Recht: wat houdt een boedelbeschrijving bij een vereffening-verdeling?

Recht

Omdat ik met mijn broers en zus niet tot een akkoord kon komen over de verdeling van de nalatenschap van onze ouders werd door één van mijn broers de gerechtelijke procedure opgestart. Mijn broer heeft het daarbij steeds over de boedelbeschrijving die hij zal vragen en dat de gevolgen daarvan voor ons zullen zijn. Wat bedoelt hij hiermee?

Recht: wat te doen als een huwelijk niet gered kan worden?

Recht

De Belgische wetgever voorziet 2 vormen van echtscheiding. Enerzijds is er de echtscheiding door onderlinge toestemming, zoals bepaald in artikel 230 Burgerlijk Wetboek. Anderzijds is er de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Deze vorm van echtscheiding wordt geregeld door artikel 229 Burgerlijk Wetboek.

Recht: wat is openruimtegebied en wat zijn de gevolgen?

Recht

Ik lig al geruime tijd in conflict met een buurtbewoner die nu dreigt met een strafklacht tegen mij wegens een bouwmisdrijf. Volgens de buurman zou een klein bijgebouw van mij zonder vergunning zijn opgericht. Omdat dit gebouwtje volgens mijn buurman in openruimtegebied ligt, zou dit bouwmisdrijf niet kunnen verjaren. Het klopt dat ik voor dit kleine gebouwtje geen vergunning heb. Maar het werd wel al bijna 8 jaar geleden opgericht. Moet ik nog iets vrezen?

Belgische landbouwers (niet deze op foto) werden vorig jaar slachtoffer van illegale Nederlandse pootgoedzwendel.

Pootgoedfraude blijft slecht smaken

Akkerbouw

Binnen de aardappelpootgoedsector is er al enige tijd commotie nadat in het voorjaar van 2019 een Nederlands handelsbedrijf illegaal pootgoed verkocht aan Belgische boeren. Dit verhaal krijgt een nieuw hoofdstuk nu blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), gelijkaardig als het FAVV bij ons, het strafrechtelijk onderzoek naar de pootgoedfraude stop zet.

Recht: vervalt een verkavelingsvergunning?

Recht

“Ik ben samen met mijn zus eigenaar van 2 percelen grond die deels in woongebied en deels in agrarisch gebied zijn gelegen. Vooraleer wij uit onverdeeldheid zullen treden, wensen wij samen een verkavelingsvergunning aan te vragen. Op die manier zal degene onder ons die het perceel bouwgrond overneemt, zekerheid hebben dat hij hierop later kan bouwen. Ik heb mij echter laten vertellen dat een verkavelingsvergunning kan vervallen. Hoe zit dat? Is dit ook het geval voor een verdeling?”

Recht: extra ‘corona’-ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Recht

Op 10 juni 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Deze maatregel kreeg weinig aandacht.. Omdat wij vermoeden dat heel wat zelfstandigen in de landbouwsector deze steun wel kunnen genieten, geven wij tekst en uitleg.

Om te kunnen genieten van het gunstregime, moet een eenmanszaak een of meerdere landbouwactiviteiten onafgebroken uitvoeren.

Vlaams gunstregime voor overdrachtfamiliebedrijven

Wetgeving

Onder bepaalde voorwaarden kan een familiaal bedrijf worden geschonken onder toepassing van het Vlaams gunstregime. Dit betekent dat u het bedrijf kan schenken zonder dat schenkbelasting verschuldigd is, ook niet bij een overlijden binnen de 3 jaar na de schenking. “Als je sterft, loop je niet meer het risico erfbelasting te moeten betalen”, vertelt advocaat Pieter Souffriau.

Wat gebeurt er met het landbouwbedrijf als je sterft?

Overdragen na overlijden: Wat als u niets regelt?

Wetgeving

Als u niets regelt tijdens uw leven, dan vererft het landbouwbedrijf volgens het wettelijk erfrecht. Het erfrecht is ingrijpend gewijzigd sinds september 2018, waarbij een grote vrijheid naar verdeling van het vermogen centraal staat.

Recht: regels rond vee op de openbare weg

Recht

Dagelijks moet ik met mijn melkkoeien een kleine 100 meter over de openbare weg om mijn weides te bereiken na het melken. Ik ga hiervoor over een ruilverkavelingsweg die uitsluitend voor landbouwverkeer is bestemd, maar waar ook fietsers en wandelaars zijn toegelaten. De jongste tijd zijn er meer en meer wielertoeristen die zich boos maken omdat ik met koeien op de openbare weg loop. Hoe zit dat precies? Wie is verantwoordelijk als er een ongeluk gebeurt?

Jan Opsommer was ook graag boer geworden, maar is tevreden om als advocaat boeren bij te mogen staan.

Interview met advocaat Jan Opsommer: Soms krijgen landbouwers het gevoel een speelbal te zijn van de overheid

Recht

Jan Opsommer (42) is een bekend advocaat uit Oudenaarde. Al jaren verzorgt hij voor Landbouwleven en diens Franstalige zustertitel Le Sillon Belge de rubriek Recht. Daarin geeft Opsommer uitleg bij nieuwe wetten en decreten, en laat hij met cases zien wat de wetgeving kan betekenen voor uw bedrijf. In een interview gaat Opsommer in op zijn passie voor de landbouw, zijn beroep, en de actualiteit.

Overeenkomst op te korte afstand van de perceelsgrens?

