Startpagina Actueel

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Het Departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden die verband houden met de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Leestijd : 6 min

Voor de overdracht van premierechten voor zoogkoeien loopt de periode van 2 oktober tot en met 30 november 2017. Het is de overlater die tijdig een aanvraag voor overdracht van premierechten moet indienen op het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Bij volledige bedrijfsovername

Bij een volledige bedrijfsovername kunnen de premierechten gedurende het hele kalenderjaar overdragen worden, maar beide partijen moeten zich ervan bewust zijn dat de premierechten pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar op naam van de overnemer komen te staan. De overlater zal de premiebetaling voor het lopende kalenderjaar ontvangen, maar het is de overnemer die aan de premievoorwaarden moet voldoen vanaf het moment van de bedrijfsovername.

Overdrachten van premierechten bij een volledige bedrijfsovername worden dus ofwel geregeld via het formulier ‘melding van een volledige bedrijfsovername’, ofwel via het e-loket (van 2 oktober tot en met 30 november 2017).

Voorwaarden voor overdracht van premierechten

Iedere landbouwer die beschikt over premierechten voor zoogkoeien kan (een deel van) zijn premierechten overdragen, op voorwaarde dat hij minstens 70% van zijn premierechten benut heeft in 2017. Bij een volledige bedrijfsovername moet de landbouwer echter niet voldoen aan de 70% voorwaarde.

Een landbouwer die premierechten uit de reserve heeft gekregen, kan geen enkel premierecht overdragen in de drie kalenderjaren volgend op het jaar van toekenning van de premierechten. Dat geldt dus ook voor de premierechten die niet uit de reserve komen. Enkel bij een volledige bedrijfsovername kunnen deze premierechten wel overgedragen worden.

Rechten uit de reserve verkregen bij de start van de nieuwe premieregeling op 1 januari 2015, kunnen dus in principe overgedragen worden vanaf het najaar 2017 om dan vanaf 1 januari 2018 op naam van een eventuele overnemer komen te staan.

Rechten uit de reserve verkregen door een e-loket aanvraag in november 2015, kunnen ten vroegste overgedragen worden vanaf het najaar 2018 om dan vanaf 1 januari 2019 op naam van de overnemer komen te staan.

Een landbouwer kan in eenzelfde jaar geen premierechten overnemen en overlaten.

Een overdracht van premierechten voor zoogkoeien is enkel mogelijk tussen Vlaamse landbouwers.

Niet voor 65+

Landbouwers die op 1 januari 2018 ouder zijn dan 65 jaar, kunnen geen premierechten overdragen. Doet men dit toch, dan vervallen alle overgedragen premierechten aan de reserve (behalve bij een volledige bedrijfsovername aan eerste, tweede of derde bloed- of graadverwanten).

Volledige bedrijfsovernames

Voor volledige bedrijfsovernames eind 2017 of op 1 januari 2018 die reeds op voorhand gekend zijn, wordt de identificatieprocedure best zo snel mogelijk opgestart. Zo kan de overnemer nog voor 15 december 2017 een deelnameverklaring indienen.

Indien de volledige bedrijfsovername eind 2017 of op 1 januari 2018 niet voor 15 december kan meegedeeld worden, moet de overlater zelf nog tijdig een deelnameverklaring indienen. Zodra de overname geregistreerd is, moet de overnemer ook nog een deelnameverklaring indienen, waarbij de indieningsdatum gelijk zal gesteld worden aan de indieningsdatum van de deelnameverklaring van de overlater.

Volledige bedrijfsovernames (met premierechten voor zoogkoeien) met ingang van 1 januari 2018 en gemeld na 31 januari 2018, worden niet meer aanvaard. De volledige bedrijfsovername kan ten vroegste op 2 januari 2018 ingaan.

Premierechten

uit de reserve

Van 2 oktober tot en met 30 november 2017 kan een aanvraag om premierechten voor zoogkoeien uit de reserve te bekomen, worden ingediend via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Als jonge starter heeft de landbouwer twee jaar de tijd om de 15 premierechten eenmalig aan te vragen, namelijk ofwel in 2017 of in 2018.

Voorwaarden voor premierechten uit reserve

Iedere landbouwer jonger dan 40 jaar op 1 januari 2018 en voor het eerst gestart met een landbouwactiviteit tussen 2 januari 2017 en uiterlijk op 1 januari 2018, kan eenmalig 15 premierechten uit de reserve krijgen na overname van een exploitatie met veebeslag en met alle premierechten voor zoogkoeien die aan het beslag gekoppeld zijn.

Indien er geen of minder dan 5 premierechten aan het overgenomen beslag gekoppeld zijn, dan moet de landbouwer zich tot minstens 5 rechten aanschaffen om deel te kunnen nemen aan de regeling.

Voor groeperingen van natuurlijke personen en voor rechtspersonen moet minstens één van de leden, bestuurders, zaakvoerders of beherende vennoten voldoen aan de voorwaarden.

Iedere landbouwer die tussen 2 januari 2017 en 1 januari 2018 voor het eerst gestart is met een landbouwactiviteit en een nieuw veebeslag voor het eerst geactiveerd heeft, kan eenmalig 20 premierechten uit de reserve krijgen.

