Tijdelijke toelating voor Sequoia en Closer tegen bladluizen in bieten

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) bericht dat er gezien de vroege aanwezigheid van bladluizen en de hoge bladluisdruk er dit jaar een 120 dagen-toelating werd verleend voor de producten Sequoia en Closer voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten die men in acht moet hebben.

Hoge bladluisdruk in bieten

Bieten

In de bieten vordert het seizoen. Elk perceel heeft al wat FAR-behandelingen achter de rug, en bij veel percelen waren ook 1 of 2 insecticidenbehandelingen nodig. De bladluisdruk blijft hoog, het KBIVB raadt aan de evolutie op uw perceel goed bij te houden.

De druk van de bladluis is hoog en zal de komende dagen waarschijnlijk verder toenemen.

Schadedrempel van bladluizen voor tweede keer in sommige bietenpercelen bereikt

Bieten

De Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vraagt extra aandacht voor onkruidbestrijding op percelen met bieten en stelt dat de schadedrempel voor bladluizen voor de tweede keer op sommige percelen werd bereikt.

De prijzen voor suiker zijn op de wereldmarkt fors gedaald.

Bizarre oliemarkt duwt suikerprijs in diep dal

Economie

Sinds oktober was de suikerprijs aan een flinke opmars bezig. Door de coronacrisis is het sentiment volledig omgeslagen. De vraag is of het eerder aangekondigde mondiale tekort van 9 miljoen ton suiker wordt geneutraliseerd nu Brazilië door de val van de olieprijs fors meer suiker gaat maken.

Het Bieteninstituut raadt aan om minstens 40 planten te observeren en de bladeren één voor één goed te controleren op bladluizen.

Bladluizen gespot bij jonge bietenplantjes

Bieten

Sinds begin deze week worden ongevleugelde groene bladluizen waargenomen in enkele bietenvelden die het tweebladstadium hebben bereikt. Het Bieteninstituut (KBIVB) adviseert om je percelen te controleren en te behandelen waar nodig.

Hoge temperaturen bevorderden onkruidgroei in bieten

Bieten

Zoals vorige week aangeraden, wordt nu gedaan: de eerste FAR-behandeling wordt toegepast. Gebruik je het Conviso Smart-systeem, dan kan dit vanaf 2 bladstadium van melganzevoet, melde en ereprijs.

Bijna alle bieten zijn ingezaaid.

Bijna alle bieten ingezaaid

Bieten

Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij schatten dat bijna alle bieten zijn ingezaaid. Gezien de afwezigheid van bietenkevers of aardvlooien, wordt het gebruik van pyrethroïden afgeraden. In de loop van de week zou een eerste FAR-behandeling mogelijk kunnen.

Groene bladluizen kunnen de bieten met vergelingsziekte opzadelen.

Bieten: plagen bestrijden in 2020

Bieten

Een jaar dat zonder moeite, ziekten en plagen verloopt, is niet aan België besteed. In 2019 teisterden vooral aardvlooien, zwarte bonenluizen en groene bladluizen de velden. In 2020 kan met neonicotinoïden (NNi) behandeld zaad nog worden gebruikt, vanwege de 120 dagen-noodtoelating. De middelen die er nog zijn, moeten dus nu – maar ook in de toekomst – doordacht worden ingezet. Pyrethroiden moeten enkel bij hoognood worden ingezet, verder ziet het KBIVB heil in de middelen Teppeki en Movento tegen groene bladluizen.

Zo zou de nieuwe suikerfabriek in Seneffe er uitzien. Het licht staat echter nog niet op groen.

Sofie Joosen (N-VA): ‘Wallonië zorgt met subsidies aan suikerfabriek voor concurrentie’

Bieten

N-VA-parlementslid Sofie Joosen is bezorgd over de mogelijke opstart van een Waalse suikerfabriek in Seneffe. “Wallonië organiseert actieve concurrentie.” Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) sust. “Voor de overheidssteun aan private ondernemingen gelden in Europa strenge regels.”

De onkruidbestrijding in bieten wordt een uitdaging met een steeds kleiner gamma aan producten.

Onkruid in bieten: na wegvallen herbiciden toch goede alternatieven voorhanden

Bieten

Het gamma herbiciden in de suikerbietenteelt wordt alsmaar kleiner. Europa verbood nog recent de middelen op basis van chloridazon en op desmedifam. Eén van de alternatievemogelijkheden is het Conviso Smart systeem. Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) testte het voor de bietenteler uit en achtte het beloftevol bij een goede uitvoering. “Het is een erg technisch middel, we moeten er mee leren werken”, klonk het. Door de grote druk op middelen dringt ook de mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelen, zich op in het FAR-systeem.

Er zijn grote verschillen in stikstofbehoefte tussen percelen met verschillende voorgeschiedenis en verschillende bodemeigenschappen. Een beredeneerde stikstofbemesting is enkel mogelijk gebaseerd op een bodemanalyse met bijhorend advies.

Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2020

Bieten

Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België (BDB) heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode. Met uitzondering van (het beperkt aantal) percelen na vlas bevatten de suikerbietenpercelen momenteel gemiddeld minder minerale stikstof dan in dezelfde periode in 2019.

Cosun zegt dat haar suikerfabrieken in Nederland, zoals deze in het Groningse Vierverlaten, tot de grootsten in hun soort behoren.

Cosun betaalt bietenprijs van 36,05 euro per ton

Economie

Cosun betaalt een gemiddelde prijs van 36,05 euro per ton voor suikerbieten die zijn geleverd tijdens de campagne van 2019. Dat heeft de ledenraad van de coöperatie achter onder meer Suiker Unie deze week besloten. De prijs geldt voor suikerbieten met de gemiddelde geleverde kwaliteit van 16,3% suiker en een winbaarheid van 89,6. De bietenprijs is mede zo hoog door het succes van de frietverwerker Aviko, ook onderdeel van de groep.

Het nieuwe SESVanderHave Innovation Center (SVIC) in Tienen is het kloppend hart van de veredeling van het suikerbietenzaad.

Optimale groei en gezondheid dankzij doorgedreven selectie bij SESVanderHave

Bieten

Een competitieve suikerbietvariëteit creëren, die aan de noden van de teler en de industrie voldoet, vraagt tijd en vakkennis. Een suikerbietzaadje moet immers uitgroeien tot een gezonde plant, die ook nog eens goed presteert op vlak van wortel- en suikeropbrengst. SESVanderHave, wereldspeler in de suikerbietenzaadsector, wikt en weegt elke potentiële variëteit op zijn kwaliteiten.

De bietencampagne duurde met 128 dagen deze keer wel langer dan anders.

Opbrengst bietencampagne Tiense Suiker ‘gemiddeld tot goed’

Bieten

Met een opbrengst van 90 ton per hectare en een suikergehalte van gemiddeld boven de 17,5% is de opbrengst van de bietencampagne voor Tiense Suiker dit jaar volgens Jan Ingels, directeur van de Tiense fabriek, "gemiddeld tot goed" in vergelijking met de vorige jaren.

CoBT zoekt nog ruim 200 miljoen euro aan externe financiering.

CoBT: voldoende bieten, nu nog bankfinanciering

Bieten

De Belgische bietentelerscoöperatie CoBT heeft haar doelen wat betreft de aanvoer van bieten en het eigen vermogen gehaald. De vergunningen om een suikerfabriek te bouwen in Seneffe zijn ook binnen. Wat rest is een behoefte van 210 miljoen euro aan externe financiering. De onderhandelingen met banken lopen.

De bietencampagne duurt 120 dagen

Tiense Suiker kijkt hoopvol naar suikermarkt

Bieten

De suikersector ging de voorbije jaren door een diep dal. Erwin Boonen, directeur Ruwe grondstoffen en verantwoordelijk voor de landbouwkundige dienst binnen de Tiense Suikerraffinaderij (TS), ziet de prijzen voor suiker op korte termijn echter terug verbeteren. TS nam dan ook drastische maatregelen.

Eens onze vroege aardappelen zijn afgeleverd, komt ruimte vrij voor het stockeren van suikerbieten. Deze bieten blijven dus niet op hoop op het veld en zullen geen extra tarra krijgen bij het laden , tonen Eric (rechts) en Philippe Avermaete.

Twijfels over rendabiliteit van de bietenteelt

Bieten

Eric Avermaete en zijn zoon Philippe zijn de derde en vierde generatie Avermaete op de Beinshoeve in Linter. Suikerbieten zijn er van oudsher een belangrijke teelt. Sinds het wegvallen van het quotum staat het financieel rendement wel onder druk.

De proeven werden redelijk laat geoogst, met een start op 3 oktober in zeer goede  rooiomstandigheden.

Rastolerantie wordt steeds belangrijker

Bieten

Om een goede rassenkeuze te maken, zijn proeven in meerdere seizoenen nodig. Voor de uitzaai in 2019 worden hieronder de resultaten weergegeven. Cercospora, nematoden en rhizoctonia hadden een meetbare impact. Een juiste rassenkeuze kan hier soelaas brengen.

De Tiense Suikerraffinaderij verwerkt de meeste Belgische bieten.

Suikergehalte daalt wat, grondtarra relatief hoog

Nieuws van maatschappijen

De Tiense Suikerraffinaderij ziet het suikergehalte licht dalen terwijl het grondtarra op ongeveer het dubbele van vorig jaar ligt. De campagne zal vermoedelijk wat langer duren dan anders, vanwege de problemen eerder op de site in Longchamps.

Bietenprijzen zijn sinds de afschaffing van het suikerquotum laag, maar het areaal is dit jaar toch stabiel gebleven.

Tiense verwacht gemiddelde opbrengst suikerbieten

Bieten

De Tiense Suikerraffinaderij verwacht voor dit seizoen een gemiddelde opbrengst van 80 ton per hectare. Het suikergehalte wordt door directeur Johan Ingels op gemiddeld 18% geschat. Daarmee liggen de verwachtingen van ‘s lands grootste suikerverwerker in lijn met de prestaties van vorig seizoen. Het tarra zal door aanhoudende droogte met name in het zuiden wel lager liggen dan gemiddeld. De campagne gaat maandag echt van start.