Bereid je goed voor op het aardappelseizoen

Aardappelen

De voorjaarsactiviteiten komen stilaan weer op gang. Zo ook het aardappelseizoen. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) geeft in de nieuwsbrief enkele tips mee over de aanpak bij bemesting, pootgoedcontrole, aaltjes en ritnaalden.

De onkruidbestrijding in bieten wordt een uitdaging met een steeds kleiner gamma aan producten.

Onkruid in bieten: na wegvallen herbiciden toch goede alternatieven voorhanden

Bieten

Het gamma herbiciden in de suikerbietenteelt wordt alsmaar kleiner. Europa verbood nog recent de middelen op basis van chloridazon en op desmedifam. Eén van de alternatievemogelijkheden is het Conviso Smart systeem. Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) testte het voor de bietenteler uit en achtte het beloftevol bij een goede uitvoering. “Het is een erg technisch middel, we moeten er mee leren werken”, klonk het. Door de grote druk op middelen dringt ook de mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelen, zich op in het FAR-systeem.

Er zijn grote verschillen in stikstofbehoefte tussen percelen met verschillende voorgeschiedenis en verschillende bodemeigenschappen. Een beredeneerde stikstofbemesting is enkel mogelijk gebaseerd op een bodemanalyse met bijhorend advies.

Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2020

Bieten

Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België (BDB) heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode. Met uitzondering van (het beperkt aantal) percelen na vlas bevatten de suikerbietenpercelen momenteel gemiddeld minder minerale stikstof dan in dezelfde periode in 2019.

Afstand houden en sociaal contact beperken of vermijden is het voornaamste dat de land- en tuinbouwsector nu kan doen.

Het voorjaar komt op gang ondanks de coronacrisis

Akkerbouw

Het coronavirus hangt als een dreiging over ons land, en bij uitbreiding over de hele wereld. Sommige sectoren staken hun activiteiten, maar de landbouw is één van de sectoren die zijn bedrijvigheid mag voortzetten.

Het onderzoek toont aan dat de stikstofbemestingsadviezen en de maximale stikstofbemestingsnormen voor de belangrijkste groenten verlaagd kunnen worden zonder een risico op een daling van de vermarktbare opbrengst of de kwaliteit.

Kwaliteitsvolle groenten telen kan met minder bemesting

Groenten

In regio’s met vollegrondsgroenteteelt zijn de nitraatconcentraties in het grond- en oppervlaktewater vaak te hoog. Uit een studie die werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Onderzoeks- en Voorlichtingsplatform Duurzame Bemesting en in samenwerking met 3 erkende praktijkcentra, blijkt dat bemestingsadviezen en stikstofbemestingsnormen voor sommige groenten lager kunnen. Dat kan zonder in te boeten op de vermarktbare opbrengst en de kwaliteit van die groenten en biedt mogelijkheden naar de verbetering van de waterkwaliteit.

Zachte winter doet bladluizen overleven

Akkerbouw

Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal; zo meldt het Landbouwcentrum Granen (LCG) begin week 13. Bladluizen worden door de zachte winter nog steeds verspreid waargenomen. Gewascontrole van niet (meer) beschermde percelen is dus nodig!

Loofklappen zorgt ervoor dat het loof zeer snel verdwijnt.

Loofklappen geeft snelste resultaat

Aardappelen

Diquat mag sinds eind 2019 niet meer gebruikt worden. Alternatieve manieren van loofdoding zijn mogelijk, zowel op chemische als op mechanische wijze. Uit proeven van 2019 bleek alvast dat uit de bekendere alternatieven loofklappen gecombineerd met chemie de snelste resultaten geeft. Dit is echter wel duurder voor de landbouwer.

De bij is de belangrijkste natuurlijke bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten.

Vlaams-Brabanders gaan 73 ha bloemen voor bijen zaaien

Akkerbouw

De (honing)bij is de belangrijkste bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Daarom zetten de provincie Vlaams-Brabant, 41 gemeenten en de Regionale Landschappen zich in om, samen met de Vlaams-Brabanders, mee te helpen aan het overleven van de bij in deze regio.

Kies uw zaaitijdstip voor suikerbieten in functie van de weersvoorspellingen.

Start de uitzaai van suikerbieten op het juiste moment

Akkerbouw

Hoewel de voorspellingen nog onzeker zijn, zal de drogere periode in het vooruitzicht de zaai stilaan doen starten. Handel niet overhaast, raadt het Bieteninstituut aan. “Want fouten bij de uitzaai kan je niet meer herstellen, zeker na een nat voorjaar! ”

Groenbemesters kunnen nu best door te klepelen worden vernietigd.

Vernietig onkruiden en groenbemesters voor de bietenzaai

Akkerbouw

Het Bieteninstituut beveelt aan om op veronkruide geploegde akkers en op velden met veel sterk ontwikkeld onkruid een behandeling uit te voeren om deze te vernietigen aangezien zij niet gecontroleerd kunnen worden met het FAR systeem na de zaai.

