Erfregeling via het huwelijkscontract

Recht

Mijn echtgenote en ikzelf willen stilaan beginnen aan onze successieplanning. Wij hebben 2 kinderen en willen deze eigenlijk gewoon gelijk bedelen. Voor alles willen we wel dat de langstlevende onder ons beiden niets tekortkomt. Volstaat het om een testament op te maken waarbij de langstlevende een belangrijk deel van de nalatenschap krijgt? En is dit verstandig?

Wie is wanneer aansprakelijk bij ongevallen en schadegevallen?

De juridische kant van een schadegeval in de landbouw

RULA

De landbouwsector zit vol gevaren. Zowel letterlijk als figuurlijk loert het gevaar om elke hoek. Hoewel voorkomen beter is dan genezen, is een goede kennis van het aansprakelijkheidsrecht ook een belangrijke meerwaarde voor een bedrijfsleider in de landbouwsector.

Sinds 1 september 2021 bepaalt het nieuw Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk dat de bewijslast voor het uitdoven van de erfdienstbaarheid rust op de eigenaar van het lijdende erf.

Verdwijnt een erfdienstbaarheid door verjaring?

Recht

Ik kocht recent een perceel landbouwgrond dat begunstigd is met een erfdienstbaarheid van doorgang. Nu blijkt de eigenaar van het perceel waarop de erfdienstbaarheid rust, die niet te willen respecteren. Volgens hem is de erfdienstbaarheid verjaard en heb ik een andere uitweg. Heeft hij gelijk?

De pachter is enkel verplicht om de verhoogde pachtprijs te betalen die verschuldigd is op de eerstvolgende vervaldag die volgt op de kennisgeving van de pachtprijsverhoging door de verpachter.

Kan de pachtprijs aangepast worden voor het verleden?

Recht

Na het overlijden van mijn verpachter krijg ik van zijn erfgenamen de vraag om een bijbetaling te doen voor de pachtprijs van de afgelopen jaren. Uit hun berekening blijkt dat hun overleden vader niet het wettelijk maximum heeft gevraagd. Kunnen de erfgenamen deze aanpassing van de pachtprijs nu nog vragen?

De pachter is enkel verplicht om de verhoogde pachtprijs te betalen die verschuldigd is op de eerstvolgende vervaldag die volgt op de kennisgeving van de pachtprijsverhoging door de verpachter.

Nog maar eens over het eigendomsrecht

Recht

Naar aanleiding van de deining die ontstond over de nieuwe invulling van het eigendomsrecht kwamen de FOD Justitie, de Federatie van het Notariaat en de met de redactie van dit wetboek belaste experts samen om enkele punten te verduidelijken. Wij geven hieronder de tekst weer die blijkbaar het resultaat is van dit overleg en die in de juridische wereld circuleert.

Aan de regels rond aansprakelijkheid voor dieren is niets veranderd door het goederenrecht. De bewaarder van een dier blijft nog steeds aansprakelijk voor de schade die het dier veroorzaakt, behalve in geval van eigen fout van het slachtoffer of overmacht.

Mag iedereen nu zomaar mijn weide betreden?

Recht

Blijkbaar mag iedereen sinds 1 september 2021 een ander zijn eigendom betreden om een bal of iets dergelijks op te halen. Geldt dat ook voor een weide waar dieren op grazen? Wat als één van mijn dieren zo een persoon aanvalt? Wie is dan aansprakelijk?

Het zichtbare karakter van een erfdienstbaarheid omvat voortaan niet enkel de zichtbare en voortdurende werken, maar ook de sporen die bestaan van een geregelde activiteit.

Erfdienstbaarheden in het nieuwe goederenrecht

Recht

De afgelopen weken stonden we al meermaals stil bij de wijzigingen die het ‘Boek 3. Goederen’ in het nieuwe Burgerlijk Wetboek aanbrengt. En uiteraard is er daarbij ook aandacht voor het belangrijke aspect van de erfdienstbaarheden. De wetgever koos ervoor om dicht bij de bestaande regels te blijven, maar wijzigde toch een aantal belangrijke zaken.

Eenvoudig uitgelegd: iedereen mag van zijn eigendom genieten en gebruik maken als hij daarmee zijn buren niet bovenmatig hinder berokkent.

Nieuwe wetgeving over relaties tussen buren

Recht

Op 1 september aanstaande treedt het nieuwe goederenrecht in werking. Vandaag leggen we uit wat er wijzigt op vlak van relaties tussen buren.

