Al 26.000 ton asbest opgehaald bij landbouwers!

Milieu

De asbestinzamelactie in de land- en tuinbouw van OVAM die vorig najaar werd gelanceerd is een succes: 415.000 m2 asbestdaken werden al verwijderd op 339 locaties.

Het verwijderen van asbest is wettelijk bepaald.

Vlaanderen werkt aan een asbestveilige omgeving

Milieu

Asbest is nog steeds veel aanwezig in ons straatbeeld. Ook op heel wat landbouwbedrijven is nog steeds veel asbest aanwezig. De Vlaamse regering streeft ernaar om onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

“De landbouwers in Vlaanderen zijn zich er goed van bewust dat investeren in milieu, klimaat en biodiversiteit nodig is”, aldus minister van Landbouw Brouns.

Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes

Actueel

Vlaanderen lanceerde dit jaar voor het eerst een aantal pré-ecoregelingen. Hiermee ondersteunt ze landbouwers die extra inspanningen willen doen, zoals koolstofopslag in de bodem, verminderde bemesting, enzovoort. Meteen waren er 6.776 aanvragen van landbouwers die hierop intekenen. Dat blijkt uit de verzamelaanvragen die werden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij.

Grasbufferstroken moeten een breedte hebben tussen 9 en 12 m. De haalbaarheid van deze maatregel hangt af van de vorm van het perceel.

Erosiemaatregelen leveren sowieso voordelen op

Akkerbouw

Landbouwpercelen op hellingen zijn erosiegevoeliger. De schade voor de landbouwer kan in dit geval heel groot zijn. Niet alleen de vruchtbare grond, maar ook de broodnodige en ondertussen dure meststoffen met nutriënten worden niet door de planten gebruikt en gaan verloren. Met de juiste maatregelen kan dit nadeel echter omgevormd worden tot een voordeel.

Op basis van een advies van het Limburgs droogteoverleg besliste gouverneur Jos Lantmeeters om tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor enkele stroomgebieden.

Ruimer onttrekkingsverbod voor kwetsbare Limburgse waterlopen

Milieu

Sinds 1 januari 2022 is er in Limburg een permanent onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen van kracht. Vanaf 13 mei komt daar een ruimer tijdelijk onttrekkingsverbod bij, zo heeft Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters beslist. De aanleiding is het uitzonderlijk droge weer van de afgelopen periode.

Opmerkingen en adviezen van burgers of andere instanties kunnen aanleiding geven tot aanpassingen en aanvullingen aan de PAS en het plan-MER.

Nieuwe PAS gaat in openbaar onderzoek: hoe kun je jouw inbreng doen?

Actueel

Eind februari bereikte de Vlaamse regering haar zogenaamde stikstofakkoord. Dit akkoord was de aanzet tot de nieuwe en definitieve PAS. Omdat de programmatorische aanpak stikstof (PAS) als een programma wordt beschouwd, moet hierover een milieu-effectenrapport worden opgemaakt.

De opdracht van vandaag is niet enkel te focussen op bijenvolken met een stevige honingproductie, maar evenzeer met een hoge varroaresistentie.

PTI Kortrijk teelt varroamijtresistente honingbijen

Onderwijs

Op de campus Wetenschap & Groen van het PTI Kortrijk ligt de algemene focus in de afdeling Dier enerzijds op gezelschapsdieren en hobbyisme, anderzijds op duurzaam kweken. Ook de bron van alle voeding en beplanting wordt daarbij niet uit het oog verloren: de bij. En zoals de campusnaam het zegt, is ook dit een combinatie van wetenschap & groen.

Sinds 1 april 2022 is het verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten in West-Vlaanderen. Het verbod geldt het hele jaar rond.

Permanent onttrekkingsverbod op enkele kleine, ecologische waterlopen

Milieu

Voortaan geldt een verbod om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen in West -Vlaanderen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen.

Concreet kunnen actieve landbouwers financiële steun krijgen bij investeringen in landschap, biodiversiteit, wateropslag en infiltratie, erosie en bodem.

Demonstraties maken land- en tuinbouwers warm voor NPI-steun

Actueel

Sinds 1 juli kunnen landbouwers investeren in de NPI landschaps-, water- en bodembeheermaatregelen en daarvoor 50 tot 100% steun ontvangen. Met steun van het departement Landbouw en Visserij werken Inagro, Boerennatuur Vlaanderen, de regionale landschappen en de stadlandschappen van de provincie West-Vlaanderen samen in een demonstratieproject dat de steun voor niet-productieve investeringen bekend én toegankelijk maakt voor de West-Vlaamse landbouwer.

