Vraagbaak webinar pachtwetgeving anno 2022 (slot)

Recht

De afgelopen weken kwamen we nog verschillende keren terug op onze eerste webinar en deden een greep uit de vele tientallen vragen van onze kijkers. Om de komende weken ook andere onderwerpen aan bod te laten komen, beantwoorden we vandaag nog een laatste keer een aantal interessante vragen die werden gesteld.

Met een areaal van 50 ha lijkt het ons dat de landbouwactiviteit altijd als een op zich staand landbouwbedrijf zal worden beschouwd,  zodat de pachtrechten onverkort zullen blijven bestaan.

Vraagbaak webinar pachtwetgeving - deel 3

Recht

Zoals beloofd komen we in de rechtskundige kroniek terug op onze webinar over de pachtwetgeving. Tijdens deze webinar was er onvoldoende tijd om de vele tientallen vragen van onze kijkers te beantwoorden. Ook deze week doen we terug een greep uit de vragen die onbeantwoord bleven.

Wanneer u als pachter of als eigenaar zelf alle handelingen voor het kweken van de maïs stelt en zelf ook het teeltrisico draagt alvorens uw maïs te verkopen en te laten oogsten door een andere landbouwer, is er duidelijk sprake van een verkoop. Op deze situatie is de Pachtwet niet van toepassing.

Vraagbaak webinar pachtwetgeving anno 2022 - deel 2

Recht

Zoals beloofd komen we in de rechtskundige kroniek terug op onze eerste webinar. Tijdens deze webinar was er onvoldoende tijd om de vele tientallen vragen van onze kijkers te beantwoorden. We doen opnieuw een greep uit de vragen die onbeantwoord bleven.

Om het bewijs te leveren van het bestaan van een pachtovereenkomst moet minstens  worden aangetoond dat er sprake is van een verhuring van een onroerend goed dat wordt gebruikt in een landbouwbedrijf. Foto: LBL

Vraagbaak webinar pachtwetgeving anno 2022

Recht

Zoals beloofd komen we in de rechtskundige kroniek terug op onze eerste webinar. Tijdens deze webinar was er onvoldoende tijd om de vele tientallen vragen te beantwoorden. De komende weken doen we een greep uit de vragen die onbeantwoord bleven.

De hoofdmoot van de webinar werd gewijd aan de toepassingsvoorwaarden van de Pachtwet en aan de alternatieven op de pachtovereenkomst.

Terugblik op de webinar over de Pachtwet

Recht

Op 16 februari 2022 organiseerde Landbouwleven voor het eerst een webinar voor haar lezers. Met ruim 750 inschrijvingen en tot 600 gelijktijdige aanwezigen, werd dit eerste webinar zeer druk bijgewoond. Wij blikken even terug voor zij die er niet bij konden zijn.

Planologische realiteit houdt in dat, als door een ruimtelijk uitvoeringsplan van landbouwgrond industriegrond wordt gemaakt, bij de onteigening voor de realisatie van het industrieterrein de onteigeningsvergoeding zal berekend worden zonder rekening te houden met de bestemming voor industrie.

Onteigening landbouwgrond: Planologische neutraliteit en toekomstwaarde

Recht

Wij zijn betrokken in een onteigeningsprocedure waarbij onze landbouwgrond wordt onteigend voor industrie. In de onteigening wil men ons enkel de waarde van de landbouwgrond vergoeden, terwijl men deze later wel als industriezone zal verkopen. Hiervoor beroept de onteigenaar zich op planologische neutraliteit. Wat houdt dat in? Is hier werkelijk niets aan te doen?

In de nieuwe wet staat dat de betalingstermijn maximaal 30 dagen mag zijn voor zowel bederfelijke als niet-bederfelijke landbouw- en voedingsproducten.

Naar een betere bescherming voor de producent van landbouwproducten

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2021 verscheen de wet van 28 november 2021 tot omzetting van de richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken en de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van Economisch recht. Dat is een hele mond vol voor de wet die de producenten en leveranciers van agrovoedingsproducten beter moet beschermen.

Om ervoor te zorgen dat de gronden worden aangekocht door een veilige nieuwe verpachter, kunt u misschien wel op zoek gaan naar een geïnteresseerde koper die u verder wil laten pachten.

Overdracht van recht van voorkoop

Recht

Als jonge landbouwers worden wij geconfronteerd met een vervelend probleem. Een paar jaar terug namen wij het bedrijf van mijn ouders over en nu willen de erfgenamen van een recent overleden verpachter zijn gronden verkopen. Wij zijn niet in staat om deze gronden zelf te kopen, maar zonder deze gronden wordt het moeilijk om ons bedrijf rendabel te houden. Kunnen wij op één of andere manier deze verkoop tegenhouden?

