Startpagina Actueel

De nieuwe Europese dierengezondheidswet treedt in voege vanaf 21 april

De nieuwe Europese dierengezondheidswet is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de Europese Unie neemt ter versterking van de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de gehele landbouw en voedselketen. Voorlopig zijn er geen wijzigingen.

Leestijd : 2 min

Deze nieuwe wet komt onder de vorm van een Verordening, wat betekent dat deze regels rechtstreeks toepasbaar zijn in de verschillende Europese Lidstaten. Dit impliceert dan ook een harmonisatie van deze regels over het volledige Europese grondgebied.

Basisprincipes van het beleid

In deze wet worden de basisprincipes van het beleid vastgelegd. In gedelegeerde en uitvoeringsverordeningen worden deze principes verder uitgewerkt. Belangrijke nieuwe elementen in de wet zijn de risico-gebaseerde aanpak, de nadruk die gelegd wordt op allerhande preventiemaatregelen (bioveiligheid, bewaking…), het vastleggen van verantwoordelijkheden en de regels met het oog op een veilige handel.

Het in voege treden van deze nieuwe Europese wetgeving impliceert dat onze nationale Belgische wetgeving grondig moet worden doorgelicht om te verifiëren of deze nog in lijn is met deze nieuwe wetgeving en waar nodig aanpassingen door te voeren. Het is ook een opportuniteit om ons beleid in sommige domeinen te moderniseren of om andere redenen aan te passen.

Deze oefening wordt in de komende maanden, in heel nauwe samenwerking, gemaakt door de diensten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. .

Vertraging bij uitvoeringsverordeningen

De Europese Commissie heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen bij het nemen van de gedelegeerde en uitvoeringsverordeningen. Vandaar dat 2021 een overgangsjaar zal worden. Op korte termijn verandert er weinig aan de regels voor het verkeer van dieren binnen de Europese Unie.

Specifiek voor blauwtong zullen dieren onder nagenoeg dezelfde voorwaarden als onder de bestaande bilaterale akkoorden kunnen verhandeld worden. Ook de regelingen voor grensbeweiding blijven voorlopig van kracht.

Om de nieuwe wetgeving toe te lichten zullen samen met de aanvullende Belgische wetgeving gedetailleerde omzendbrieven ter beschikking gesteld worden. In afwachting blijft de bestaande Belgische wetgeving van toepassing.

Lees ook in Actueel

Sensor in geitenmaag kan rendement bedrijf verhogen

kleinvee De melkgeitenhouderij groeide de voorbije jaren aanzienlijk. Een gemiddeld bedrijf heeft meer dan 1.000 dieren. Daarom zou een automatische meting van de gezondheid, en voornamelijk de penswerking, zeer welkom zijn om de veestapel zo productief en winstgevend mogelijk te houden. Speciaal voor geiten ontwikkelde men binnen het Bolucap-project een pensbolus.
Meer artikelen bekijken