Recht: een uitweg voor de uitweg...

Recht

Ik ben door een erfenis eigenaar geworden van een perceel grond dat geen rechtstreekse toegang heeft tot de openbare weg. In het verleden stelde dit geen probleem, omdat ik ook het aanpalende perceel pachtte dat wel tot aan de straat kwam. Ik kreeg nu opzeg van pacht en moet dus een recht van uitweg vorderen om nog mijn eigen perceel te kunnen bereiken. Waar wordt zo een uitweg gelegd en welke personen moet ik hiervoor in een procedure betrekken? Geen enkele aanpalende eigenaar wil mij vrijwillig toelaten om te passeren.

Elke belanghebbende beschikt derde weer over de mogelijkheid om zelfs zonder het indienen van bezwaren op het einde van de rit een toegekende omgevingsvergunning aan te vechten.

Recht: Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse decreetgever terug

Recht

In een zeer recent arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 maart 2019 wordt opnieuw een deel van de regelgeving rond de omgevingsvergunning vernietigd. Meer in het bijzonder wordt de beperking van de beroepsmogelijkheid voor het betrokken publiek tenietgedaan. Wij situeren het arrest en geven tekst en uitleg over de gevolgen van dit arrest.

Recht: gerechtelijke procedure sinds februari goedkoper

Wetgeving

Sinds 1 februari 2019 is het opstarten van een gerechtelijke procedure een stuk vlotter en op het eerste gezicht goedkoper geworden. Dit is het gevolg van een aanpassing van het systeem van de rolrechten. Op het einde van de rit zal echter hoe dan ook één van de procespartijen voor de kosten moeten opdraaien.

Burgerlijke vennootschap afgeschaft, landbouwvennootschap blijft bestaan

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018 verscheen de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie. Tussen de 208 artikels van deze wet was er één kort artikel dat onze bijzondere aandacht trok. Het artikel 204 van voornoemde wet heeft immers “de landbouwvennootschap” opnieuw ingevoerd in artikel 2, § 2, van het Wetboek van vennootschappen.

Buren hebben door een wijziging in het omgevingsdecreet minder mogelijkheden om in beroep te gaan.

Recht: vervaldatum vergunning kan voortaan verlengd worden

Recht

Het omgevingsvergunningsdecreet is aan diverse wijzigingen onderhevig. Zo kan bij vergunningen voor stedenbouwkundige handelingen of gemengde projecten een verlenging van de vervaldatum worden aangevraagd. Tevens wordt de beroepsmogelijkheid voor derden ingeperkt.

Recht: nieuwe aanpak ruimtelijke ordening

Wetgeving

Onlangs organiseerde de Odisee Hogeschool (KU Leuven) een studiedag die volledig gewijd werd aan de recente wijzigingen in het milieu- en stedenbouwrecht. Wij lichten u in omtrent de belangrijkste zaken die zijn veranderd of die op stapel staan. We staan stil bij de zogenaamde Codextrein waarmee heel wat wijzigingen op vlak van ruimtelijke ordening werden doorgevoerd.

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid grondig ingegrepen in de handhaving van milieu- en stedenbouwmisdrijven. Op de foto een willekeurig bouwtraject.

Handhaving milieu en ruimtelijke ordening anno 2019

Recht

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid grondig ingegrepen in de handhaving van milieu- en stedenbouwmisdrijven. De klemtoon verschoof daarbij van de strafrechtelijke behandeling naar een alternatieve, bestuurlijke handhaving. Wij geven een overzicht van de actuele toestand.

Recent wijzigde de overheid diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.

Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering onder de loep

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2018 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. Dit besluit dat dateert van 28 september 2018 houdt ook een aantal wijzigingen in die voor de landbouwsector belangrijk kunnen zijn. Wij lichten er een aantal zaken uit.

Van iets groots tot een klassieke trekker. Vaak geldt: eens gegeven, altijd gegeven.

Kan een schenking worden teruggevraagd?

Recht

In het verleden deed ik meerdere schenkingen aan mijn broer. Soms deed ik dit bij handgift, soms door overschrijving en eenmaal ook via de notaris. De laatste jaren is er echter ruzie ontstaan en nu wordt mijn broer ronduit agressief tegen mij. Hij houdt ook niet op mij te beledigen. Ik zou al wat ik mijn broer heb geschonken willen terugvragen. Kan dit?

De aardappelteelt heeft met een ongekende droogte gekampt in 2018.

