreid over heel België, aldus de I.V.B., en de uitdagingen in zowel Vlaamse, Waalse en Brusselse slachthuizen zijn gelijklopend. Vlaamse dieren worden in Waalse slachthuizen geslacht en andersom. Met de toetreding van FWA worden de Waalse producenten opnieuw betrokken in I.V.B. De organisatie noemt dit een belangrijke stap voorwaarts.

De nieuwe koers wordt ingeslagen met een nieuwe secretaris. Vanaf 1 juli volgt Sander Cleuren veteraan Mathieu Clauwers op. Clauwers stond in 1996 mee aan de wieg van de organisatie.

JCB

Meest recent

Meest recent