De verkoper moet aan de koper een machine leveren die geschikt is voor het gebruik dat de partijen bij de verkoop voor ogen hadden. Wanneer de geleverde machine niet meer conform is aan wat de partijen hebben afgesproken, moet een herstelling worden uitgevoerd om de machine terug conform te maken.

Welke garantie geldt voor mijn machines?

Recht

Machines en materieel aankopen en verkopen, het gebeurt op elk landbouwbedrijf. Soms blijkt dat de machine na enige tijd niet meer of niet normaal functioneert. Dat in zo’n geval een herstelling noodzakelijk is, behoeft weinig uitleg, maar wie die herstelling moet betalen, is vaak minder duidelijk. Wij nemen in dit artikel de garantieplicht onder de loep.

Een techniek om voor de langstlevende partner een bijkomende zekerheid te bieden en toch ook de nodige flexibiliteit in te bouwen kan gevonden worden in het huwelijkscontract.

Erfregeling via het huwelijkscontract

Recht

Mijn echtgenote en ikzelf willen stilaan beginnen aan onze successieplanning. Wij hebben 2 kinderen en willen deze eigenlijk gewoon gelijk bedelen. Voor alles willen we wel dat de langstlevende onder ons beiden niets tekortkomt. Volstaat het om een testament op te maken waarbij de langstlevende een belangrijk deel van de nalatenschap krijgt? En is dit verstandig?

Wie is wanneer aansprakelijk bij ongevallen en schadegevallen?

De juridische kant van een schadegeval in de landbouw

RULA

De landbouwsector zit vol gevaren. Zowel letterlijk als figuurlijk loert het gevaar om elke hoek. Hoewel voorkomen beter is dan genezen, is een goede kennis van het aansprakelijkheidsrecht ook een belangrijke meerwaarde voor een bedrijfsleider in de landbouwsector.

Sinds 1 september 2021 bepaalt het nieuw Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk dat de bewijslast voor het uitdoven van de erfdienstbaarheid rust op de eigenaar van het lijdende erf.

Verdwijnt een erfdienstbaarheid door verjaring?

Recht

Ik kocht recent een perceel landbouwgrond dat begunstigd is met een erfdienstbaarheid van doorgang. Nu blijkt de eigenaar van het perceel waarop de erfdienstbaarheid rust, die niet te willen respecteren. Volgens hem is de erfdienstbaarheid verjaard en heb ik een andere uitweg. Heeft hij gelijk?

De pachter is enkel verplicht om de verhoogde pachtprijs te betalen die verschuldigd is op de eerstvolgende vervaldag die volgt op de kennisgeving van de pachtprijsverhoging door de verpachter.

Kan de pachtprijs aangepast worden voor het verleden?

Recht

Na het overlijden van mijn verpachter krijg ik van zijn erfgenamen de vraag om een bijbetaling te doen voor de pachtprijs van de afgelopen jaren. Uit hun berekening blijkt dat hun overleden vader niet het wettelijk maximum heeft gevraagd. Kunnen de erfgenamen deze aanpassing van de pachtprijs nu nog vragen?

De pachter is enkel verplicht om de verhoogde pachtprijs te betalen die verschuldigd is op de eerstvolgende vervaldag die volgt op de kennisgeving van de pachtprijsverhoging door de verpachter.

Nog maar eens over het eigendomsrecht

Recht

Naar aanleiding van de deining die ontstond over de nieuwe invulling van het eigendomsrecht kwamen de FOD Justitie, de Federatie van het Notariaat en de met de redactie van dit wetboek belaste experts samen om enkele punten te verduidelijken. Wij geven hieronder de tekst weer die blijkbaar het resultaat is van dit overleg en die in de juridische wereld circuleert.

Aan de regels rond aansprakelijkheid voor dieren is niets veranderd door het goederenrecht. De bewaarder van een dier blijft nog steeds aansprakelijk voor de schade die het dier veroorzaakt, behalve in geval van eigen fout van het slachtoffer of overmacht.

Mag iedereen nu zomaar mijn weide betreden?

Recht

Blijkbaar mag iedereen sinds 1 september 2021 een ander zijn eigendom betreden om een bal of iets dergelijks op te halen. Geldt dat ook voor een weide waar dieren op grazen? Wat als één van mijn dieren zo een persoon aanvalt? Wie is dan aansprakelijk?

Het zichtbare karakter van een erfdienstbaarheid omvat voortaan niet enkel de zichtbare en voortdurende werken, maar ook de sporen die bestaan van een geregelde activiteit.

