Boerenbond en 12 middenveldorganisaties roepen zonevreemd gebruik van agrarisch gebied een halt toe

Actueel

Boerenbond en 12 andere middenveldorganisaties roepen Vlaanderen op om alle mogelijke functiewijzigingen in het agrarisch gebied te schrappen. Deze schrapping is een absolute vereiste om de verdere residentialisering en ander zonevreemd gebruik van het buitengebied op korte termijn te stoppen.

De eerste vraag die zich stelt, is of een loonwerker of landbouwer een strafbepaling overtreedt door ’s nachts voort te werken.

Nachtelijke oogstwerkzaamheden: geen deugd, wel een noodzaak

Wetgeving

Vorig najaar ving onze redactie een aantal echo’s op over klachten tegen landbouwers en loonwerkers die tijdens de nachtelijke uren de oogstwerkzaamheden of het laden van de suikerbieten bleven voortzetten. Blijkbaar kwam er in sommige gemeenten protest van buurtbewoners die de politie om een tussenkomst vroegen. Wij onderzochten voor u hoe de vork juist aan de steel zit.

Sinds 1 september 2021 bepaalt het nieuw Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk dat de bewijslast voor het uitdoven van de erfdienstbaarheid rust op de eigenaar van het lijdende erf.

Verdwijnt een erfdienstbaarheid door verjaring?

Recht

Ik kocht recent een perceel landbouwgrond dat begunstigd is met een erfdienstbaarheid van doorgang. Nu blijkt de eigenaar van het perceel waarop de erfdienstbaarheid rust, die niet te willen respecteren. Volgens hem is de erfdienstbaarheid verjaard en heb ik een andere uitweg. Heeft hij gelijk?

De aangifte voor de inkomstenbelasting moet dit jaar door de landbouwer ten laatste worden ingediend op 10 december 2021.

Aandachtspunten bij het invullen van je forfaitaire belastingaangifte

Wetgeving

De aangifte voor de inkomstenbelasting voor landbouwers die belast worden op basis van het landbouwforfait, moet dit jaar door de landbouwer ten laatste worden ingediend op 10 december 2021, ongeacht het feit of hij deze op papier indient of via Tax-On-Web. Onderstaand overzicht geeft meer duiding.

Wij raden u aan om een bezwaarschrift in te dienen. Zo kunt u proberen om de voor u bezwaarlijke bouw van de loods te verhinderen.

Mijn buurman dreigt op mijn perceel te bouwen

Wetgeving

Sinds verschillende jaren heb ik discussie met mijn buurman over de grens tussen onze eigendommen. Tot nog toe bleef ieder bij zijn standpunt maar gebeurde er niets onomkeerbaar. Nu echter heeft mijn buurman een aanvraag ingediend om een loods te bouwen tot op de zogenaamde perceelsgrens. Volgens mij is dit echter bijna 2 m op mijn eigendom. Wat kan ik doen?

Tot en met uiterlijk dinsdag 30 november 2021 kunnen landbouwers de verlenging van aflopende verbintenissen en de uitbreiding van lopende verbintenissen indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket.

Verlengingen aflopende agromilieuverbintenissen indienen tot 30 november 2021

Wetgeving

Tot en met uiterlijk dinsdag 30 november 2021 kunnen landbouwers de verlenging van aflopende verbintenissen en de uitbreiding van lopende verbintenissen indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket.

Men heeft een evenwicht kunnen vinden tussen een vergroening van de landbouw en een eerlijker verdeling van de landbouwsubsidies.

Hervormd Europees landbouwbeleid neemt eerste horde in parlement

Wetgeving

Het nieuw Europees landbouwbeleid, dat in 2023 moet ingaan, is donderdag, 9 september, goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Europees Parlement. “Deze historische hervorming zal de verdere groene transitie van de landbouwsector begeleiden op een manier die in overeenstemming is met de Green Deal”, reageert Hilde Vautmans (Open Vld).

Sommige teelten die behoren tot de pre-ecoregelingen dienen dit najaar al uitgezaaid te worden.

Pre-ecoregelingen als overgangsmaatregel naar nieuw GLB

Akkerbouw

Eind augustus organiseerde de Vlaamse overheid enkele webinars om de pre-ecoregelingen toe te lichten en te illustreren met enkele praktijkvoorbeelden. Met 200 à 300 deelnemers per webinar kunnen de pre-ecoregelingen op heel wat belangstelling rekenen bij de landbouwers.