Is ‘zero tolerance’ voor gewasbescherming echt nodig?

‘Onze bioboer is realistischer dan de activist’

Milieu

Kiezen we voor bio of voor ‘gangbaar’ fruit en groenten in de rekken? En wie heeft er gelijk: de activist of de politiek? Deze lezer schrijft de bezorgdheid rond de actualiteit van zich af.

Audit Vlaanderen heeft daarvoor bij 4 gevallen aantoonbare bewijzen gevonden: 3 in de petrochemie en één landbouwbedrijf.

Audit bij Milieu-inspectie brengt mogelijke strafbare feiten aan het licht

Milieu

Een audit bij de handhavingsdiensten van het beleidsdomein Omgeving heeft mogelijke strafbare feiten aan het licht gebracht. Minister van Omgeving Zuhal Demir dient samen met secretaris- generaal van het departement Omgeving Peter Cabus een klacht met burgerlijke partijstelling in. De klacht loopt tegen een voormalig personeelslid van de buitendienst Antwerpen van de toenmalige Milieu-inspectie, en onbekenden.

Minister Demir benadrukte dat het stikstofprobleem al bestaat van 1997.

Zuhal Demir verdedigt maatregelen in stikstofdossier

Actueel

"Op wie moet men boos zijn? Op een minister die 2 jaar op haar stoel zit of een organisatie die in het verleden nooit haar verantwoordelijkheid heeft genomen." Zo heeft Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) zondag in De Zevende Dag het akkoord over het stikstofdossier verdedigd tegen de kritiek vanuit de landbouwershoek.

In het Stikstofakkoord van de Vlaamse regering werd daarom, naast onder meer een afbouw van het aantal varkens met 30% tegen 2030, ook beslist om het NER-systeem drastisch in te perken en te hervormen.

Stikstofakkoord: nutriëntenemissierechten worden ingeperkt om te sturen op de veestapel

Actueel

In het Regeerakkoord bepaalde de Vlaamse regering een evaluatie en hervorming van het systeem van de nutriëntenemissierechten. De resultaten van de evaluatie door de Vlaamse Landmaatschappij tonen aan dat de nutriëntenemissierechten er sinds de invoering in 2007 niet in slagen om de veestapel in toom te houden. Er komt een hervorming van het systeem.

3M engageerde zich eerder al om de landbouwers die schade leden door de overheidsmaatregelen te vergoeden.

37 landbouwbedrijven rond 3M vroegen compensatie aan

Actueel

37 landbouwbedrijven die in het gebied rond de site van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht liggen, hebben in de daartoe voorziene periode een tegemoetkoming aangevraagd. Dit doen ze voor de schade die ze hebben geleden door de no regret-maatregelen tegen de vastgestelde verontreiniging met PFAS.

Vooral in de grensstreek met Nederland steekt de muskusrat opnieuw de kop op.

Aantal muskusratten laatste jaren weer gestegen

Milieu

Na jaren van zo goed als uitgeroeid te zijn geweest, is de muskusrat terug in Vlaanderen. Vooral in de grensstreek met Nederland is opnieuw sprake van grote aantallen.

Er wordt aangehaald dat transparantie cruciaal is voor de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.

PFOS: Vlaamse overheid gedagvaard voor schenden informatieplicht aan burger

Actueel

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, BioForum en Velt dagvaarden de Vlaamse Overheid, de Openbare Maatschappij voor Afvalstoffen (OVAM) en Lantis (de bouwheer van de Oosterweel). Hoewel de 3 partijen zeker sinds 2017 op de hoogte waren van de PFOS-vervuiling en de potentiële gevolgen voor milieu en volksgezondheid, verzuimden ze de bevolking te waarschuwen. Daarmee heeft de overheid de informatieplicht, de zorgplicht en de rechten van de mens geschonden.

Ondanks de gerichte inzet van instrumenten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze landbouwgebieden blijft de populatie achteruitgegaan.

Demir wil akkervogels helpen overleven en zo Vlaamse landschapskwaliteit verbeteren

Akkerbouw

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) start een soortenbeschermingsprogramma voor het behoud van akkervogels. Die vertellen ons namelijk iets over de kwaliteit van onze landschappen. "Werken aan deze soort, is werken aan het ganse landschap en de biodiversiteit ervan", verklaart Demir.

