Betere bedrijfsresultaten met minder antibiotica

Met een goed bedrijfsmanagement kan het antibioticagebruik gereduceerd worden zonder dat de productieresultaten daaronder hoeven te lijden.
Met een goed bedrijfsmanagement kan het antibioticagebruik gereduceerd worden zonder dat de productieresultaten daaronder hoeven te lijden. - Foto: AV

Antimicrobiële resisentie is een bedreiging voor mens en dier. Ieder jaar sterven nog meer dan 1 miljoen mensen door resistente bacteriën die niet meer te behandelen waren met antibiotica. Het reduceren van het antibioticagebruik is daarom een bekommernis voor zowel de dieren- als de volksgezondheid.

Terugschroeven

Volksvertegenwoordiger Sofie Joosen (N-VA) wierp die wetenschap voor de voeten van de leden van de commissie voor Landbouw. Ze attendeerde hen op de Belgische doelstellingen van het tweede convenant om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te schroeven tegen 2024. Partners zoals Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Belpork hebben dat convenant ondertekend. De dienst van DGZ zal samen met de veehouders en de bedrijfsdierenarts op zoek gaan naar bijkomende mogelijkheden om het antibioticagebruik op de individuele bedrijven verder te verminderen.

Experten wijzen nog steeds op het belang van een verminderd antibioticagebruik in de veehouderij. Hierbij is belangrijk dat het geen negatief verhaal hoeft te zijn voor de veehouders. Integendeel, met een goed bedrijfsmanagement kan dat antibioticagebruik gereduceerd worden zonder dat de productieresultaten daaronder hoeven te lijden. Het kan zelfs een voordeel bieden voor de promotie van het vlees in binnen- en buitenland.

Vlaamse steun

Ook al is de Vlaamse overheid zelf niet rechtstreeks betrokken bij het tweede antibioticaconvenant noch bij de afspraken die daarover gemaakt zijn met DGZ, toch is landbouwminister Jo Brouns (cd&v) zinnens om een ondersteunend beleid te voeren om die ambities van Europa waar te maken.

Vlaanderen is wel betrokken bij One Health: het Belgische nationale actieplan tegen antimicrobiële resistentie. Daarnaast omvat de ‘van boer tot bord’-strategie van de Europese Commissie een belangrijke reductiedoelstelling met betrekking tot antibiotica.

Brouns stipte aan dat er door het departement ingezet wordt op sensibilisering van onze landbouwers. Hiervoor werkt het departement samen met het kenniscentrum rond antibioticagebruik en -resistentie bij dieren Amcra, de federale overheid en de sectororganisaties om veehouders en dierenartsen te sensibiliseren over de gevaren van microbiële resistentie en over het belang van een verantwoord antibiotica- en geneesmiddelengebruik.

Minister Brouns is van plan om de inspanningen die er de afgelopen jaren al geleverd zijn voor een ondersteunend Vlaams beleid voor de antibioticareductie voort te zetten.

Betere landbouwpraktijk

Op het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent lopen verschillende projecten en onderzoeken naar de mogelijkheden om het antibioticaverbruik op bedrijfsniveau te doen dalen.

Algemeen wordt volgens de One Health-benadering in verschillende projecten op het ILVO onderzocht in welke mate antibioticaresiduen en antibioticaresistentie zich verspreiden via mest van landbouwhuisdieren en in de landbouwomgeving terechtkomen, bijvoorbeeld in de bodem en oppervlaktewater na bemesting met dierlijke mest.

Het ILVO-onderzoek kan volgens de minister leiden tot een betere landbouwpraktijk, bijvoorbeeld met sanitaire voorschriften voor het gebruik van dierlijke mest, zodat de voedergewassen voor de veeteelt niet besmet geraken met antibioticaresistente kiemen, of zodat de omgeving van de veeteeltbedrijven minder een risico vormt voor insleep van antibioticaresistente pathogenen.

Drinkwater

Binnenkort start op het ILVO een landbouwtraject met steun vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Daarbij wordt onderzocht hoe de kwaliteit van het drinkwater van pluimvee en varkens kan worden verbeterd en hoe de vorming van biofilms in drinkwaterleidingen in de stal kan worden vermeden of geremedieerd. De drinkwaterkwaliteit is van groot belang voor de gezondheid van de dieren om de insleep van pathogenen te vermijden en om de effectiviteit van medicatie te garanderen, zodat ook geen overdosering van onder andere antibiotica noodzakelijk is.

Het onderzoek van de UGent focust zich op de mogelijkheden om het antibioticagebruik te doen dalen aan de hand van een verhoogde bioveiligheid, de preventie van introductie en verspreiding van dierziekten, en aan de hand van coaching van veehouders.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent