Horen paardenhouderijen thuis in het agrarisch gebied?

Recht

In Vlaanderen staan de agrarische gebieden onder druk, onder meer door de zogenaamde vertuining en verpaarding. Niet-landbouwers nemen daarbij delen van het agrarisch gebied in voor hun tuinen en voor het houden van hobbydieren, dikwijls paarden. Eén en ander brengt de vraag met zich mee wat wel en niet kan als men spreekt van een paardenhouderij in agrarisch gebied.

Recht: hoe een kind financieel bijspringen zonder andere kinderen tekort te doen?

Recht

Eén van mijn kinderen heeft financiële hulp nodig. Ik wil hem graag helpen, maar ik wil hem niet bevoordelen ten aanzien van mijn andere kinderen. Ik ben niet in staat om momenteel mijn 3 kinderen te geven wat mijn ene zoon nodig heeft. Hoe moet ik te werk gaan om mijn zoon te helpen zonder mijn andere kinderen te benadelen?

Recht: eindepachtvergoeding voor gebouwen

Recht

In een recent arrest van 16 januari 2020 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de vergoeding die de vertrekkende pachter moet krijgen voor de kosten aan de gebouwen en werken die hij tijdens de pachtduur aan en op het gepachte goed heeft uitgevoerd. Een pachter moet op zijn minst een vergoeding krijgen die gelijk is aan de waardevermeerdering die het pachtgoed dankzij zijn werken of gebouwen heeft gekregen.

Recht: wat zijn de gevolgen van een wettelijke samenwoning op vlak van erfrecht?

Recht

Ik woon sinds een viertal jaar samen met mijn vriendin, die twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Wij zijn niet van plan om te trouwen. Mijn vriendin maakt zich nu zorgen omdat zij is komen inwonen in mijn eigen woning. Ze vreest dat in geval ik voor haar kom te overlijden mijn familie haar zal buitenzetten. Klopt dit? Hoe kan ik dit oplossen?

Je krijgt een volledige vrijstelling als je goederen transporteert als particulier die voor  persoonlijke of huishoudelijke activiteiten bedoeld zijn.

Gevaarlijke producten veilig vervoeren voor veld of stock

Wetgeving

Landbouwers krijgen regelmatig te maken met gevaarlijke stoffen, voor gebruik op het veld of - simpel - om schoon te maken. Sommige stoffen zijn brandbaar, andere zijn giftig. Soms gaat het om bijtende stoffen of stoffen met andere gevaarlijke eigenschappen. Het vervoer van deze producten is Europees vastgelegd in het ADR en moet strikt worden nageleefd. Toch krijg je in bepaalde gevallen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling op die wetgeving. Hier een overzicht waarmee elke landbouwer veilig de weg op kan.

Te vaak zet de landbouwersvrouw zichzelf in de slechtste positie

Economie

Een landbouwbedrijf wordt vaak geleid door een man, máár… met een erg sterke vrouw aan zijn zijde. De vrouw neemt veel taken op zich, zoals de administratie, het huishouden, en zelfs in het technische werkt ze vaak mee. Fiscaal en boekhoudkundig focust de dienstverlening zich vooral op het bedrijf. De persoonlijke belangen van de meewerkende partner verdwijnen dan gemakkelijk naar de achtergrond. Met als gevolg dat vaak de vrouw de dupe is als ze het verkeerd loopt: weinig rechten, een zeer klein pensioen en vaak deelde ze ook niet in de vermogensopbouw, zegt An Deneffe van Landelijk infopunt Vrouwen (Liv, van Ferm voor agravrouwen).

Recht: aanbod van betaling als bewijs van pacht

Recht

Ik erfde van mijn ouders een perceel landbouwgrond dat sinds vele jaren wordt gebruikt door een landbouwer van het dorp. Mij is altijd verteld dat de landbouwer in kwestie de grond gratis mocht gebruiken. Nu ik als nieuwe eigenaar heb gevraagd om het perceel vrij te laten, beroept de boer zich op de bescherming van de Pachtwet. Nu de discussie volop lopende is, ontving ik een aangetekende brief met een aanbod van betaling. Wat moet ik doen?

Recht: wat met de aflopende milieuvergunning na stopzetting als beroepslandbouwer?

Recht

Tot voor kort baatte ik een professioneel landbouwbedrijf met rundvee uit. Nu ik op pensioen ben, heb ik mijn btw-nummer opgezegd en houd ik enkel nog voor mijn plezier wat paarden. Volgend jaar loopt mijn milieuvergunning voor het houden van rundvee af. Moet ik deze nu vernieuwen om paarden te kunnen houden als hobby? De casus van deze week.

Een buurtweg en trage weg zijn niet hetzelfde.

Recht: voetweg verdwijnt niet samen met de Buurtwegenwet

Recht

Over onze akker loopt volgens de Atlas der Buurtwegen een voetweg, maar deze is al jaren in onbruik. In één van de vorige nummers lazen we dat de Buurtwegenwet werd afgeschaft. Werd hiermee ook deze trage weg afgeschaft? Advocaat Jan Opsommer antwoordt.

De omgevingsvergunning wordt dus in principe voor onbepaalde duur toegekend,  in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning.

Evaluatie van de omgevingsvergunning

Recht

We hebben gelezen dat de nieuwe omgevingsvergunning voor onbeperkte duur kan worden verleend. Houdt dit in dat onze vergunning niet meer moet worden vernieuwd na 20 jaar?

Opnieuw moet aan de oude strenge toets aan het esthetisch criterium worden voldaan.