Elk samenwerkingsprogramma heeft tot 2026 de tijd voor de uitvoering van hun project.

15 miljoen euro voor aanpak wateroverlast en droogte

Actueel

Via de projectoproep Water-Land-Schap 2.0 geeft minister Demir, samen met de Vlaamse Landmaatschappij, nu 16 gebiedsgerichte projecten en 8 innovatieve projecten de kans om extreme droogte en wateroverlast in Vlaanderen een halt toe te roepen.

In december verleden jaar protesteerden landbouwers nog tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader, dat voor rechtsonzekerheid zorgt.

Het stikstofdebat: Zoeken naar werkbare oplossing waaruit niét blijkt dat industrie alles mag en landbouw niets

Akkerbouw

De Vlaamse regering heeft eind verleden jaar geen overeenstemming bereikt over een definitief stikstofkader. “ De doelstelling en het traject tegen 2030 zijn heel duidelijk, maar we moeten tot een werkbare oplossing komen die de landbouw en de industrie leefbaar houdt. Géén akkoord waarin de industrie alles mag en de landbouw niets”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

Meer open ruimte creëren in het dichtbebouwde Vlaanderen is een van de pijlers van het beleid van Demir.

Minister Demir koopt 11 gronden om meer open ruimte te creëren in Vlaanderen

Milieu

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt om 11 gronden te kopen en zo meer groen en open ruimte te creëren in Vlaanderen, zo blijkt dinsdag 28 december uit een persbericht.

Het doel van de campagne is zoveel mogelijk landbouwers te helpen om bij te dragen aan meer boerennatuur en biodiversiteit op en rond hun bedrijf.

Boerenbond lanceert biodiversiteitscampagne in landbouwgebied

Actueel

Vandaag, donderdag 9 december, lanceert Boerenbond, samen met haar partner Boerennatuur Vlaanderen, een unieke campagne gericht aan alle landbouwers in Vlaanderen. Het doel van deze campagne is zoveel mogelijk landbouwers te helpen om op een laagdrempelige manier hun steentje bij te dragen aan meer boerennatuur en biodiversiteit op en rond hun bedrijf.

Pierre Rabhi schreef onder meer Vers la sobriété heureuse.

Pierre Rabhi (83), schrijver en boegbeeld van Franse agro-ecologie, overleden

Milieu

Schrijver en filosoof Pierre Rabhi, een boegbeeld van de agro-ecologie in Frankrijk, is zaterdag op de leeftijd van 83 jaar overleden, zo is zaterdag van zijn familie vernomen.

De komende maanden wil Vrancken en zijn groep experts in kaart brengen welke wegen de vervuiling heeft gevolgd.

Karl Vrancken: "Inname PFOS vooral via voeding"

Milieu

De inname van PFOS op de hotspots, met als belangrijkste die rond de 3M-fabriek, gebeurt voornamelijk via voeding en minder via inademing. Dat zegt Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder voor de PFOS-vervuiling, in zijn eerste rapport. Tegelijk zegt hij dat elke Belg in principe te veel PFOS inneemt via zijn voeding.

Dit jachtseizoen kregen 37 wildbeheereenheden de toelating om te jagen op patrijs, wat een lager aantal is.

Jagers niet te spreken over beperkingen op patrijzenjacht

Milieu

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de belangenorganisatie van de jachtsector, is niet te spreken over het nieuwe telprotocol dat de Vlaamse overheid hanteert om te beslissen welke wildbeheereenheden (WBE’s) op patrijs mogen jagen. De jagers hebben het over ‘woordbreuk’ en een ‘aanfluiting van behoorlijk bestuur’.

Het recente JRC-rapport toont belangrijke effecten van de farm-to-Fork (F2F) en de Biodiversiteitsstrategie op de Europese landbouwsector.

Copa wil meer openheid over Europeese rapport over impact van F2F-strategie

Milieu

Begin augustus publiceerde het Joint Research Center (JRC) een rapport waaruit blijkt dat de landbouwproductie daalt en het inkomen onder druk komt als de boer-tot-bord- én de biodiversiteitsstrategie worden uitgevoerd. Bovendien zouden broeikasgasemissies verschuiven naar derde landen. Copa-Cogeca bekritiseert de manier waarop de Europese Commissie de resultaten in de luwte houdt.