EU verstrengt regels rond pesticiden in geïmporteerde levensmiddelen

Actueel

Levensmiddelen en diervoeders die in de Europese Unie geïmporteerd worden, mogen binnenkort nauwelijks nog resten bevatten van 2 soorten neonicotinoïden, een pesticidesoort die erg schadelijk is voor bijen. Dat heeft de Europese Commissie aangekondigd.

Mestverwerkingsinstallatie bij Green Service.

Mestverwerking in Vlaanderen opnieuw gedaald

Veeteelt

Volgens de jaarlijkse VCM-enquête ‘mestverwerking in Vlaanderen’ werd er vorig jaar 3,6 miljoen kg stikstof minder verwerkt dan het jaar voordien. Het grootste aandeel verwerkte mest komt van de pluimveesector.

Vijf milieuorganisaties slepen de Vlaamse regering voor de rechter over het ‘falend mestbeleid’. De zaak is een ultieme poging om te streven naar gezonde waterlopen én om een algemene vergunningsstop te vermijden.

Milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse regering in ‘nitraatzaak’

Milieu

Vijf milieuorganisaties – BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en WWF – slepen de Vlaamse regering voor de rechter over het ‘falend mestbeleid’. De dagvaarding werd op 8 september ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, nadat een ingebrekestelling in april zonder antwoord bleef.

Vanaf 2026 krijgen Nederlandse boeren geen uitzondering meer om meer mest uit te rijden dan 170 kg/ha.

Geen derogatie meer voor Nederland

Akkerbouw

Volgens een mededeling van de Nederlandse Rijksoverheid verliezen onze noorderburen weldra hun derogatie. Daardoor hebben de Nederlandse boeren met ingang van 2026 niet langer een uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest ten opzichte van andere Europese landen. De komende jaren wordt de derogatie geleidelijk aan afgebouwd.

Volgens de voorspellingen zullen warmere en nattere omstandigheden hommels onder druk zetten.

Klimaatverandering zet hommels onder druk

Milieu

Hommels worden op de proef gesteld door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een studie van Britse onderzoekers die de fysieke evolutie van de insecten over meer dan een eeuw bestudeerden.

Sinds juli 2021 investeerden 389 Vlaamse landbouwers in de aanleg van bijenhotels voor solitaire bijen.

NPI-steun komt ten goede aan bijen

Milieu

In één jaar tijd, en dit sinds juli van vorig jaar, investeerden 389 Vlaamse landbouwers in de aanleg van bijenhotels voor solitaire bijen. Bijen spelen een belangrijke rol voor de biodiversiteit van de natuur.

Van de 168 ha die tot op heden zijn aangekocht in de regio van het project Brabantse Wouden was op het moment van aankoop 40% verpacht.

Halt aan pachtcontracten in Brabantse Wouden

Actueel

Het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in de regio van het project Brabantse Wouden de voorbije 3 jaar al 168 ha grond aangekocht. Die aankoop kadert in de realisatie van de bosuitbreidingsdoelen van de Vlaamse Regering.

Vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen geeft niet alleen problemen naar milieu maar ook naar drinkwaterproductie.

Opletten met gewasbeschermingsmiddelen nabij waterlopen

Akkerbouw

In het project ‘De puntjes op puntvervuiling’ gaat Inagro in samenwerking met overheden en landbouworganisaties na in welke mate bepaalde gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden worden in 3 waterlopen in West-Vlaanderen. De meetresultaten van de maand juni waren slechts matig.

Peter De Swaef (links) en Kris Bourdeaud’hui zijn de drijvende krachten achter de vzw Verenigde Veehouders.

Veehouders verenigen zich om stikstofakkoord aan te vechten

Milieu

Tegen het stikstofakkoord is al veel protest geresen. Ook veehouders zijn zich aan het verenigen om dit aan te vechten. Ze doen dit niet via fysieke manifestaties, maar via de juridische weg. Landbouwleven had een gesprek met de bezielers van de nieuwe vzw Verenigde Veehouders, Kris Bourdeaud’hui en Peter De Swaef.

Van de 168 ha die tot op heden zijn aangekocht in de regio van het project Brabantse Wouden was op het moment van aankoop 40% verpacht.