Recht

Dit voorjaar plantte mijn buurman nieuwe bomen aan. Deze werden op minder dan één meter van de scheidingslijn geplant. Sommige staan zelf op minder dan een halve meter van de grens tussen onze percelen. De geplante bomen zijn hoogstammen en zullen mij, zeker op termijn, heel wat hinder bezorgen. Daarom sprak ik er mijn buurman over aan. Volgens mij moeten de bomen verwijderd worden. Mijn buurman deed mij echter een financieel voorstel om de situatie te regelen. Ik zou daarbij na betaling dan ook een document moeten ondertekenen. Welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

Recht: covid-19 maatregelen in de juridische sfeer

Recht

Op allerlei vlakken worden door de overheid heel wat maatregelen genomen in het kader van de Coronacrisis, zo ook in de juridische sfeer. Wij bieden een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Recht: kan ik de huur van studentenkot onmiddellijk beëindigen?

Recht

Mijn dochter studeert aan de hogeschool in Gent en wij huren daarvoor een studentenkot. Door de maatregelen rond het Coronavirus werden de lessen afgeschaft voor de rest van het schooljaar. De kost voor het kot is overbodig geworden. Kunnen wij het huurcontract nu onmiddellijk beëindigen? Overmacht bevrijdt de schuldenaar, maar dit lijkt niet evident voor de huur van een studentenkamer.

Horen paardenhouderijen thuis in het agrarisch gebied?

Recht

In Vlaanderen staan de agrarische gebieden onder druk, onder meer door de zogenaamde vertuining en verpaarding. Niet-landbouwers nemen daarbij delen van het agrarisch gebied in voor hun tuinen en voor het houden van hobbydieren, dikwijls paarden. Eén en ander brengt de vraag met zich mee wat wel en niet kan als men spreekt van een paardenhouderij in agrarisch gebied.

Recht: hoe een kind financieel bijspringen zonder andere kinderen tekort te doen?

Recht

Eén van mijn kinderen heeft financiële hulp nodig. Ik wil hem graag helpen, maar ik wil hem niet bevoordelen ten aanzien van mijn andere kinderen. Ik ben niet in staat om momenteel mijn 3 kinderen te geven wat mijn ene zoon nodig heeft. Hoe moet ik te werk gaan om mijn zoon te helpen zonder mijn andere kinderen te benadelen?

Recht: eindepachtvergoeding voor gebouwen

Recht

In een recent arrest van 16 januari 2020 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de vergoeding die de vertrekkende pachter moet krijgen voor de kosten aan de gebouwen en werken die hij tijdens de pachtduur aan en op het gepachte goed heeft uitgevoerd. Een pachter moet op zijn minst een vergoeding krijgen die gelijk is aan de waardevermeerdering die het pachtgoed dankzij zijn werken of gebouwen heeft gekregen.

Recht: wat zijn de gevolgen van een wettelijke samenwoning op vlak van erfrecht?

Recht

Ik woon sinds een viertal jaar samen met mijn vriendin, die twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Wij zijn niet van plan om te trouwen. Mijn vriendin maakt zich nu zorgen omdat zij is komen inwonen in mijn eigen woning. Ze vreest dat in geval ik voor haar kom te overlijden mijn familie haar zal buitenzetten. Klopt dit? Hoe kan ik dit oplossen?

Je krijgt een volledige vrijstelling als je goederen transporteert als particulier die voor  persoonlijke of huishoudelijke activiteiten bedoeld zijn.

Gevaarlijke producten veilig vervoeren voor veld of stock

Wetgeving

Landbouwers krijgen regelmatig te maken met gevaarlijke stoffen, voor gebruik op het veld of - simpel - om schoon te maken. Sommige stoffen zijn brandbaar, andere zijn giftig. Soms gaat het om bijtende stoffen of stoffen met andere gevaarlijke eigenschappen. Het vervoer van deze producten is Europees vastgelegd in het ADR en moet strikt worden nageleefd. Toch krijg je in bepaalde gevallen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling op die wetgeving. Hier een overzicht waarmee elke landbouwer veilig de weg op kan.

Om een goede sociale bescherming te krijgen, moet de vrouw stilstaan bij de keuze rond het sociaal statuut, de samenlevingsvorm en de rechten in de opbouw van het vermogen, maar ook haar loopbaan kan veel bepalen.

Te vaak zet de landbouwersvrouw zichzelf in de slechtste positie

Economie

Een landbouwbedrijf wordt vaak geleid door een man, máár… met een erg sterke vrouw aan zijn zijde. De vrouw neemt veel taken op zich, zoals de administratie, het huishouden, en zelfs in het technische werkt ze vaak mee. Fiscaal en boekhoudkundig focust de dienstverlening zich vooral op het bedrijf. De persoonlijke belangen van de meewerkende partner verdwijnen dan gemakkelijk naar de achtergrond. Met als gevolg dat vaak de vrouw de dupe is als ze het verkeerd loopt: weinig rechten, een zeer klein pensioen en vaak deelde ze ook niet in de vermogensopbouw, zegt An Deneffe van Landelijk infopunt Vrouwen (Liv, van Ferm voor agravrouwen).

Recht: aanbod van betaling als bewijs van pacht

Recht

Ik erfde van mijn ouders een perceel landbouwgrond dat sinds vele jaren wordt gebruikt door een landbouwer van het dorp. Mij is altijd verteld dat de landbouwer in kwestie de grond gratis mocht gebruiken. Nu ik als nieuwe eigenaar heb gevraagd om het perceel vrij te laten, beroept de boer zich op de bescherming van de Pachtwet. Nu de discussie volop lopende is, ontving ik een aangetekende brief met een aanbod van betaling. Wat moet ik doen?