Voor het zaaien was er een evolutie merkbaar van ‘maïsplanter’ naar ‘maïszaaimachine’.

Een coating kiezen, een cruciale bezigheid

Maïs

Tijdens de teelt vraagt maïs een bepaalde zorg. Voor een goede start is zaad met een efficiënte coating echter een must om het rendement wat te verhogen. Thiram is voor uitzaai in 2020 verboden, maar er zijn heel wat alternatieven. Een overzicht.

Een zitstok bevordert de predatie door roofvogels.

Natuurlijke controle van de populaties bosmuizen in bieten

Akkerbouw

Het Bieteninstituut KBIVB wijst er op dat een zachte en droge winters gunstig is voor de overleving van bosmuizen. En hoewel de winter niet droog was, was hij zacht en dus kan men schade verwachten bij de uitzaai van suikerbieten (zaden die voor de kieming worden gepeld). In het bijzonder in de velden gezaaid met een bodembedekker of in velden in de nabijheid van met gras bezaaide hellingen of bossen.

Momenteel is kuilmais met zo’n 176.000 ha één van de belangrijkste voedergewassen in België, maar we botsen tegen de limieten aan van wat op het veld mogelijk is.

Maïs, soja en sorghum: voedergewassen voor de toekomst?

Maïs

Al jarenlang staat de monocultuur maïs onder druk: de bodem raakt uitgeput en de opbrengsten maïs blijven uit. Nochtans ligt de oplossing bij de landbouwer. Door elk jaar een nieuw ras te kiezen garandeert die zich van het beste van de genetica op dat moment. Door rotatie kunnen de opbrengsten worden opgekrikt. Soja is een mogelijk gewas in de rotatie, sorghum zou ook kunnen, maar naar deze teelt is nog heel wat onderzoek nodig.

Meng geen zaad van 2019 met nieuw zaad van 2020 in uw zaai-elementen zonder een kiemtest uit te voeren.

Test de kwaliteit van het bietenzaad van 2019

Akkerbouw

Het Bieteninstituut KBIVB wijst er bij de uitzaai van de suikerbieten op dat zaden van 2019 die behandeld werden met het fungicide Thiram, TMTD niet meer uitgezaaid mogen worden. Dit omdat de actieve stof op Europees niveau verboden werd.

De afzet van asperges is enorm afhankelijk van de verkoop aan de horeca.

Boerenbond: prijzen voor asperges ingestort wegens uitvallen afzet horecasector

Covid 19

De prijzen voor asperges zijn helemaal ingestort wegens het sluiten van de horecasector, die een belangrijke afzetmarkt is voor deze groente. "Waar normaal 10 à 11 euro betaald wordt voor een kilo is dat momenteel nog nauwelijks 4 euro", aldus Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond.

Landen sluiten deels de grenzen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Oproep sectororganisaties: benoem ook veevoeder als ‘essentieel goed’

Akkerbouw

Veevoeder moet net als voeding worden meegenomen in de richtlijnen die de Europese Commissie voor het beheren van grenzen. Ook moet de grens van de EU die nu gesloten wordt voor mensen uit derde landen open blijven voor agrarische grondstoffen. Dat staat in een gezamenlijk bericht van de belangenorganisaties Coceral, Fediol en Fefac.

De Orion 12 is een nieuwe getrokken spuit bij Lemken.

Lemken verbreedt productaanbod verder

Nieuws van maatschappijen

Het Duitse Lemken, van oudsher bekend als grondbewerkingsspecialist, verbreedt zijn productaanbod steeds verder. We bekijken in dit artikel welke noviteiten we dit jaar op onze markt mogen verwachten.

Behandelen tegen gele roest is voorlopig niet nodig.

Eerste gele roest gespot in granen

Granen

Via FMC Belgium krijgen we de mededeling dat de eerste symptomen van gele roest in granen te zien zijn. Op je hoede zijn is de boodschap.

Boterbonen kunnen gebruikt worden als variatie op de welbekende groene boonsoorten.

Eerste Belgische boterbonen van 2020 verkocht bij BelOrta

Groenten

Sinds 18 maart zijn de eerste Belgische boterbonen van BelOrta terug verkrijgbaar. Paul Hermans is de teler van deze eerste boterbonen uit serre. De primeurkist van 2020 werd aangekocht door Fruithandel Sebrechts.

Bayer raadt het gebruik van eventuele voorraden van Monceren af voor de behandeling van pootgoed.

Aandacht: aangepaste MRL voor pencycuron (Monceren)

Akkerbouw

Het nieuwe MRL voorstel voor pencycuron is door de Europese autoriteiten gestemd, meldt Bayer. Ondanks de inspanningen om het gebruik in aardappelen te verdedigen, is de MRL van pencycuron vastgesteld op 0,01 mg/kg. Het bedrijf verwachten dat dit besluit tegen juni 2020 officieel zal zijn, gevolgd door een overgangsperiode van 6 maanden. Op dat moment moeten ook geïmporteerde aardappelen aan deze nieuwe EU MRL voldoen.