AMCRA is niet akkoord met het ontzeggen van belangrijke antibiotica voor diergeneeskundig gebruik.

Amcra niet akkoord met een verbod op antibiotica voor diergeneeskundig gebruik

Veeteelt

In het Europees parlement zal er in de komende week een stemming plaatsvinden over het gebruik van antibiotica in de diergeneeskundige sector. Amcra, het kenniscentrum die overheid en sectoren adviseert met betrekking tot verantwoord antibioticumgebruik in België bij dieren, is niet akkoord met het ontzeggen van belangrijke antibiotica voor diergeneeskundig gebruik en vreest een negatieve impact op de gezondheid en het welzijn van dieren.

Meestal gaat het om schendingen tegen vergunningsplichtige handelingen op vegetaties.

362 inbreuken tegen Natuurdecreet vastgesteld

Wetgeving

In de periode 2016-2020 werden in landbouwgebied jaarlijks gemiddeld 362 inbreuken tegen het Natuurdecreet vastgesteld.

Tot op vandaag wordt de erfpacht geregeld door de wet van 10 januari 1824.

Het recht van erfpacht ingrijpend gewijzigd

Recht

In onze reeks over het nieuwe goederenrecht, dat op 1 september aanstaande in werking treedt, belichten we in dit artikel het recht op erfpacht. Tot op vandaag wordt de erfpacht geregeld door de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Middenstand, KMO's en Landbouw David Clarinval lichtten op 5 juni de nieuwe maatregelen toe tijdens een bezoek aan L&L Plaquette Farm.

Een betere bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingssector

Wetgeving

Boeren en lokale producenten delen al jaren het gevoel dat ze onvoldoende worden beschermd tegen de giganten van de supermarkten en de levensmiddelenindustrie. De kleinschalige voedselproducenten - die vaak het slachtoffer zijn van oneerlijke praktijken door de grote spelers - zullen voortaan beter worden beschermd door een reeks concrete maatregelen.

In 2020 bedroeg de biologische oppervlakte in Wallonië 12%.

Waals Plan Bio 2030: 30% biologische oppervlakte tegen 2030

Wetgeving

Op initiatief van de minister van Landbouw Willy Borsus heeft de Waalse regering haar plan voor de ontwikkeling van de biologische productie in Wallonië tegen 2030 of "Plan Bio 2030" goedgekeurd. Op die manier geeft Wallonië concreet gestalte aan het engagement om de doelstelling van de Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024 te verwezenlijken: tegen 2030 moet 30% van de grond biologisch zijn.

De ministeriële instructie en het bijhorende richtsnoer vormen een tussentijds kader voor de problematiek van de ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.

Richtsnoeren bij de ministeriële instructie stikstof bekend

Wetgeving

Op 2 mei pakte minister van Omgeving Zuhal Demir uit met een ministeriële instructie stikstof. In afwachting van een definitieve PAS formuleerde het agentschap voor Natuur en Bos nu ook enkele praktische regels.

De bestrijding van knolcyperus (zoals hier overduidelijk te zien in een maïsveld) valt onder de ‘Goede Agrarische Praktijk of GAP’. Dit is 1 van de 8 basisprincipes van IPM.

Is uw bedrijf in orde met de IPM-regelgeving?

Akkerbouw

Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming gaat over het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen en is gebaseerd op 8 basisprincipes. Zo kan de teler op een ecologische én economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder controle houden.

Vanaf dit jaar zal de semibrutowinst verhogen voor grotere varkensbedrijven.

Over belastingcontroles, progressies en verboden constructies…

Actueel

Het afgelopen jaar werden heel wat belastingcontroles doorgevoerd in de land- en tuinbouwsector. De belastingadministratie beschikt door de digitale evolutie over heel wat gegevens om op een effectieve manier bedrijven te selecteren waarvan kan worden vermoed dat hun reële nettowinst aanzienlijk hoger is dan de aangegeven forfaitaire winst.

Enkel voor de vleesveehouderij viel er een stijging van de semibrutowinstcijfers te noteren.

Landbouwbarema inkomstenjaar 2020: Enkel stijging semibrutowinstcijfers voor vleesvee

Actueel

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2020. Het jaar 2020 was een minder goed jaar voor de landbouwsector.

Als er onvoldoende klaver aanwezig is, moet u doorzaaien of herinzaaien.

