Leerstoel Bayer ForwardFarming

De doelstelling van de leerstoel is de creatie van een leerplatform waarbij wetenschappelijke kennis en praktijkinzichten gebundeld worden, en dit om in te spelen op de uitdagingen waar de Belgische landbouw voor staat en bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw.

Duurzame landbouw: geen mission impossible!

“Wat wij bij Bayer onder duurzame landbouw verstaan is een landbouw die zo milieuvriendelijk en sociaal-verantwoord mogelijk is”, legt Carsten Dauster, Hoofd van Bayer Crop Science in de Benelux, uit. “Maar zeker zo belangrijk is het dat deze duurzame landbouw de landbouwer in staat stelt zijn boterham te verdienen.”

De landbouwsector staat voor moeilijke uitdagingen. De vraag naar voedsel neemt steeds toe en de beschikbare oppervlakte om aan landbouw te doen niet. Hoe kan hieraan voldaan worden?”, vroeg de CEO zich af. “Nog harder werken? Landbouwers werken al zo hard dat dat geen optie is. Wij geloven dat het eerder zal zijn door het verhogen van de efficiëntie”, legde hij uit.

“Er zijn naar schatting 130 factoren die de kwaliteit van de oogst bepalen. Wij willen de landbouwer helpen om de juiste keuzes te maken voor zichzelf, zijn bedrijf en het milieu. Maar dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Alle actoren, de landbouwers, landbouworganisaties, de overheid, de voedselketen, maar zeker ook onderzoeksinstellingen en bedrijfswereld moeten samenwerken om de productiviteit van de landbouw op te drijven. Dat is geen mission imposible! Wij geloven dat naast een efficiënte gewasbescherming en kwaliteitsvolle zaden, er een nieuwe groene revolutie zal komen door kennis en data op basis waarvan de landbouwer snel juiste beslissingen kan nemen. We zijn hier vandaag samen om deze leerstoel voor te stellen. Bayer en de Universiteit Gent werkten reeds eerder succesvol samen en we verwachten dan ook veel van deze samenwerking om tot nieuwe inzichten te komen”, besloot Carsten Dauster.

Concrete invulling

Het concept van Bayer Forward Farming bestaat uit drie basiselementen: geïntegreerde gewasoplossingen, een proactief stewardship om het veilige en efficiënte gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te garanderen en partnerschappen.

Marc Sneyders, hoofd Sustainable Operations van de Crop Science-divisie in België, had het over de verschillende invloedsfactoren binnen de landbouw: politieke, sociaal-culturele, economische, technische, ecologische en legale factoren.“Wij geloven dat de technische factor een oplossing kan bieden aan de uitdagingen waarmee de landbouw te maken heeft vanuit die andere invloedsfactoren”, zei Marc Sneyders. “Technologie kan landbouwers helpen om beslissingen te nemen.”

De duurzaamheid waar het over gaat, uit zich op drie vlakken: op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. “Het is belangrijk dat er een evenwicht is tussen deze drie factoren”, stelde hij. “In het verleden werd te vaak de nadruk op de economische factor gelegd.”

Onze ambitie is om de economische, maatschappelijke en ecologische waarde van de gewasproductie te verbeteren met oplossingen die verder reiken dan onze producten”, verklaarde Marc Sneyders. “Wij als bedrijf hebben er baat bij dat het goed gaat met de landbouw. We leggen ons minder toe op pure chemie, maar eerder op life science. We geloven in kennis en technologie om de maatschappij en de landbouw verder te helpen met een businessmodel dat rendabel is. Zelf zijn we niet van plan soft- of hardware te ontwikkelen, maar wel kunnen we de kennis aanleveren om die software te voeden”, vervolgde hij.

Hof ten Bosch

Hof ten Bosch in Huldenberg, de Belgische Forward Farm van Bayer is een operationele boerderij van 150 hectaren waar aardappelen, tarwe, suikerbiet, maïs, appelen en peren geteeld worden. Eigenaars van de boerderij zijn Josse en Jan Peeters. Vijf jaar geleden startte de samenwerking tussen Bayer en de broers. Hier wordt het onderzoek in de praktijk toegepast, waarbij gezocht wordt naar innovaties en duurzame oplossingen voor de problemen waar de Belgische landbouwsector vandaag mee kampt.

“Door de samenwerking met de Universiteit Gent hebben we de expertise van de verschillende professoren die samenwerken rond verschillende projecten om naar die oplossingen te zoeken”, besluit Marc Sneyders.

Universiteit Gent

Voor de Universiteit Gent biedt de leerstoel nieuwe mogelijkheden voor geïntegreerd onderzoek rond moderne landbouwmethodes op een reëel bedrijf. Professor Marc Van Meirvenne, decaan aan de Universiteit Gent, professor bodemkunde en hoofd van de onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodem-inventarisatietechnieken (ORBit) is titularis van de leerstoel. Verschillende projecten worden uitgevoerd op de boerderij in Huldenberg, maar vanaf volgend accademiejaar zal er ook een nieuw vak rond precisielandbouw gegeven worden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, waarbij tien professoren betrokken zijn.

Toekomst

Voorlopig gaat het om een samenwerking voor twee jaar, waarbij Bayer het onderzoek financiert en de Universiteit Gent het uitvoert. “Er is overleg tussen Bayer en de Universiteit over het onderzoek, maar de Universiteit heeft academische vrijheid voor de uitvoering”, besloot de professor. Beide partners zijn het er wel over eens dat twee jaar een relatief korte periode is om aan onderzoek te doen. Mogelijk komt er dan ook een verlenging waarbij ook de focusdomeinen kunnen evolueren.

N.V.H.

Meest recent

Meest recent