Erfdienstbaarheden in het nieuwe goederenrecht

Recht

De afgelopen weken stonden we al meermaals stil bij de wijzigingen die het ‘Boek 3. Goederen’ in het nieuwe Burgerlijk Wetboek aanbrengt. En uiteraard is er daarbij ook aandacht voor het belangrijke aspect van de erfdienstbaarheden. De wetgever koos ervoor om dicht bij de bestaande regels te blijven, maar wijzigde toch een aantal belangrijke zaken.

Eenvoudig uitgelegd: iedereen mag van zijn eigendom genieten en gebruik maken als hij daarmee zijn buren niet bovenmatig hinder berokkent.

Nieuwe wetgeving over relaties tussen buren

Recht

Op 1 september aanstaande treedt het nieuwe goederenrecht in werking. Vandaag leggen we uit wat er wijzigt op vlak van relaties tussen buren.

De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie Milcobel werd geschorst.

Voorzitter ondernemingsrechtbank schorst uittredingsstop Milcobel

Melkvee

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde velde op 20 juli 2021 een beslissing in het kort geding dat enkele coöperanten van Milcobel tegen de zuivelcoöperatie hadden aangespannen. De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie werd geschorst. Wij konden de tekst van de beschikking inkijken en duiden de uitspraak.

37% van de Nederlandse werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen.

Nederlandse werkgevers in de landbouwsector lopen risico op terugbetaling noodhulp

Tot op vandaag wordt de erfpacht geregeld door de wet van 10 januari 1824.

Het recht van erfpacht ingrijpend gewijzigd

Recht

In onze reeks over het nieuwe goederenrecht, dat op 1 september aanstaande in werking treedt, belichten we in dit artikel het recht op erfpacht. Tot op vandaag wordt de erfpacht geregeld door de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht.

Art. 3.63 van het nieuw Burgerlijk Wetboek bepaalt voortaan dat het eigendomsrecht op de grond zich enkel uitstrekt tot een hoogte boven of diepte onder de grond die voor de eigenaar nuttig kan zijn voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Het nieuwe goederenrecht

Recht

Op 1 september 2021 treedt het nieuwe goederenrecht in werking. De wet van 4 februari 2020 voert immers een ‘Boek 3. Goederen’ in het nieuwe Burgerlijk Wetboek in. Hiermee heeft de wetgever heel wat wetgeving in verband met roerende en onroerende goederen samengebracht en gemoderniseerd. Heel wat van deze bepalingen zijn van belang voor de landbouwpraktijk. Daarom staan we er de komende weken uitvoerig bij stil.

Aangezien u een perceel wenst aan te kopen waar zich een ondergrondse leiding van Fluxys in bevindt, zult u ook de lasten die door deze publieke erfdienstbaarheid op het perceel rusten, moeten aanvaarden en respecteren.

Publieke erfdienstbaarheid: Wat zijn de verplichtingen bij een ondergrondse gasleiding?

Recht

Ik sta op het punt een perceel akkerland aan te kopen waaronder een gasleiding van Fluxys loopt. In het ontwerp van verkoopsovereenkomst wijst de verkoper erop dat ik voldoende ben ingelicht dat er een ondergrondse gasleiding onder het perceel loopt. Ik vraag mij af wat de consequenties van deze erfdienstbaarheid zijn, ook naar waarde van het onroerend goed toe.

Zowel bij de lopende vergunningsaanvragen als bij de nieuwe nog in te dienen aanvragen zal men rekening moeten houden met deze nieuwe ministeriële instructies.

Wat houdt de ministeriële instructie stikstof nu juist in?

Actueel

Sinds afgelopen weekend domineert de ministeriële instructie van minister van Omgeving Zuhal Demir de gesprekken in de ruime landbouwsector (lees ook p. 6). Wij proberen de consequenties van deze omzendbrief uit te leggen, maar stuiten op heel wat onduidelijkheden.

Wanneer u op basis van de gegevens in de opzegbrief twijfelt of de aanstaande exploitant voldoet aan al de voorwaarden, is het voldoende om de opzeg niet te aanvaarden binnen de 30 dagen.

Hoe reageren op bedenkelijke opzeg voor eigen gebruik

Recht

Ik ben een akkerbouwer in bijberoep en ontving van mijn verpachter een opzeg voor eigen gebruik ten voordele van zijn dochter. De dochter van mijn verpachter is evenwel geen landbouwer en heeft ook geen landbouwschool gevolgd. Bovendien stel ik mij de vraag welke landbouwactiviteit zij zal ontwikkelen gezien de veeleisende job die ze heeft. Is dergelijke opzeg wel wettelijk en hoe moet ik daarop reageren?

Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop.

Boeren- en natuurverenigingen zij aan zij tegen regeling bouwshift

Recht

Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop. In De Standaard van 29 maart 2021 staat een open brief van hen.