Erfdienstbaarheid door de bestemming van de huisvader

Wetgeving

Enkele jaren geleden kocht ik een perceel akkerland dat beschikt over een goede drainage die uitgeeft op een gracht. Nu werd het perceel aan de andere kant van de gracht recent ook verkocht en beginnen er problemen met de nieuwe eigenaar.

Overhangende takken mogen bijgesnoeid worden.

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over overhangende takken en doorschietende wortels

Rechtskundige kroniek

Het artikel 37, vierde lid, van het Veldwetboek, dat bepaalt dat ‘ het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden niet verjaart ’, was het onderwerp van een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk Hof.

Edition numérique des abonnés

Wat indien de reden van opzeg niet wordt verwezenlijkt?

Rechtskundige kroniek

Een aantal jaar geleden kreeg ik vanwege een verpachter opzeg voor gezinsdoeleinden van een deel van een gepacht perceel. Meer in het bijzonder vroeg de verpachter mij 20 are te laten liggen voor gezinsdoeleinden nu deze naast zijn woning waren gelegen.

Edition numérique des abonnés

Hoe bescherm ik mij nu, voor als het later niet meer gaat?

Rechtskundige kroniek

Wij zijn een koppel op leeftijd dat sinds meer dan twintig jaar in onmin leeft met onze enige zoon. Ook de kleinkinderen hebben wij al meer dan twintig jaar niet meer gezien. Nu we een jaartje ouder worden, maken we ons zorgen over de toekomst.

De vrederechter is vaak belast met pacht en erfdienstbaarheden. De wetswijzigingen hebben geen in- vloed op dergelijke zaken.

Veranderingen voor de vrederechter op komst

Rechtskundige kroniek

Met een wetsontwerp tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde zijn een aantal nieuwe wettelijke bepalingen op komst die het voeren van gerechtelijke procedures behoorlijk zal beïnvloeden.

Wat ondernemen tegen de gebruiker die niet betaalt?

Rechtskundige kroniek

Samen met mijn broer heb ik een perceel landbouwgrond geërfd van onze ouders. Het perceel is sinds jaren in gebruik bij een landbouwer, die ons hier echter niets voor betaalt.

Wie moet de herstelwerken aan een gemeenschappelijke muur betalen?

Herstellingen aan een gemene muur

Rechtskundige kroniek

Tussen onze eigendom en de eigendom van onze buur staat een muur, waarvan mij altijd verteld is dat dit een gemene muur is. Een twintigtal jaar geleden heeft mijn buurman, zonder ons daarin te kennen, bovenop deze muur nog een extra muur van 1,5 meter opgetrokken.

De nieuwe erfrechtelijke regels zullen van toepassing zijn op alle nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018.

Aan de slag met het nieuwe erfrecht?

Rechtskundige kroniek

Zoals we in onze eerdere nummers reeds aangaven, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017 de wet van 31 juli 2017 ‘ tot wijziging van het Burgerlijk wetboek wat de erfenissen en de giften betreft’.

Over de pachtwet houden de twee hoogste rechtscolleges er een 
tegenstellende interpretatie van de wet op na.

Cassatie en Grondwettelijk Hof in de clinch over de Pachtwet

Rechtskundige kroniek

Enkele maanden terug schreven we al over een arrest van het Grondwettelijk Hof dat de opzegmogelijkheden voor de stoppende landbouwer die zijn eigen onroerende goederen verpachtte, duidelijk interpreteerde.

De politiek lijkt tractoren in folkloristische stoeten wel te smaken, nu nog de politie?

Opgelet als u met de tractor een carnavalswagen trekt

Rechtskundige kroniek

Nu de nieuwjaarsmaand achter de rug is, komt het carnaval met zijn typische stoeten snel dichterbij. Heel dikwijls worden de praalwagens in dergelijke stoeten getrokken door landbouwtractoren. Deze tractoren worden meestal in bruikleen gegeven door een goedhartige landbouwer. Veelal staat de eigenaar van de tractor echter niet stil bij de mogelijke consequenties van zijn goedheid.

Een omvallende boom brengt de aansprakelijkheid voor de bewaarder van deze boom met zich mee. Wanneer het onroerend goed waarop de boom staat, niet verhuurd of verpacht is, zal de eigenaar aansprakelijk zijn. In geval van verpachting of verhuringen zal de pachter of huurder aansprakelijk zijn.

Wie is verantwoordelijk voor een boom die over de perceelsgrens staat?

Rechtskundige kroniek

Tegen de scheidingslijn staat op de grond van mijn buurman een oude zieke linde. Door de jaren en het dikker worden van de stam, is deze boom gedeeltelijk over de scheidingslijn komen te staan. Een deel van de stam en een groot deel van de kruin bevinden zich dus op en boven mijn eigendom.

Landbouwers moeten beseffen dat zij juridisch als handelaar kunnen  beschouwd worden en dat zij snel en schriftelijk moeten reageren op elke handelstransactie of handelsdocument waarmee zij het niet eens zijn.

Hof van beroep te Gent beschouwt melkveehouder juridisch als handelaar

Rechtskundige kroniek

In een arrest van het hof van beroep te Gent van 31 maart 2017, dat deze week in het Rechtskundig Weekblad werd gepubliceerd, blijkt nogmaals dat landbouwers er niet zomaar kunnen vanuit gaan dat zij niet als handelaar zullen worden beschouwd.

Edition numérique des abonnés

Opzeg voor eigen gebruik toch mogelijk voor gestopte landbouwer die bedrijf verpachtte

Rechtskundige kroniek

In een recent arrest van 23 november 2017 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijke interpretatie van art. 9 Pachtwet gegeven. Bij de beantwoording van twee prejudiciële vragen heeft het Grondwettelijk Hof immers geoordeeld dat art. 9 Pachtwet zo moet worden gelezen dat ook een stoppende landbouwer die zijn bedrijf verpacht heeft, later wel nog opzeg kan geven voor het eigen gebruik van bijvoorbeeld zijn kleinkinderen.

Grof wild kan veel schade in de landbouw veroorzaken.

Grondwettelijk Hof verfijnt de regels rond schade door grof wild

Rechtskundige kroniek

In een recent arrest van 9 november 2017 deed het Grondwettelijk Hof nog eens uitspraak over de Wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade. Uit het nieuwe arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen twee belangrijke zaken worden afgeleid.

Bij de aanschaf van een nieuwe tractor kan men verlangen om een degelijke tractor af te leveren ofwel om de koopovereenkomst te ontbinden.

Verborgen gebrek in aangekochte tractor

Rechtskundige kroniek

Ik kocht ruim een half jaar geleden een nieuwe tractor aan van 130 pk. Sinds de aankoop heeft onze tractor ons al meer frustratie dan gebruiksgemak opgeleverd. Niet minder dan 8 keer dienden wij onze tractor terug binnen te brengen bij onze dealer omdat er steeds weer motorproblemen optraden.

Bij ontvangst van een  schrijven dat meedeelt  dat de procedure tot  bestuurlijke handhaving is gestart, begint ook uw  termijn van 30 dagen  om een verweerschrift in  te dienen.

Kan een geldboete tegen een VVZRL?

Rechtskundige kroniek

Samen met mijn vader baat ik twee landbouwbedrijven uit. Zowel vader als ikzelf hebben een eigen BTW-nr., maar naar de Mestbank en ALV toe worden wij beschouwd als één landbouwer met één landbouwnummer.

Wanneer de pachter de opzeg voor eigen gebruik niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, moet u deze pachter voor het vredegerecht brengen, anders vervalt de gegeven opzeg!

Wat met een geërfde maar verpachte grond?

Rechtskundige kroniek

Samen met mijn broer heb ik een aantal percelen akkerland geërfd van onze overleden ouders. Tijdens het leven van mijn ouders hadden zij deze gronden verpacht aan een kinderloze landbouwer.

Aan de langstlevende echtgenoot werd op grond van de Wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven geen recht van overname toegekend, maar dit doet geen afbreuk aan het recht op preferentiële toewijzing aan de langstlevende echtgenoot.

Wie kan het landbouwbedrijf overnemen: de weduwnaar of de kinderen?

Rechtskundige kroniek

Kan ik gedwongen worden het landbouwbedrijf aan mijn stiefzoon over te laten? Ik zou immers liefst zelf het bedrijf verder uitbaten en het later overlaten aan onze gemeenschappelijke zoon. Wat staat mij te doen?

Iedere eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen.

Discussie over scheidingslijn met nieuwe buur

Rechtskundige kroniek

Sinds een aantal maanden heb ik een nieuwe buurman, met wie ik in een discussie over de scheidingslijn tussen onze eigendommen verwikkeld ben geraakt. Met de vorige buurman had ik nooit problemen, maar deze nieuwe buur beweert dat mijn afsluiting 1,7 meter op zijn eigendom staat. Hij wil dat ik de afsluiting verplaats tot op de scheidingslijn.

Een mede-erfgenaam kan geen verkoop van  onroerende goederen bevelen. De regel is immers de verdeling in natura van de nalatenschap.

Kan een erfgenaam zijn mede-erfgenamen dwingen tot verkoop?

Rechtskundige kroniek

Twee jaar geleden overleed ons moeder, nadat eerder ook al ons vader was gestorven. Nadat we eerst een paar keer via de notaris probeerden om de nalatenschap van onze ouders te verdelen, werd ik nu door mijn broer gedagvaard. In de dagvaarding lees ik dat mijn broer een notaris wil laten aanstellen om de gronden van onze ouders openbaar te verkopen.

Meest recent

Meest recent