Startpagina Akkerbouw

Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in

Om te voldoen aan ecologisch aandachtsgebied (EAG) onder de vergroening, hebben veel landbouwers in de verzamelaanvraag groenbedekking aangegeven. Eén van de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, is de tijdige inzaai van dit mengsel van groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen is de uiterste inzaaidatum vrijdag 19 augustus 2022. Voor de andere landbouwstreken valt deze later op het jaar.

Leestijd : 4 min

Groenbedekkers die werden aangegeven in de verzamelaanvraag voor het naleven van het ecologisch aandachtsgebied (EAG), moeten in 2022 voldoen aan de algemene voorwaarden. Raadpleeg hiervoor onze checklist op www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening onder de rubriek ‘Ecologisch aandachtsgebied’. Met de checklist kunnen landbouwers nagaan of alle voorwaarden zijn vervuld. Ook de lijst met toegelaten soorten en de minimale zaaidichtheid kan worden geraadpleegd op dezelfde webpagina in de fiche ‘Groenbedekking’.

Indien de landbouwer niet kan voldoen aan alle voorwaarden, moet hij de activering van dit EAG-element op het betrokken perceel verwijderen in de verzamelaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt specifieke aandacht voor het tijdig inzaaien van de groenbedekkers en het doorgeven van eventuele wissels. De data verschillen naargelang de landbouwstreek waarin het betrokken perceel gelegen is.

Uiterste inzaaidatum groenbedekker

Een belangrijke voorwaarde is de tijdige inzaai en de aanhoudperiode van de groenbedekker. Het Departement Landbouw en Visserij herinnert daarom aan de uiterste inzaaidata voor groenbedekkers als ecologisch aandachtsgebied:

· Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot en met 15 oktober;

· Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;

· Zandleem en andere streken: inzaaien vóór 1 november en minstens aanhouden tot en met 31 januari 2023.

Mocht een perceel omwille van uitzonderlijke klimatologische omstandigheden niet kunnen bewerkt worden om de groenbedekker in te zaaien vóór 20 augustus, contacteert de landbouwer het Departement Landbouw en Visserij dat de inzaai niet tijdig kan gebeuren en zal plaatsvinden van zodra mogelijk na 19 augustus. Op vraag levert de landbouwer ook de nodige bewijzen. De uiterste inzaaidata van de andere landbouwstreken liggen in een verdere toekomst, waardoor de eerdergenoemde melding aan het departement hier nog niet aan de orde is. Het Departement Landbouw en Visserij volgt de situatie weliswaar van dichtbij op.

Wijzigingen van de verzamelaanvraag voor groenbedekkers

Ook de uiterste data voor het wisselen van percelen en het schrappen van de nateeltcode van niet-ingezaaide percelen liggen in lijn met de uiterste inzaaidata en verschillen dus per landbouwstreek:

· Polders en Duinen: 19 augustus;

· Leemstreek: 30 september;

· Zandleem- en andere streken: 31 oktober.

Het wisselen van percelen waarop groenbedekker wordt ingezaaid voor ecologisch aandachtsgebied, is nog toegelaten. Het toevoegen van extra oppervlakte groenbedekker kan niet als u daarvoor geen percelen met groenbedekker had aangegeven. Om de wissel te kunnen doen, wijzigt de landbouwer hiervoor de nateelten van de betrokken percelen en mag hij bij het wisselen van percelen niet vergeten om de groenbedekker op het nieuw-ingezaaide perceel te activeren als ecologisch aandachtsgebied op de pagina onder vergroening. Deze wijzigingen van de verzamelaanvraag worden via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) ingediend.

De totaal aangegeven oppervlakte ecologisch aandachtsgebied, zoals geregistreerd in de verzamelaanvraag op 31 mei 2022, blijft voor de berekening van de vergroeningspremie wel gelden als de maximaal in rekening te brengen aangegeven oppervlakte.

De percelen waarop de groenbedekker werd aangegeven voor de oppervlakte EAG op 31 mei, moeten in eigen gebruik zijn van 15 mei tot en met 31 december. Dat geldt dus ook voor percelen die pas na 31 mei aangegeven werden voor EAG groenbedekker.

Enkel wijzigingen van groenbedekker zijn nog toegelaten voor ecologisch aandachtsgebied. Wijzigingen aan andere types ecologisch aandachtsgebied zijn niet meer toegelaten.

Opmerking

Let op! Het e-loket geeft na 31 mei geen melding meer of de landbouwer al dan niet voldoet aan de minimaal vereiste oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. Het al dan niet aanvaarden van het aangegeven ecologisch aandachtsgebied wordt pas bepaald bij de definitieve berekening van de betalingsrechten, na eventuele controles, wijzigingen, … Dit is bijvoorbeeld het geval als de landbouwer op 31 mei 2022 niet voldoende ecologisch aandachtsgebied had aangegeven. Nu nog extra percelen toevoegen, zal het vastgestelde tekort (op 31 mei) niet compenseren. Het e-loket zal daarover ook geen specifieke waarschuwing geven.

Inzaai van een vanggewas in het kader van het Mestdecreet

Percelen waarop vanggewassen worden ingezaaid in het kader van de mestwetgeving onder MAP 6, kunnen ook meetellen als ecologisch aandachtsgebied als deze eveneens aan de voorwaarden voor ecologisch aandachtsgebied voldoen. Informatie over de verplichtingen en de voorwaarden volgens de mestwetgeving is te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder mestbankaspecten en op www.vlm.be , in de rubriek MAP 6 > belangrijke info. Kies daar voor gebiedsgerichte maatregelen > verplichting tot het inzaaien van vanggewassen. Voor meer info over de vanggewasregeling kunnen landbouwers contact opnemen met de Mestbank.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken