Subsidieaanvraag voor nieuwe brede weersverzekering wordt eenvoudiger

In 2020 konden land- en tuinbouwers voor de eerste keer een brede weersverzekering afsluiten.
In 2020 konden land- en tuinbouwers voor de eerste keer een brede weersverzekering afsluiten. - Foto: Belga

In 2020 konden land- en tuinbouwers voor de eerste keer een brede weersverzekering afsluiten. In totaal kwamen in dat eerste jaar 5 producten op de markt. Uiteindelijk hebben 3.076 landbouwers zo’n verzekering afgesloten.

Evaluatie nieuwe brede weersverzekering

In de commissie Landbouw in het Vlaams parlement vroeg Bart Dochy, voorzitter van de commissie en Vlaams parlementslid voor CD&V, naar een evaluatie van landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). “We moeten voor ogen houden dat risicobeheer meer dan is louter verzekeringen sluiten. Sommigen verkiezen éénmalige fysieke investeringen (zoals hagelnetten, zonnewering, irrigatienetwerk, …) boven een jaarlijkse verzekering.”

“Ook niet alle teelten zijn even gevoelig voor alle weerrisicio’s. Grasland bijvoorbeeld, wat één derde vormt van alle landbouwgrond, is niet gevoelig aan vorst, hagel, storm of lokale rukwinden. Terwijl andere teelten dat net wel zijn. Iedere boer maakt dus zijn eigen keuze op basis van zijn eigen situatie en risico’s”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Maar uiteraard zijn er een aantal elementen die kunnen verbeteren. Zo is uit een eerste operationele evaluatie gebleken dat de aanvraagprocedure van de subsidie nog kan vereenvoudigd worden. Ook de timing voor verzekeraars om een erkenningsaanvraag voor hun polis in te dienen was moeilijk. Deze elementen worden dit jaar verbeterd.

“Daarnaast was er afgelopen voorjaar het begin van de corona-pandemie, met het uitstel van de indieningsdatum van de verzamelaanvraag tot gevolg. Dit zorgde ervoor dat landbouwers en verzekeraars in het eerste werkjaar met een aantal praktische moeilijkheden werden geconfronteerd in de opstartfase.”

Overheidssteun voor nieuwe weersverzekering

Voor de overheidssteun baseert het Departement Landbouw en Visserij zich op de gegevens die het doorkrijgt van de verzekeraars én op de gegevens van de aangifte door de landbouwer in de jaarlijkse verzamelaanvraag. “Bij de controle wordt er gekeken naar de effectieve bedragen die de verzekeraars hebben ontvangen en worden de oppervlaktes aan verzekerde teelten vergeleken met de effectieve oppervlakte voor die teelten in de verzamelaanvraag. Als uit die kruiscontroles afwijkingen blijken kan het gebeuren dat de dossierafhandeling vertraging oploopt of dat de betaling wordt beperkt.”

De betalingen aan de landbouwers zijn momenteel lopende. “Voor een aantal verzekeraars zijn de landbouwers al uitbetaald. Voor enkele verzekeraars van wie de gegevens onvolledig of incoherent waren, wordt de controleprocedure momenteel afgerond en zullen de betalingen uitgevoerd worden in de 2de helft van februari. Aan deze verzekeraars wordt bijkomende informatie gevraagd en verwerkt. Het is dus mogelijk dat na de eerste betalingen nog correctiebetalingen zullen gebeuren.”

Na de evaluatie komt er nu een lichte bijsturing. “De belangrijkste bijsturing waarbij voortaan een deelnameverklaring aan de brede weersverzekering wordt gevraagd van de landbouwer. De kwaliteit van de data die nadien door de verzekeraars aan het Departement Landbouw en Visserij worden aangeleverd is van primordiaal belang voor een snelle en correcte uitbetaling van de subsidie aan de landbouwers.”

Vlottere uitwisseling van gegevens

“Het is in dit eerste jaar dan ook gebleken dat verbeteringen met betrekking tot deze uitwisseling van gegevens noodzakelijk en ook mogelijk zijn. Zo zal er in 2021 meer ingezet worden op het gebruik van een geautomatiseerde webservice van het departement door de verzekeraars. Met deze webservice kunnen verzekeraars de oppervlaktes en teeltcodes uit de verzamelaanvraag consulteren en importeren in hun eigen beheerssysteem. Als de verzekeraars deze gegevens gebruiken bij het opstellen van hun polissen en voor de terugkoppeling hiervan nadien aan het departement, kunnen onbedoelde verschillen in oppervlaktes en teeltcodes vermeden worden.”

“Om aan de problematiek van te late subsidieaanvragen te verhelpen, is intussen ook een communicatiecampagne gestart. Met deze communicatie-acties trachten we te stimuleren dat landbouwers het risicobeheer op hun bedrijf in totaliteit bekijken, en nog voor het teeltseizoen begint beslissen of een brede weersverzekering daar het sluitstuk kan van zijn”, besluit Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent