Publieke erfdienstbaarheid: Wat zijn de verplichtingen bij een ondergrondse gasleiding?

Recht

Ik sta op het punt een perceel akkerland aan te kopen waaronder een gasleiding van Fluxys loopt. In het ontwerp van verkoopsovereenkomst wijst de verkoper erop dat ik voldoende ben ingelicht dat er een ondergrondse gasleiding onder het perceel loopt. Ik vraag mij af wat de consequenties van deze erfdienstbaarheid zijn, ook naar waarde van het onroerend goed toe.

Zowel bij de lopende vergunningsaanvragen als bij de nieuwe nog in te dienen aanvragen zal men rekening moeten houden met deze nieuwe ministeriële instructies.

Wat houdt de ministeriële instructie stikstof nu juist in?

Actueel

Sinds afgelopen weekend domineert de ministeriële instructie van minister van Omgeving Zuhal Demir de gesprekken in de ruime landbouwsector (lees ook p. 6). Wij proberen de consequenties van deze omzendbrief uit te leggen, maar stuiten op heel wat onduidelijkheden.

Wanneer u op basis van de gegevens in de opzegbrief twijfelt of de aanstaande exploitant voldoet aan al de voorwaarden, is het voldoende om de opzeg niet te aanvaarden binnen de 30 dagen.

Hoe reageren op bedenkelijke opzeg voor eigen gebruik

Recht

Ik ben een akkerbouwer in bijberoep en ontving van mijn verpachter een opzeg voor eigen gebruik ten voordele van zijn dochter. De dochter van mijn verpachter is evenwel geen landbouwer en heeft ook geen landbouwschool gevolgd. Bovendien stel ik mij de vraag welke landbouwactiviteit zij zal ontwikkelen gezien de veeleisende job die ze heeft. Is dergelijke opzeg wel wettelijk en hoe moet ik daarop reageren?

Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop.

Boeren- en natuurverenigingen zij aan zij tegen regeling bouwshift

Recht

Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop. In De Standaard van 29 maart 2021 staat een open brief van hen.

Bij de verkoop van geruilde percelen krijgt enkel de oorspronkelijke pachter het voorkooprecht aangeboden.

Geruilde percelen te koop gesteld door verpachter

Recht

Ik verneem dat één van de percelen die ik pacht, zal worden verkocht. Ik heb het perceel in kwestie echter al jaren terug geruild met een collega-landbouwer, zodat we beiden grotere percelen kunnen bewerken. Wat zijn de gevolgen van een eventuele verkoop op deze ruil? En wie krijgt het voorkooprecht?

De aanwezigheid van een schrikdraadinstallatie moet worden aangeduid door middel van driehoekige waarschuwingsborden die een zwarte bliksem op gele achtergrond weergeven.

Wandelaars met honden stellen zich vragen

Recht

Vanuit de lokale besturen vangen wij op dat hun ambtenaren regelmatig geconfronteerd worden met wandelaars die zich beklagen over de afsluitingen van landbouwers. Vooral wandelaars met honden zouden vragen stellen over de elektrische weideafsluitingen. Nu de wandelpaden in ons land het afgelopen jaar veel intensiever gebruikt werden, groeit de noodzaak om de regels stipt te respecteren.

Een ouder wordend koppel kan een zorgvolmacht laten opstellen om zo te bepalen wie zeggenschap krijgt over hun vermogen.

Een oplossing voor een toekomstig probleem: overweeg een zorgvolmacht

Recht

Wij zijn een echtpaar van 70 en 73 jaar oud. Wij hebben één zoon, waarmee wij al meer dan 20 jaar geen enkel contact meer hebben. Onze kleinkinderen hebben we zelfs nooit ontmoet. Nu wij stilaan ouder worden, maken wij ons zorgen over de toekomst. Momenteel zijn we beiden nog gezond en helder van geest, maar ooit zal het misschien anders zijn. Wij willen in geen geval dat onze zoon later onze zaken zou regelen of wij bij hem zouden moeten gaan inwonen. Kunnen wij dit vermijden?

Het beheer van een waterloop: wie, wat en hoe?

Recht

Bij ons in de gemeente werd een ruilverkaveling doorgevoerd. Na de uitvoering van deze ruilverkaveling werden de ruilverkavelingswegen en de beken bij ministerieel besluit als ‘openbaar domein’ overgedragen aan de gemeenten. Naast onze eigendom loopt de Bleukveldbeek, die van de tweede categorie zou zijn. Klopt dit? Wie moet er instaan voor het beheer en wat houdt dit allemaal in? Wat moeten wij als zogenaamde aangelanden doen of tolereren?

Geen erfdienstbaarheid van doorgang door verjaring

Recht

“Wij zijn eigenaren van een perceel landbouwgrond dat wij zelf uitbaten in ons eigen landbouwbedrijf. Tot nu toe reden wij altijd via het naastliggende perceel naar onze eigendom, en dat gedurende meer dan 30 jaar. Recent werd het aanpalende perceel verkocht en nu weigert de nieuwe eigenaar ons de passage over zijn veld. Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ons beroepen op een erfdienstbaarheid door verjaring?”

Stoppen met bedrijfsmatig exploiteren van grond als ‘boerende boer’ is reden voor pachtontbinding

Actueel

In het Rechtskundig Weekblad van 28 november 2020 werd een interessant vonnis van de vrederechter van het kanton Herzele – Zottegem gepubliceerd. De vrederechter komt tot het oordeel dat het niet verder als ‘boerende boer’ bedrijfsmatig exploiteren van een landbouwactiviteit door een pachter, een reden is tot pachtontbinding. In dit artikel staan we stil bij de wettelijke grondslag en de belangrijkste overwegingen die aanleiding gaven tot deze beslissing.

Met het afsluiten van een contract verbindt de teler er zich toe om een bepaald tonnage te verkopen tegen een bepaalde prijs en dat op een vastgelegd tijdstip.

Aardappelcontracten juridisch bekeken

Teelttechniek aardappelen

Nu de aardappelen van het seizoen 2020 zowat overal ingeschuurd zijn, is het zeker een geschikt ogenblik om even een stand van zaken op te maken over de evolutie van de rechtspraak en rechtsleer inzake de contracten die tussen aardappeltelers en verwerkers worden afgesloten.

Welke opties voor een onderneming in moeilijkheden?

Recht

De coronacrisis brengt allerlei ondernemingen in moeilijkheden. Om onze lezers te informeren, staan we in dit artikel stil bij het insolventierecht dat volledig werd gewijzigd op 1 mei 2018. Vroeger had de faillissementswetgeving vooral tot doel om de insolvabele ondernemingen uit het handelsleven te verwijderen. Sedert de nieuwe Insolventiewet ligt het accent voornamelijk op redding van de onderneming en preventie van een faillissement.

Recht: wat houdt een boedelbeschrijving bij een vereffening-verdeling?

Recht

Omdat ik met mijn broers en zus niet tot een akkoord kon komen over de verdeling van de nalatenschap van onze ouders werd door één van mijn broers de gerechtelijke procedure opgestart. Mijn broer heeft het daarbij steeds over de boedelbeschrijving die hij zal vragen en dat de gevolgen daarvan voor ons zullen zijn. Wat bedoelt hij hiermee?

Recht: wat te doen als een huwelijk niet gered kan worden?

Recht

De Belgische wetgever voorziet 2 vormen van echtscheiding. Enerzijds is er de echtscheiding door onderlinge toestemming, zoals bepaald in artikel 230 Burgerlijk Wetboek. Anderzijds is er de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Deze vorm van echtscheiding wordt geregeld door artikel 229 Burgerlijk Wetboek.

Recht: wat is openruimtegebied en wat zijn de gevolgen?

Recht

Ik lig al geruime tijd in conflict met een buurtbewoner die nu dreigt met een strafklacht tegen mij wegens een bouwmisdrijf. Volgens de buurman zou een klein bijgebouw van mij zonder vergunning zijn opgericht. Omdat dit gebouwtje volgens mijn buurman in openruimtegebied ligt, zou dit bouwmisdrijf niet kunnen verjaren. Het klopt dat ik voor dit kleine gebouwtje geen vergunning heb. Maar het werd wel al bijna 8 jaar geleden opgericht. Moet ik nog iets vrezen?

Belgische landbouwers (niet deze op foto) werden vorig jaar slachtoffer van illegale Nederlandse pootgoedzwendel.

Pootgoedfraude blijft slecht smaken

Akkerbouw

Binnen de aardappelpootgoedsector is er al enige tijd commotie nadat in het voorjaar van 2019 een Nederlands handelsbedrijf illegaal pootgoed verkocht aan Belgische boeren. Dit verhaal krijgt een nieuw hoofdstuk nu blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), gelijkaardig als het FAVV bij ons, het strafrechtelijk onderzoek naar de pootgoedfraude stop zet.

Recht: vervalt een verkavelingsvergunning?

Recht

“Ik ben samen met mijn zus eigenaar van 2 percelen grond die deels in woongebied en deels in agrarisch gebied zijn gelegen. Vooraleer wij uit onverdeeldheid zullen treden, wensen wij samen een verkavelingsvergunning aan te vragen. Op die manier zal degene onder ons die het perceel bouwgrond overneemt, zekerheid hebben dat hij hierop later kan bouwen. Ik heb mij echter laten vertellen dat een verkavelingsvergunning kan vervallen. Hoe zit dat? Is dit ook het geval voor een verdeling?”

Recht: extra ‘corona’-ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Recht

Op 10 juni 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Deze maatregel kreeg weinig aandacht.. Omdat wij vermoeden dat heel wat zelfstandigen in de landbouwsector deze steun wel kunnen genieten, geven wij tekst en uitleg.

Om te kunnen genieten van het gunstregime, moet een eenmanszaak een of meerdere landbouwactiviteiten onafgebroken uitvoeren.

Vlaams gunstregime voor overdrachtfamiliebedrijven

Wetgeving

Onder bepaalde voorwaarden kan een familiaal bedrijf worden geschonken onder toepassing van het Vlaams gunstregime. Dit betekent dat u het bedrijf kan schenken zonder dat schenkbelasting verschuldigd is, ook niet bij een overlijden binnen de 3 jaar na de schenking. “Als je sterft, loop je niet meer het risico erfbelasting te moeten betalen”, vertelt advocaat Pieter Souffriau.

Wat gebeurt er met het landbouwbedrijf als je sterft?

Overdragen na overlijden: Wat als u niets regelt?

Wetgeving

Als u niets regelt tijdens uw leven, dan vererft het landbouwbedrijf volgens het wettelijk erfrecht. Het erfrecht is ingrijpend gewijzigd sinds september 2018, waarbij een grote vrijheid naar verdeling van het vermogen centraal staat.

Recht: regels rond vee op de openbare weg

Recht

Dagelijks moet ik met mijn melkkoeien een kleine 100 meter over de openbare weg om mijn weides te bereiken na het melken. Ik ga hiervoor over een ruilverkavelingsweg die uitsluitend voor landbouwverkeer is bestemd, maar waar ook fietsers en wandelaars zijn toegelaten. De jongste tijd zijn er meer en meer wielertoeristen die zich boos maken omdat ik met koeien op de openbare weg loop. Hoe zit dat precies? Wie is verantwoordelijk als er een ongeluk gebeurt?

Jan Opsommer was ook graag boer geworden, maar is tevreden om als advocaat boeren bij te mogen staan.

Interview met advocaat Jan Opsommer: Soms krijgen landbouwers het gevoel een speelbal te zijn van de overheid

Recht

Jan Opsommer (42) is een bekend advocaat uit Oudenaarde. Al jaren verzorgt hij voor Landbouwleven en diens Franstalige zustertitel Le Sillon Belge de rubriek Recht. Daarin geeft Opsommer uitleg bij nieuwe wetten en decreten, en laat hij met cases zien wat de wetgeving kan betekenen voor uw bedrijf. In een interview gaat Opsommer in op zijn passie voor de landbouw, zijn beroep, en de actualiteit.

Overeenkomst op te korte afstand van de perceelsgrens?

Recht

Dit voorjaar plantte mijn buurman nieuwe bomen aan. Deze werden op minder dan één meter van de scheidingslijn geplant. Sommige staan zelf op minder dan een halve meter van de grens tussen onze percelen. De geplante bomen zijn hoogstammen en zullen mij, zeker op termijn, heel wat hinder bezorgen. Daarom sprak ik er mijn buurman over aan. Volgens mij moeten de bomen verwijderd worden. Mijn buurman deed mij echter een financieel voorstel om de situatie te regelen. Ik zou daarbij na betaling dan ook een document moeten ondertekenen. Welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

Recht: covid-19 maatregelen in de juridische sfeer

Recht

Op allerlei vlakken worden door de overheid heel wat maatregelen genomen in het kader van de Coronacrisis, zo ook in de juridische sfeer. Wij bieden een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Recht: kan ik de huur van studentenkot onmiddellijk beëindigen?

Recht

Mijn dochter studeert aan de hogeschool in Gent en wij huren daarvoor een studentenkot. Door de maatregelen rond het Coronavirus werden de lessen afgeschaft voor de rest van het schooljaar. De kost voor het kot is overbodig geworden. Kunnen wij het huurcontract nu onmiddellijk beëindigen? Overmacht bevrijdt de schuldenaar, maar dit lijkt niet evident voor de huur van een studentenkamer.