Geef landbouw in Brabantse Wouden mee vorm

Milieu

De provincie Vlaams-Brabant doet een oproep aan landbouwers om mee vorm te geven aan landbouw in het toekomstige Nationaal Park Brabantse Wouden. Geïnteresseerden kunnen zich voor 11 september kandidaat stellen voor de klankbordgroep. Doel is om de familiale, duurzame landbouw te verankeren voor volgende generaties.

Landbouwers bezitten vaak een zekere hoeveelheid hout afkomstig van houtkanten of van kleine landschapselementen.

Biomassaketels: valorisatie van lokale houtstromen in het licht van de afvalstoffenwetgeving

Wetgeving

Het duurder worden van fossiele brandstoffen leidt ertoe dat we steeds vaker richting alternatieve biomassa kijken. Energieproductie uit lokale houtstromen blijft nog een nichetoepassing, maar het is wel een valorisatiemethode voor houtsnippers waar de Provincie Oost-Vlaanderen sterk op inzet. Ook vanuit de landbouwsector komt de vraag wat er met houtig materiaal van snoeiafval kan en vooral mag gebeuren.

Ongeveer drie kwart van de ophalingen kadert in de renovatie of vervanging van daken.

Al 26.000 ton asbest opgehaald bij landbouwers!

Milieu

De asbestinzamelactie in de land- en tuinbouw van OVAM die vorig najaar werd gelanceerd is een succes: 415.000 m2 asbestdaken werden al verwijderd op 339 locaties.

Het verwijderen van asbest is wettelijk bepaald.

Vlaanderen werkt aan een asbestveilige omgeving

Milieu

Asbest is nog steeds veel aanwezig in ons straatbeeld. Ook op heel wat landbouwbedrijven is nog steeds veel asbest aanwezig. De Vlaamse regering streeft ernaar om onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

“De landbouwers in Vlaanderen zijn zich er goed van bewust dat investeren in milieu, klimaat en biodiversiteit nodig is”, aldus minister van Landbouw Brouns.

Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes

Actueel

Vlaanderen lanceerde dit jaar voor het eerst een aantal pré-ecoregelingen. Hiermee ondersteunt ze landbouwers die extra inspanningen willen doen, zoals koolstofopslag in de bodem, verminderde bemesting, enzovoort. Meteen waren er 6.776 aanvragen van landbouwers die hierop intekenen. Dat blijkt uit de verzamelaanvragen die werden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij.

Grasbufferstroken moeten een breedte hebben tussen 9 en 12 m. De haalbaarheid van deze maatregel hangt af van de vorm van het perceel.

Erosiemaatregelen leveren sowieso voordelen op

Akkerbouw

Landbouwpercelen op hellingen zijn erosiegevoeliger. De schade voor de landbouwer kan in dit geval heel groot zijn. Niet alleen de vruchtbare grond, maar ook de broodnodige en ondertussen dure meststoffen met nutriënten worden niet door de planten gebruikt en gaan verloren. Met de juiste maatregelen kan dit nadeel echter omgevormd worden tot een voordeel.

Op basis van een advies van het Limburgs droogteoverleg besliste gouverneur Jos Lantmeeters om tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor enkele stroomgebieden.

Ruimer onttrekkingsverbod voor kwetsbare Limburgse waterlopen

Milieu

Sinds 1 januari 2022 is er in Limburg een permanent onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen van kracht. Vanaf 13 mei komt daar een ruimer tijdelijk onttrekkingsverbod bij, zo heeft Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters beslist. De aanleiding is het uitzonderlijk droge weer van de afgelopen periode.

Opmerkingen en adviezen van burgers of andere instanties kunnen aanleiding geven tot aanpassingen en aanvullingen aan de PAS en het plan-MER.

Nieuwe PAS gaat in openbaar onderzoek: hoe kun je jouw inbreng doen?

Actueel

Eind februari bereikte de Vlaamse regering haar zogenaamde stikstofakkoord. Dit akkoord was de aanzet tot de nieuwe en definitieve PAS. Omdat de programmatorische aanpak stikstof (PAS) als een programma wordt beschouwd, moet hierover een milieu-effectenrapport worden opgemaakt.

De opdracht van vandaag is niet enkel te focussen op bijenvolken met een stevige honingproductie, maar evenzeer met een hoge varroaresistentie.