De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie Milcobel werd geschorst.

Voorzitter ondernemingsrechtbank schorst uittredingsstop Milcobel

Melkvee

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde velde op 20 juli 2021 een beslissing in het kort geding dat enkele coöperanten van Milcobel tegen de zuivelcoöperatie hadden aangespannen. De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie werd geschorst. Wij konden de tekst van de beschikking inkijken en duiden de uitspraak.

Art. 3.63 van het nieuw Burgerlijk Wetboek bepaalt voortaan dat het eigendomsrecht op de grond zich enkel uitstrekt tot een hoogte boven of diepte onder de grond die voor de eigenaar nuttig kan zijn voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Het nieuwe goederenrecht

Recht

Op 1 september 2021 treedt het nieuwe goederenrecht in werking. De wet van 4 februari 2020 voert immers een ‘Boek 3. Goederen’ in het nieuwe Burgerlijk Wetboek in. Hiermee heeft de wetgever heel wat wetgeving in verband met roerende en onroerende goederen samengebracht en gemoderniseerd. Heel wat van deze bepalingen zijn van belang voor de landbouwpraktijk. Daarom staan we er de komende weken uitvoerig bij stil.

Aangezien u een perceel wenst aan te kopen waar zich een ondergrondse leiding van Fluxys in bevindt, zult u ook de lasten die door deze publieke erfdienstbaarheid op het perceel rusten, moeten aanvaarden en respecteren.

Publieke erfdienstbaarheid: Wat zijn de verplichtingen bij een ondergrondse gasleiding?

Recht

Ik sta op het punt een perceel akkerland aan te kopen waaronder een gasleiding van Fluxys loopt. In het ontwerp van verkoopsovereenkomst wijst de verkoper erop dat ik voldoende ben ingelicht dat er een ondergrondse gasleiding onder het perceel loopt. Ik vraag mij af wat de consequenties van deze erfdienstbaarheid zijn, ook naar waarde van het onroerend goed toe.

Zowel bij de lopende vergunningsaanvragen als bij de nieuwe nog in te dienen aanvragen zal men rekening moeten houden met deze nieuwe ministeriële instructies.

Wat houdt de ministeriële instructie stikstof nu juist in?

Actueel

Sinds afgelopen weekend domineert de ministeriële instructie van minister van Omgeving Zuhal Demir de gesprekken in de ruime landbouwsector (lees ook p. 6). Wij proberen de consequenties van deze omzendbrief uit te leggen, maar stuiten op heel wat onduidelijkheden.

Wanneer u op basis van de gegevens in de opzegbrief twijfelt of de aanstaande exploitant voldoet aan al de voorwaarden, is het voldoende om de opzeg niet te aanvaarden binnen de 30 dagen.

Hoe reageren op bedenkelijke opzeg voor eigen gebruik

Recht

Ik ben een akkerbouwer in bijberoep en ontving van mijn verpachter een opzeg voor eigen gebruik ten voordele van zijn dochter. De dochter van mijn verpachter is evenwel geen landbouwer en heeft ook geen landbouwschool gevolgd. Bovendien stel ik mij de vraag welke landbouwactiviteit zij zal ontwikkelen gezien de veeleisende job die ze heeft. Is dergelijke opzeg wel wettelijk en hoe moet ik daarop reageren?

Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop.

Boeren- en natuurverenigingen zij aan zij tegen regeling bouwshift

Recht

Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop. In De Standaard van 29 maart 2021 staat een open brief van hen.

Bij de verkoop van geruilde percelen krijgt enkel de oorspronkelijke pachter het voorkooprecht aangeboden.

Geruilde percelen te koop gesteld door verpachter

Recht

Ik verneem dat één van de percelen die ik pacht, zal worden verkocht. Ik heb het perceel in kwestie echter al jaren terug geruild met een collega-landbouwer, zodat we beiden grotere percelen kunnen bewerken. Wat zijn de gevolgen van een eventuele verkoop op deze ruil? En wie krijgt het voorkooprecht?

De aanwezigheid van een schrikdraadinstallatie moet worden aangeduid door middel van driehoekige waarschuwingsborden die een zwarte bliksem op gele achtergrond weergeven.

