Wat bij teeltschade door uitzonderlijke weersomstandigheden?

Recht

De oogst van de aardappelen op verschillende van onze percelen zal dit jaar zwaar tegenvallen door de aanhoudende droogte. Dit betekent voor ons een ernstig financieel verlies. Kunnen wij hiervoor een vergoeding uit het landbouwrampenfonds krijgen? Welke stappen moeten we ondernemen om dergelijke vergoeding te ontvangen voor de geleden schade?

De verpachter moet tijdens de pachttijd alle herstellingen doen die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de pachter. De verpachter moet eveneens de kleine herstellingen uitvoeren wanneer alleen ouderdom of overmacht de oorzaak zijn.

Verpachter moet in principe betalen voor deherstellingswerken, ontstaan door de ouderdom

Recht

“Wij pachten sinds generaties een hoeve met landerijen en gebouwen. De tand des tijds heeft zijn werk gedaan waardoor er, ondanks ons het goede onderhoud als pachter, dringend herstellingen zouden moeten gebeuren. Als ik mijn verpachter hierover aanspreek, zegt hij dat ik dit als pachter zelf moet betalen aangezien hij al zo weinig pacht krijgt en het allemaal slijtage is die door ons werd veroorzaakt. Klopt dat, of niet?”

Wanneer u de bomen niet rooit en de beroepsrechter beslist ook dat u deze bomen moet rooien, kan de tegenpartij de dwangsom per dag vertraging van u opeisen.

Veroordeeld bij verstek, wat nu?

Recht

Ik kreeg onlangs een gerechtsdeurwaarder over de vloer die mij een vonnis van het vredegerecht betekende. Blijkbaar werd ik gedagvaard op mijn oude adres en werd een rechtszaak tegen mij behandeld, hoewel ik hiervan niet op de hoogte was. In het vonnis staat dat ik veroordeeld word om verschillende bomen te rooien onder verbeurte van een dwangsom. Ik ben hier echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog ondernemen?

Recht: wie is nu mijn pachter?

Recht

Een aantal jaar terug erfde ik een perceel landbouwgrond. Het perceel was reeds bij leven van mijn oom, van wie ik het erfde, in gebruik bij een landbouwer. Deze landbouwer betaalde aan mijn oom een pachtprijs. Na het overlijden van mijn oom, betaalde de landbouwer in kwestie zijn pacht verder aan mij. Ik ontving nu een pachtopzeg vanwege de erfgenamen van een voormalige gebruiker. Voor mij is het niet meer duidelijk wie mijn pachter nu is of was. Kunt u dit uitklaren? Moet ik iets ondernemen?

Een nieuw juridisch begrip:de landbouwonderneming

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2019 werd een belangrijk Koninklijk Besluit gepubliceerd dat het nieuwe juridische begrip ‘Landbouwonderneming’ verder aflijnt. Deze nieuwe notie werd ingevoerd met het Wetboek vennootschappen en verenigingen dat van kracht werd op 1 mei 2019.

Recht: wel of geen voorkooprecht bij seizoenspacht?

Actueel

Ik gebruik sinds 7 jaar een perceel akkerland van 4 hectaren en onderteken daarvoor met de eigenaar jaarlijks een contract van seizoenspacht. Nu heeft deze eigenaar mij laten weten dat hij zijn perceel grond gaat verkopen. Beschik ik bij een seizoenspacht over een voorkooprecht?

Recht: noodzakelijke toestemming

Actueel

Ik ben pachter van verschillende percelen landbouwgrond. Omdat ik geen opvolger heb, wil ik deze pachtgronden – gezien mijn leeftijd – onderverpachten aan een collega-landbouwer uit het dorp. Wat moet ik doen om wettelijk in orde te zijn?

Welke percelen juist over een recht van doorgang beschikken, staat vermeld in de notariële akte.

Recht: een verzwaring van een recht van doorgang: kan dat?

Recht

Ik ben eigenaar van een aantal percelen grond waarop een erfdienstbaarheid van doorgang rust. De aanpalende landbouwer die doorgang over mijn percelen mag nemen, heeft de laatste jaren verschillende andere percelen kunnen bijkopen. Hij komt nu met zijn eigendom tot aan de openbare weg. Ik heb daarom de losweg dit jaar mee bewerkt en beplant met aardappelen. Nu heeft de aanpalende landbouwer nu toch gebrui gemaakt van mijn percelen om zijn gras af te voeren, waardoor heel wat schade aan mijn aardappelen werd berokkend.

In haar arrest van 2 mei 2019 oordeelt de Raad van State dat de afstandsregels voor pluimveestallen uit 2008 onwettig zijn omdat ze in strijd zijn met het zogenaamde standstill-beginsel.

Afstandsregels pluimveestallen terug naar af?

Recht

In een recent arrest van 2 mei 2019 (arrest nr. 244.351) sprak de Raad van State zich uit over de versoepeling van de afstandsregels voor pluimveestallen van september 2008. De Raad van State besliste dat deze soepelere afstandsregels buiten toepassing worden gesteld omdat ze onwettig zijn. Wat is de consequentie?

Soms ontstaan discussies over het gebruik van een doorgang naar percelen. Notarissen moeten de stukken bijhouden en doorgeven.

Verlies van notariële akte: wat te doen?

Recht

Sinds enige tijd ben ik verwikkeld in een dispuut met een aanpalende landbouwer. Meer in het bijzonder is er discussie over het gebruik van een doorgang naar percelen die ik uitbaat. Volgens mijn ouders betreft het een erfdienstbaarheid die is opgenomen in de aankoopakte van mijn grootouders. Spijtig genoeg vinden mijn ouders deze oude notariële akte niet terug en is de notaris reeds lang overleden. Meer zelfs, wij kennen niet eens de naam van de notaris waarvoor de akte werd verleden. Hoe kunnen wij toch nog aan een kopie van deze akte geraken?

Recht: resolutie kleinschalige windturbines aangenomen

Recht

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 3 april 2019 werd het Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines goedgekeurd. Met deze resolutie wil het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering aanzetten tot een meer stimulerend regelgevend kader rond kleinschalige windturbines. Omdat (hernieuwbare) energie op de landbouwbedrijven van vandaag en morgen een belangrijk item vormt, lichten we de krachtlijnen van de huidige regelgeving en de resolutie voor u toe.

Landbouwers Pieter Van Poucke en Annelies Marchand gaan in beroep tegen de onontvankelijkheid van hun klacht in de zaak Huts.

Strijd boeren tegen grondaankoop Fernand Huts gaat verder voor hof van beroep Gent

Wetgeving

De zaak van de boeren die de verkoop betwisten van Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, topman van Katoen Natie, is dinsdag ingeleid voor het hof van beroep in Gent. “Het is onrechtvaardig dat een rijke industrieel 450 hectare publieke landbouwgrond kan aankopen aan een prijs van 39.000 euro per hectare, terwijl kleine boeren bijna het dubbele moeten betalen op de privémarkt”, zegt landbouwer Annelies Marchand.

Bezetting ter bede: uitzonderlijk alternatief voor pacht

Recht

Elk jaar bereiken ons meerdere vragen over hoe de toepassing van de pachtwetgeving kan worden vermeden. Regelmatig wordt ook expliciet gevraagd naar de mogelijkheid om een bezetting ter bede op te maken. De bezetting ter bede is echter een riskant alternatief, dat enkel indien het correct wordt gebruikt er werkelijk voor zorgt dat er geen pachtovereenkomst tot stand komt. Wij leggen onze lezers uit waarom.

Eigenaren van ingesloten percelen kunnen het recht op uitweg vorderen.

Recht: een uitweg voor de uitweg...

Recht

Ik ben door een erfenis eigenaar geworden van een perceel grond dat geen rechtstreekse toegang heeft tot de openbare weg. In het verleden stelde dit geen probleem, omdat ik ook het aanpalende perceel pachtte dat wel tot aan de straat kwam. Ik kreeg nu opzeg van pacht en moet dus een recht van uitweg vorderen om nog mijn eigen perceel te kunnen bereiken. Waar wordt zo een uitweg gelegd en welke personen moet ik hiervoor in een procedure betrekken? Geen enkele aanpalende eigenaar wil mij vrijwillig toelaten om te passeren.

Elke belanghebbende beschikt derde weer over de mogelijkheid om zelfs zonder het indienen van bezwaren op het einde van de rit een toegekende omgevingsvergunning aan te vechten.

Recht: Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse decreetgever terug

Recht

In een zeer recent arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 maart 2019 wordt opnieuw een deel van de regelgeving rond de omgevingsvergunning vernietigd. Meer in het bijzonder wordt de beperking van de beroepsmogelijkheid voor het betrokken publiek tenietgedaan. Wij situeren het arrest en geven tekst en uitleg over de gevolgen van dit arrest.

Recht: gerechtelijke procedure sinds februari goedkoper

Wetgeving

Sinds 1 februari 2019 is het opstarten van een gerechtelijke procedure een stuk vlotter en op het eerste gezicht goedkoper geworden. Dit is het gevolg van een aanpassing van het systeem van de rolrechten. Op het einde van de rit zal echter hoe dan ook één van de procespartijen voor de kosten moeten opdraaien.

Burgerlijke vennootschap afgeschaft, landbouwvennootschap blijft bestaan

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018 verscheen de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie. Tussen de 208 artikels van deze wet was er één kort artikel dat onze bijzondere aandacht trok. Het artikel 204 van voornoemde wet heeft immers “de landbouwvennootschap” opnieuw ingevoerd in artikel 2, § 2, van het Wetboek van vennootschappen.

Buren hebben door een wijziging in het omgevingsdecreet minder mogelijkheden om in beroep te gaan.

Recht: vervaldatum vergunning kan voortaan verlengd worden

Recht

Het omgevingsvergunningsdecreet is aan diverse wijzigingen onderhevig. Zo kan bij vergunningen voor stedenbouwkundige handelingen of gemengde projecten een verlenging van de vervaldatum worden aangevraagd. Tevens wordt de beroepsmogelijkheid voor derden ingeperkt.

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid grondig ingegrepen in de handhaving van milieu- en stedenbouwmisdrijven. Op de foto een willekeurig bouwtraject.

Handhaving milieu en ruimtelijke ordening anno 2019

Recht

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid grondig ingegrepen in de handhaving van milieu- en stedenbouwmisdrijven. De klemtoon verschoof daarbij van de strafrechtelijke behandeling naar een alternatieve, bestuurlijke handhaving. Wij geven een overzicht van de actuele toestand.

Recent wijzigde de overheid diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.

Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering onder de loep

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2018 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. Dit besluit dat dateert van 28 september 2018 houdt ook een aantal wijzigingen in die voor de landbouwsector belangrijk kunnen zijn. Wij lichten er een aantal zaken uit.