Wat met de aardappelcontracten in het uitzonderlijke jaar 2018?

Recht

Het jaar 2018 is een jaar met uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, wat een weerslag heeft op de opbrengsten van de diverse landbouwteelten. Met deze stelling trappen we een open deur in, maar het is wel het vertrekpunt bij uitstek wanneer de vraag wordt gesteld naar het lot van de aardappelcontracten.

Een gracht waar drainagebuizen in uitkomen en die het hemelwater afvoert is duidelijk een situatie van dienstbaarheid.

Erfdienstbaarheid door de bestemming van de huisvader

Wetgeving

Enkele jaren geleden kocht ik een perceel akkerland dat beschikt over een goede drainage die uitgeeft op een gracht. Nu werd het perceel aan de andere kant van de gracht recent ook verkocht en beginnen er problemen met de nieuwe eigenaar.

Overhangende takken mogen bijgesnoeid worden.

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over overhangende takken en doorschietende wortels

Recht

Het artikel 37, vierde lid, van het Veldwetboek, dat bepaalt dat ‘ het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden niet verjaart ’, was het onderwerp van een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk Hof.

Wat indien de reden van opzeg niet wordt verwezenlijkt?

Recht

Een aantal jaar geleden kreeg ik vanwege een verpachter opzeg voor gezinsdoeleinden van een deel van een gepacht perceel. Meer in het bijzonder vroeg de verpachter mij 20 are te laten liggen voor gezinsdoeleinden nu deze naast zijn woning waren gelegen.

Hoe bescherm ik mij nu, voor als het later niet meer gaat?

Recht

Wij zijn een koppel op leeftijd dat sinds meer dan twintig jaar in onmin leeft met onze enige zoon. Ook de kleinkinderen hebben wij al meer dan twintig jaar niet meer gezien. Nu we een jaartje ouder worden, maken we ons zorgen over de toekomst.

De vrederechter is vaak belast met pacht en erfdienstbaarheden. De wetswijzigingen hebben geen in- vloed op dergelijke zaken.

Veranderingen voor de vrederechter op komst

Recht

Met een wetsontwerp tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde zijn een aantal nieuwe wettelijke bepalingen op komst die het voeren van gerechtelijke procedures behoorlijk zal beïnvloeden.

Een betaling is doorslaggevend om de aard van de overeenkomst die werd gesloten te kunnen bepalen.

Wat ondernemen tegen de gebruiker die niet betaalt?

Recht

Samen met mijn broer heb ik een perceel landbouwgrond geërfd van onze ouders. Het perceel is sinds jaren in gebruik bij een landbouwer, die ons hier echter niets voor betaalt.

Wie moet de herstelwerken aan een gemeenschappelijke muur betalen?

Herstellingen aan een gemene muur

Recht

Tussen onze eigendom en de eigendom van onze buur staat een muur, waarvan mij altijd verteld is dat dit een gemene muur is. Een twintigtal jaar geleden heeft mijn buurman, zonder ons daarin te kennen, bovenop deze muur nog een extra muur van 1,5 meter opgetrokken.

De nieuwe erfrechtelijke regels zullen van toepassing zijn op alle nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018.

Aan de slag met het nieuwe erfrecht?

Recht

Zoals we in onze eerdere nummers reeds aangaven, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017 de wet van 31 juli 2017 ‘ tot wijziging van het Burgerlijk wetboek wat de erfenissen en de giften betreft’.

Over de pachtwet houden de twee hoogste rechtscolleges er een 
tegenstellende interpretatie van de wet op na.

Cassatie en Grondwettelijk Hof in de clinch over de Pachtwet

Recht

Enkele maanden terug schreven we al over een arrest van het Grondwettelijk Hof dat de opzegmogelijkheden voor de stoppende landbouwer die zijn eigen onroerende goederen verpachtte, duidelijk interpreteerde.

De politiek lijkt tractoren in folkloristische stoeten wel te smaken, nu nog de politie?

Opgelet als u met de tractor een carnavalswagen trekt

Recht

Nu de nieuwjaarsmaand achter de rug is, komt het carnaval met zijn typische stoeten snel dichterbij. Heel dikwijls worden de praalwagens in dergelijke stoeten getrokken door landbouwtractoren. Deze tractoren worden meestal in bruikleen gegeven door een goedhartige landbouwer. Veelal staat de eigenaar van de tractor echter niet stil bij de mogelijke consequenties van zijn goedheid.