PTI Kortrijk teelt varroamijtresistente honingbijen

Onderwijs

Op de campus Wetenschap & Groen van het PTI Kortrijk ligt de algemene focus in de afdeling Dier enerzijds op gezelschapsdieren en hobbyisme, anderzijds op duurzaam kweken. Ook de bron van alle voeding en beplanting wordt daarbij niet uit het oog verloren: de bij. En zoals de campusnaam het zegt, is ook dit een combinatie van wetenschap & groen.

Sinds 1 april 2022 is het verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten in West-Vlaanderen. Het verbod geldt het hele jaar rond.

Permanent onttrekkingsverbod op enkele kleine, ecologische waterlopen

Milieu

Voortaan geldt een verbod om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen in West -Vlaanderen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen.

Concreet kunnen actieve landbouwers financiële steun krijgen bij investeringen in landschap, biodiversiteit, wateropslag en infiltratie, erosie en bodem.

Demonstraties maken land- en tuinbouwers warm voor NPI-steun

Actueel

Sinds 1 juli kunnen landbouwers investeren in de NPI landschaps-, water- en bodembeheermaatregelen en daarvoor 50 tot 100% steun ontvangen. Met steun van het departement Landbouw en Visserij werken Inagro, Boerennatuur Vlaanderen, de regionale landschappen en de stadlandschappen van de provincie West-Vlaanderen samen in een demonstratieproject dat de steun voor niet-productieve investeringen bekend én toegankelijk maakt voor de West-Vlaamse landbouwer.

Is ‘zero tolerance’ voor gewasbescherming echt nodig?

‘Onze bioboer is realistischer dan de activist’

Milieu

Kiezen we voor bio of voor ‘gangbaar’ fruit en groenten in de rekken? En wie heeft er gelijk: de activist of de politiek? Deze lezer schrijft de bezorgdheid rond de actualiteit van zich af.

Audit Vlaanderen heeft daarvoor bij 4 gevallen aantoonbare bewijzen gevonden: 3 in de petrochemie en één landbouwbedrijf.

Audit bij Milieu-inspectie brengt mogelijke strafbare feiten aan het licht

Milieu

Een audit bij de handhavingsdiensten van het beleidsdomein Omgeving heeft mogelijke strafbare feiten aan het licht gebracht. Minister van Omgeving Zuhal Demir dient samen met secretaris- generaal van het departement Omgeving Peter Cabus een klacht met burgerlijke partijstelling in. De klacht loopt tegen een voormalig personeelslid van de buitendienst Antwerpen van de toenmalige Milieu-inspectie, en onbekenden.

Minister Demir benadrukte dat het stikstofprobleem al bestaat van 1997.

Zuhal Demir verdedigt maatregelen in stikstofdossier

Actueel

"Op wie moet men boos zijn? Op een minister die 2 jaar op haar stoel zit of een organisatie die in het verleden nooit haar verantwoordelijkheid heeft genomen." Zo heeft Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) zondag in De Zevende Dag het akkoord over het stikstofdossier verdedigd tegen de kritiek vanuit de landbouwershoek.

In het Stikstofakkoord van de Vlaamse regering werd daarom, naast onder meer een afbouw van het aantal varkens met 30% tegen 2030, ook beslist om het NER-systeem drastisch in te perken en te hervormen.

Stikstofakkoord: nutriëntenemissierechten worden ingeperkt om te sturen op de veestapel

Actueel

In het Regeerakkoord bepaalde de Vlaamse regering een evaluatie en hervorming van het systeem van de nutriëntenemissierechten. De resultaten van de evaluatie door de Vlaamse Landmaatschappij tonen aan dat de nutriëntenemissierechten er sinds de invoering in 2007 niet in slagen om de veestapel in toom te houden. Er komt een hervorming van het systeem.

3M engageerde zich eerder al om de landbouwers die schade leden door de overheidsmaatregelen te vergoeden.

37 landbouwbedrijven rond 3M vroegen compensatie aan

Actueel

37 landbouwbedrijven die in het gebied rond de site van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht liggen, hebben in de daartoe voorziene periode een tegemoetkoming aangevraagd. Dit doen ze voor de schade die ze hebben geleden door de no regret-maatregelen tegen de vastgestelde verontreiniging met PFAS.