Vergunningverlening in landschappelijk waardevol agrarisch gebied wordt moeilijker

Recht

Met het recent arrest nr. 145/2019 van 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof het artikel 5.7.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO) vernietigd. Deze bepaling die eind 2017 werd ingevoerd met de zogenaamde Codextrein 2017 had de vergunningverlening voor landbouwbedrijven in landschappelijk waardevol agrarisch gebied versoepeld.

Na afronding van onderzoek is de Europese Commissie tot de bevinding gekomen dat Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB gedurende meer dan 13 jaar aan een kartel deelnamen voor de levering van bepaalde soorten groenteconserven aan detailhandelaren en/of horecabedrijven in de Europese Economische Ruimte.

Zware geldboetes voor prijsafspraken groenteconserven

Recht

De Europese Commissie heeft op 27 september 2019 Coroos en Groupe CECAB beboet met in totaal 31 647 000 euro geldboetes wegens inbreuken op de EU-mededingingsregels. Aan Bonduelle is geen geldboete opgelegd omdat het zelf het bestaan van het kartel aan de Commissie heeft onthuld.

Door droogte kan de aardappeloogst tegenvallen.

Wat bij teeltschade door uitzonderlijke weersomstandigheden?

Recht

De oogst van de aardappelen op verschillende van onze percelen zal dit jaar zwaar tegenvallen door de aanhoudende droogte. Dit betekent voor ons een ernstig financieel verlies. Kunnen wij hiervoor een vergoeding uit het landbouwrampenfonds krijgen? Welke stappen moeten we ondernemen om dergelijke vergoeding te ontvangen voor de geleden schade?

De verpachter moet tijdens de pachttijd alle herstellingen doen die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de pachter. De verpachter moet eveneens de kleine herstellingen uitvoeren wanneer alleen ouderdom of overmacht de oorzaak zijn.

Verpachter moet in principe betalen voor deherstellingswerken, ontstaan door de ouderdom

Recht

“Wij pachten sinds generaties een hoeve met landerijen en gebouwen. De tand des tijds heeft zijn werk gedaan waardoor er, ondanks ons het goede onderhoud als pachter, dringend herstellingen zouden moeten gebeuren. Als ik mijn verpachter hierover aanspreek, zegt hij dat ik dit als pachter zelf moet betalen aangezien hij al zo weinig pacht krijgt en het allemaal slijtage is die door ons werd veroorzaakt. Klopt dat, of niet?”

Wanneer u de bomen niet rooit en de beroepsrechter beslist ook dat u deze bomen moet rooien, kan de tegenpartij de dwangsom per dag vertraging van u opeisen.

Veroordeeld bij verstek, wat nu?

Recht

Ik kreeg onlangs een gerechtsdeurwaarder over de vloer die mij een vonnis van het vredegerecht betekende. Blijkbaar werd ik gedagvaard op mijn oude adres en werd een rechtszaak tegen mij behandeld, hoewel ik hiervan niet op de hoogte was. In het vonnis staat dat ik veroordeeld word om verschillende bomen te rooien onder verbeurte van een dwangsom. Ik ben hier echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog ondernemen?

Recht: wie is nu mijn pachter?

Recht

Een aantal jaar terug erfde ik een perceel landbouwgrond. Het perceel was reeds bij leven van mijn oom, van wie ik het erfde, in gebruik bij een landbouwer. Deze landbouwer betaalde aan mijn oom een pachtprijs. Na het overlijden van mijn oom, betaalde de landbouwer in kwestie zijn pacht verder aan mij. Ik ontving nu een pachtopzeg vanwege de erfgenamen van een voormalige gebruiker. Voor mij is het niet meer duidelijk wie mijn pachter nu is of was. Kunt u dit uitklaren? Moet ik iets ondernemen?

Een nieuw juridisch begrip:de landbouwonderneming

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2019 werd een belangrijk Koninklijk Besluit gepubliceerd dat het nieuwe juridische begrip ‘Landbouwonderneming’ verder aflijnt. Deze nieuwe notie werd ingevoerd met het Wetboek vennootschappen en verenigingen dat van kracht werd op 1 mei 2019.

Recht: wel of geen voorkooprecht bij seizoenspacht?

Actueel

Ik gebruik sinds 7 jaar een perceel akkerland van 4 hectaren en onderteken daarvoor met de eigenaar jaarlijks een contract van seizoenspacht. Nu heeft deze eigenaar mij laten weten dat hij zijn perceel grond gaat verkopen. Beschik ik bij een seizoenspacht over een voorkooprecht?

Recht: noodzakelijke toestemming

Actueel

Ik ben pachter van verschillende percelen landbouwgrond. Omdat ik geen opvolger heb, wil ik deze pachtgronden – gezien mijn leeftijd – onderverpachten aan een collega-landbouwer uit het dorp. Wat moet ik doen om wettelijk in orde te zijn?

Welke percelen juist over een recht van doorgang beschikken, staat vermeld in de notariële akte.

Recht: een verzwaring van een recht van doorgang: kan dat?

Recht

Ik ben eigenaar van een aantal percelen grond waarop een erfdienstbaarheid van doorgang rust. De aanpalende landbouwer die doorgang over mijn percelen mag nemen, heeft de laatste jaren verschillende andere percelen kunnen bijkopen. Hij komt nu met zijn eigendom tot aan de openbare weg. Ik heb daarom de losweg dit jaar mee bewerkt en beplant met aardappelen. Nu heeft de aanpalende landbouwer nu toch gebrui gemaakt van mijn percelen om zijn gras af te voeren, waardoor heel wat schade aan mijn aardappelen werd berokkend.