Wandelaars met honden stellen zich vragen

Recht

Vanuit de lokale besturen vangen wij op dat hun ambtenaren regelmatig geconfronteerd worden met wandelaars die zich beklagen over de afsluitingen van landbouwers. Vooral wandelaars met honden zouden vragen stellen over de elektrische weideafsluitingen. Nu de wandelpaden in ons land het afgelopen jaar veel intensiever gebruikt werden, groeit de noodzaak om de regels stipt te respecteren.

Een ouder wordend koppel kan een zorgvolmacht laten opstellen om zo te bepalen wie zeggenschap krijgt over hun vermogen.

Een oplossing voor een toekomstig probleem: overweeg een zorgvolmacht

Recht

Wij zijn een echtpaar van 70 en 73 jaar oud. Wij hebben één zoon, waarmee wij al meer dan 20 jaar geen enkel contact meer hebben. Onze kleinkinderen hebben we zelfs nooit ontmoet. Nu wij stilaan ouder worden, maken wij ons zorgen over de toekomst. Momenteel zijn we beiden nog gezond en helder van geest, maar ooit zal het misschien anders zijn. Wij willen in geen geval dat onze zoon later onze zaken zou regelen of wij bij hem zouden moeten gaan inwonen. Kunnen wij dit vermijden?

Het beheer van een waterloop: wie, wat en hoe?

Recht

Bij ons in de gemeente werd een ruilverkaveling doorgevoerd. Na de uitvoering van deze ruilverkaveling werden de ruilverkavelingswegen en de beken bij ministerieel besluit als ‘openbaar domein’ overgedragen aan de gemeenten. Naast onze eigendom loopt de Bleukveldbeek, die van de tweede categorie zou zijn. Klopt dit? Wie moet er instaan voor het beheer en wat houdt dit allemaal in? Wat moeten wij als zogenaamde aangelanden doen of tolereren?

Geen erfdienstbaarheid van doorgang door verjaring

Recht

“Wij zijn eigenaren van een perceel landbouwgrond dat wij zelf uitbaten in ons eigen landbouwbedrijf. Tot nu toe reden wij altijd via het naastliggende perceel naar onze eigendom, en dat gedurende meer dan 30 jaar. Recent werd het aanpalende perceel verkocht en nu weigert de nieuwe eigenaar ons de passage over zijn veld. Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ons beroepen op een erfdienstbaarheid door verjaring?”

Stoppen met bedrijfsmatig exploiteren van grond als ‘boerende boer’ is reden voor pachtontbinding

Actueel

In het Rechtskundig Weekblad van 28 november 2020 werd een interessant vonnis van de vrederechter van het kanton Herzele – Zottegem gepubliceerd. De vrederechter komt tot het oordeel dat het niet verder als ‘boerende boer’ bedrijfsmatig exploiteren van een landbouwactiviteit door een pachter, een reden is tot pachtontbinding. In dit artikel staan we stil bij de wettelijke grondslag en de belangrijkste overwegingen die aanleiding gaven tot deze beslissing.

Met het afsluiten van een contract verbindt de teler er zich toe om een bepaald tonnage te verkopen tegen een bepaalde prijs en dat op een vastgelegd tijdstip.

Aardappelcontracten juridisch bekeken

Teelttechniek aardappelen

Nu de aardappelen van het seizoen 2020 zowat overal ingeschuurd zijn, is het zeker een geschikt ogenblik om even een stand van zaken op te maken over de evolutie van de rechtspraak en rechtsleer inzake de contracten die tussen aardappeltelers en verwerkers worden afgesloten.

Welke opties voor een onderneming in moeilijkheden?

Recht

De coronacrisis brengt allerlei ondernemingen in moeilijkheden. Om onze lezers te informeren, staan we in dit artikel stil bij het insolventierecht dat volledig werd gewijzigd op 1 mei 2018. Vroeger had de faillissementswetgeving vooral tot doel om de insolvabele ondernemingen uit het handelsleven te verwijderen. Sedert de nieuwe Insolventiewet ligt het accent voornamelijk op redding van de onderneming en preventie van een faillissement.

Recht: wat houdt een boedelbeschrijving bij een vereffening-verdeling?

Recht

Omdat ik met mijn broers en zus niet tot een akkoord kon komen over de verdeling van de nalatenschap van onze ouders werd door één van mijn broers de gerechtelijke procedure opgestart. Mijn broer heeft het daarbij steeds over de boedelbeschrijving die hij zal vragen en dat de gevolgen daarvan voor ons zullen zijn. Wat bedoelt hij hiermee?