Oproep Belpotato: geef aardappelstocks snel op

Aardappelen

Nog maar 25% van de Belgische aardappeltelers heeft hun voorraad opgegeven. Sectororganisatie Belpotato roept telers op snel de aardappelstocks over te maken. De absolute deadline is 31 mei. De cijfers zijn nodig om de overheid te wijzen op de omvang van het overschot, en dus de noodzaak tot steun.

De machine rolt de worteldoek uit.

Nieuwe machine rolt worteldoek uit

Akkerbouw

Telers van kleinfruit weten het als geen ander: antiworteldoeken leggen en wegnemen gebeurt manueel en vergt veel tijd en moeite. “Er is nu een machine ontwikkeld die de antiworteldoek automatisch plaatst en wegneemt”, zegt Stefaan Serlet. Het gebruik van een automatische pennenschieter is niet voor morgen, maar ook daar wordt een oplossing voor gezocht.

Landbouwers mogen beperkt water blijven capteren.

West-Vlaanderen breidt captatieverbod uit naar IJzerbekken

Akkerbouw

Vanaf vandaag geldt een verbod om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen van het IJzerbekken. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé vaardigt dit politiebesluit uit door de aanhoudende droogte en het verhoogd watergebruik. Het waterpeil in het IJzerbekken blijft verder dalen, waardoor het water in de IJzer te laag staat.

Phytofar benadrukt dat haar sector al veel inspanningen heeft gedaan om te vergroenen.

Phytofar: België koploper duurzaam gebruik gewasbescherming

Akkerbouw

Phytofar denkt niet dat het aantal gewasbeschermingsmiddelen met 50% kan worden teruggebracht in de komende 10 jaar, zoals de Europese Commissie wil. Het zal bovendien het productiemodel niet verduurzamen. De organisatie is wel bereid om een reductie van het aantal middelen te verminderen, mits wetenschappelijk onderbouwd.

Interpom trok in 2018 over 4 dagen heen bijna 20.000 bezoekers.

Interpom gaat door, maar zonder familiedag

Aardappelen

De aardappelbeurs Interpom gaat vooralsnog gewoon door op 23, 24 en 25 november. De familiedag voorafgaand aan de 3 professionele dagen wordt wel afgeblazen. Dat zegt algemeen secretaris Romain Cools van organisator Belgapom, waarin de handel en verwerking van aardappelen zijn verenigd. “De aardappelsector is een sector waarin direct contact van ontzettend groot belang is. Daarom zetten we alles op alles om het - veilig - door te laten gaan.”

Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen

Akkerbouw

Het Departement Landbouw en Visserij start begin juni met de veldcontroles van de pootaardappelteelten. Deze veldcontroles worden immers door de wet opgelegd. Het departement garandeert dat de coronamaatregelen zullen worden nageleefd en de keuringen dus veilig zullen verlopen.

Familie Mosselman zet in op duurzaamheid: Doorgaan op de oude manier was niet vol te houden

Akkerbouw

Cornelis Mosselman (36) heeft de ambitie om binnen 5 jaar van regulier akkerbouwbedrijf naar één van de duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Europa te groeien. In het voorjaar van 2019 stapte hij over naar vaste of ook wel permanente rijpaden genoemd. Daardoor berijdt hij nog slechts 10% van zijn grond. Mosselman: “Met op iedere 3.20 meter een gras-klavermengsel inzaaien ben ik nog een van de weinigen in Europa, denk ik.”

Aangegoten bloemkoolplanten.

Wild-, wind-, vorstschade en watertekort

Akkerbouw

Het is dit voorjaar opnieuw een strijd op onze velden. Er is altijd wel iets dat zorgen baart. In het licht van zwakke prijzen vragen deze extra kosten en inspanningen veel moed van onze telers.

Het LCG stelde meer en meer roesten vast op de waarnemingsvelden wintergranen.

Opletten voor roest in wintertarwe

Granen

Deze week stelde het Landbouwcentrum Granen meer en meer roest vast op de waarnemeningsvelden wintertarwe. Behandel tijdig indien dit nog niet gebeurde!

Door de hoge bladluizendruk krijgen Sequoia en Closer een tijdelijke toelating voor gebruik tegen bladluizen in bieten

Tijdelijke toelating voor Sequoia en Closer tegen bladluizen in bieten

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) bericht dat er gezien de vroege aanwezigheid van bladluizen en de hoge bladluisdruk er dit jaar een 120 dagen-toelating werd verleend voor de producten Sequoia en Closer voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten.