Aandachtspunten bij toepassen agromilieumaatregelen

Wetgeving

Het departement Landbouw en Visserij wil graag de aandacht vestigen op enkele veelgemaakte fouten bij de toepassing van de agromilieumaatregelen.

De keuringen van de percelen kunnen in Vlaanderen meegenomen worden in de kwaliteitskeuringen van de Nederlandse keuringsdiensten.

Keuring en certificering voor Nederlandse telers op Vlaamse grenspercelen

Wetgeving

Nederlandse telers van plantaardig teeltmateriaal van groente-, fruit- en siergewassen kunnen voor de (veld)keuringen voor de percelen in de Vlaamse gemeenten grenzend aan Nederland, kiezen voor de Nederlandse keuringsdiensten, namelijk de BKD (Stichting Bloembollenkeuringsdienst) voor teeltmateriaal voor bloembollen en Naktuinbouw voor teeltmateriaal voor andere sier-, fruit- en groentegewassen.

De aanwezigheid van een schrikdraadinstallatie moet worden aangeduid door middel van driehoekige waarschuwingsborden die een zwarte bliksem op gele achtergrond weergeven.

Wandelaars met honden stellen zich vragen

Recht

Vanuit de lokale besturen vangen wij op dat hun ambtenaren regelmatig geconfronteerd worden met wandelaars die zich beklagen over de afsluitingen van landbouwers. Vooral wandelaars met honden zouden vragen stellen over de elektrische weideafsluitingen. Nu de wandelpaden in ons land het afgelopen jaar veel intensiever gebruikt werden, groeit de noodzaak om de regels stipt te respecteren.

Een ouder wordend koppel kan een zorgvolmacht laten opstellen om zo te bepalen wie zeggenschap krijgt over hun vermogen.

Een oplossing voor een toekomstig probleem: overweeg een zorgvolmacht

Recht

Wij zijn een echtpaar van 70 en 73 jaar oud. Wij hebben één zoon, waarmee wij al meer dan 20 jaar geen enkel contact meer hebben. Onze kleinkinderen hebben we zelfs nooit ontmoet. Nu wij stilaan ouder worden, maken wij ons zorgen over de toekomst. Momenteel zijn we beiden nog gezond en helder van geest, maar ooit zal het misschien anders zijn. Wij willen in geen geval dat onze zoon later onze zaken zou regelen of wij bij hem zouden moeten gaan inwonen. Kunnen wij dit vermijden?

Definitieve gebiedstype-indeling op basis van oppervlakte- en grondwater met de gemeentegrenzen.

Nieuwe gebiedsindeling MAP 6 van kracht: wat nu?

Akkerbouw

Sinds dit jaar, 2021, is er in het MAP 6 een nieuwe gebiedsindeling van kracht. Bij verschillende landbouwers verandert het gebiedstype van hun landbouwpercelen. De landbouwer zelf moet dan rekening houden met andere maatregelen. Via Geopunt.be, het Mestbankloket en het departement Landbouw en Visserij kan je nagaan welke gebiedstypes voor jou van toepassing zijn.

De schop kan in de grond gaan voor lokale projecten tegen de droogte.

Blue Deal: Vlaamse regering trekt 26,9 miljoen euro uit voor strijd tegen droogte

Actueel

De eerste lokale projecten van de Blue Deal kunnen starten. Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering een groot aantal projecten goed om de gevolgen en de impact van de droogte te lijf te gaan. Met 6,2 miljoen euro wordt op 38 plaatsen in Vlaanderen extra natte natuur aangemaakt, 2,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het aanpakken van waterproblemen in 19 landbouwgebieden en 3,2 miljoen euro is voorbehouden voor 9 innovatieve droogteprojecten met (landbouw)bedrijven.

De Vlaamse ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V).

Stop polarisatie tussen natuur en landbouw

Wetgeving

In het Vlaams parlement groeit het besef dat het voeden van de polarisatie tussen landbouw en natuur niets en niemand vooruithelpt. De toon klinkt al genuanceerder en de geest komt zo stilaan uit de fles. Niemand heeft er baat bij om landbouw en leefmilieu tegenover elkaar te blijven plaatsen.

In Nederland waren tot vandaag enkel tractoren uit het ‘grensverkeer’ van een nummerplaat voorzien. Vanaf nieuwjaar komt hier verandering in.

Nederland voert kentekenplicht in voor (land)bouwmachines

Mechanisatie

In Nederland is er na jaren van debat een beslissing gekomen over het invoeren van een kenteken (nummerplaat) voor landbouwvoertuigen.