Het oppompverbod voor bepaalde kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen is problematisch voor heel wat droogtegevoelige teelten.

Vanaf 21 mei oppompverbod uit kwetsbare waterlopen

Akkerbouw

Sinds Hemelvaartsdag geldt er voor heel wat kwetsbare rivieren, grachten en beken een oppompverbod.

Erosiebestrijdingswerken in Vlaams-Brabant.

Vlaamse boeren leven beheerovereenkomsten erosiebestrijding goed na

Akkerbouw

Slechts 8 op 100 overtredingen werden er bij een controle van beheerobjecten in het kader van de erosiebestrijding vastgesteld. Bij administratieve controles zijn de overtredingen bijna nul. In Vlaanderen laten vandaag 103 gemeenten zich begeleiden door een erosiecoördinator.

Let op met de bemesting na de eerste snede.

Opletten met de bemesting na de eerste snede

Akkerbouw

In de wekelijkse graslandupdate geeft Inagro advies omtrent de bemesting van de percelen na de eerste snede. Door de droogte vergt dit immers een doordachte aanpak.

Of bladmeststoffen met stikstof een meerwaarde zullen geven, hangt dus duidelijk af  van het perceel.

Bladmeststoffen bieden vooral flexibele bemesting

Aardappelen

Bladmeststoffen bieden niet altijd een meerwaarde in opbrengst of kwaliteit in aardappelen. Dat is de conclusie van een bladbemestingsproef door de Bodemkundige Dienst van België (BDB). Bladmeststoffen zijn zeker nuttig, maar om de kosten voor de landbouwer te drukken en overbemesting te vermijden, moeten ze beredeneerd worden ingezet. Bladmeststoffen geven ook de mogelijkheid om te fractioneren in bemesting.

In 2015 verleende het Europees Octrooibureau nog 2 patenten, voor een paprika- en een broccolivariant. Dat kan nu niet meer.

EU-octrooibureau: geen patenten op planteigenschappen door klassieke veredeling

Akkerbouw

De klassieke veredeling van planten, zoals kruisingen, valt niet onder het patentrecht. Dat heeft het Europees Octrooibureau (EOB) in München definitief besloten na juridische onduidelijkheid over het patenteren van biologisch plantmateriaal.

De Vlaamse regering beslist eerstdaags over de lanbouwramp 2019.

Vlaanderen voorziet budget van 20,7 miljoen euro voor de erkenning van de zomerdroogte 2019

Akkerbouw

In de wijziging van de Vlaamse begroting is 20,7 miljoen euro voorzien voor de erkenning van de zomerdroogte 2019 als landbouwramp. Vlaams landbouwminister Hilde Crevits gaat eerstdaags met een dossier naar haar collega’s in de Vlaamse regering.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten die men in acht moet hebben.

Hoge bladluisdruk in bieten

Bieten

In de bieten vordert het seizoen. Elk perceel heeft al wat FAR-behandelingen achter de rug, en bij veel percelen waren ook 1 of 2 insecticidenbehandelingen nodig. De bladluisdruk blijft hoog, het KBIVB raadt aan de evolutie op uw perceel goed bij te houden.

Gele roest breidde opnieuw verder uit

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) en partners voerden begin deze week terug op 25 percelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uit in de wintertarwe op onbehandeld gewas.

De maïsvariëteiten die in het proefveld worden uitgetest gaven veelbelovende resultaten in de serre, zegt het VIB.

VIB start veldproef met maïsvariëteit die beter bestand is tegen droogte

Maïs

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) start donderdag in het Oost-Vlaamse Wetteren met een veldproef met een genetisch gewijzigde maïsvariëteit die beter aangepast is aan de droogte. "De noodzakelijke transitie naar een klimaat-aangepaste landbouw omvat, naast het toepassen van nieuwe technieken en een beter beheer van de bodem, ook de teelt van robuuste, meer droogtebestendige gewassen", zegt het VIB.

Een tarweveld behandeld tegen onkruiden, eens na zaai en eens in het voorjaar.  Toch blijft er veel klein kruiskruid over.

Klein kruiskruid, nieuw groot probleem

Akkerbouw

Reeds meerdere jaren voelen we de komst van een nieuw probleemonkruid aan, namelijk klein kruiskruid (Senecio vulgaris). Dit is een composiet die door het verdwijnen van herbiciden blijkbaar meer en meer moeilijkheden geeft in verschillende teelten.