Deelnameverklaring

Om deel te nemen aan de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2018, moet de landbouwer uiterlijk op 15 december 2017 via het e-loket de deelnameverklaring registreren.

Na 15 december 2017 heeft de landbouwer nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2018, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag zal echter wel dalen met 1% per werkdag dat hij te laat is. Aanvragen die na 9 januari 2018 worden ingediend, geven bijgevolg geen recht op de premie.

Indien er tussen 15 december 2017 en 31 januari 2018 nog een bedrijfsovername gemeld wordt die ten laatste op 1 januari 2018 ingaat, moet de overlater nog een deelnameverklaring indienen voor 15 december 2017. Indien de overlater nalaat om tijdig een deelnameverklaring in te dienen, dan zal de overnemer ook geen deelnameverklaring meer kunnen indienen.

Enkel actieve landbouwers op 1 januari 2018 met 20 of meer premierechten, kunnen hun deelname voor 2017 bevestigen.

Percelen met dieren

Elk perceel waar dieren worden gehouden in het kader van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, moet vooraf meegedeeld worden aan het departement.

Percelen in eigen gebruik in 2018 moet de landbouwer aangeven in zijn verzamelaanvraag 2018.

Ingeschaarde percelen in 2018 moet de landbouwer aangeven in de verzamelaanvraag van 2017 of 2018 in de daarvoor bestemde rubriek voor weiden met dieren die niet opgenomen worden bij zijn eigen percelen.

Ingeschaarde percelen opgegeven in de verzamelaanvraag van 2017 maar met betrekking tot 2018 zullen automatisch overgenomen worden in de rubriek van de verzamelaanvraag 2018.

Premievoorwaarden in 2018

Vaarzen en kalveren van het vleestype

Het aantal premiegerechtigde dieren is het aantal vrouwelijke dieren van het vleestype (Sanitel rastype 2) die kalven op het landbouwbedrijf van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. De kalveren moeten ook van het vleestype zijn. De landbouwer moet er op letten dat voor zijn dieren het juiste rastype geregistreerd is in Sanitel. Dieren geregistreerd in Sanitel als vleestype, maar die in werkelijkheid van het melktype of gemengde type zijn, komen niet in aanmerking voor de premie.

Bij tweelingen of twee kalvingen uit één moederdier tijdens hetzelfde jaar, kan dit moederdier slechts eenmaal als premiegerechtigd in aanmerking genomen worden.

Het aantal premiegerechtigde dieren wordt beperkt tot maximaal het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.

Moederdieren 8 maanden aanhoudingsperiode

Minstens 90% van de moederdieren moeten gedurende 8 maanden onafgebroken vóór de kalving, aanwezig geweest zijn op het beslag.

Indien geen 90% van de moederdieren wordt aangehouden, dan wordt het aantal premiegerechtigde dieren omgerekend. Bijvoorbeeld 30 kalvingen betekent dat 27 moederdieren minstens 8 maanden aangehouden moeten zijn. Indien slechts 25 moederdieren 8 maand zijn aangehouden, dan worden voor dat kalenderjaar slechts 28 (=25/0,9) kalvingen in rekening gebracht en zijn er dus maximaal 28 premiegerechtigde dieren.

Sanitel registratie binnen de 7 kalenderdagen

Alle dieren (zowel moederdieren als kalveren) moeten correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn in Sanitel. Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig (binnen de 7 kalenderdagen) moeten gemeld worden. Dieren waarvan de geboorte tijdens het betrokken jaar laattijdig gemeld werd, worden uitgesloten van de premie.

Dieren waarvan de registratie nog wordt gewijzigd na de start van de aanhoudingsperiode (kalfdatum min 8 maanden), zijn niet premiewaardig!

Uitgesloten rassen

Moederdieren van bepaalde rassen zijn uitgesloten van de premie. Deze rassenlijst kan worden geraadpleegd op de website www.vlaanderen.be/landbouw/zoogkoeienpremie.

In de deelnameverklaring wordt vermeld dat deze dieren moeten aangemeld worden bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Indien dat nog niet is gebeurd, moet dit zo snel mogelijk meegedeeld worden aan de buitendienst. Indien de landbouwer nalaat om deze melding te doen en er bij een controle ter plaatse vastgesteld wordt dat er dieren aanwezig zijn behorend tot een van deze uitgesloten rassen, kan dit leiden tot een sanctie die ook toegepast wordt op de dieren die wel premiegerechtigd zijn.

Kalveren 3 maanden aanhoudingsperiode

Minstens 30% van de kalveren type vlees geboren tijdens het kalenderjaar en beperkt tot het aantal premierechten voor zoogkoeien, moeten minimaal 3 maanden aangehouden worden op het bedrijf. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het totaal uit te betalen premiebedrag verminderd worden.

Merk en meld doodgeboren kalveren

Als een kalf dood geboren wordt, dan kan het moederdier enkel als premiegerechtigd beschouwd worden als het kalf gemerkt en tijdig (binnen de 7 kalenderdagen) gemeld is aan Sanitel. Hiervoor bestaat geen enkele uitzondering, dus een melding zonder oormerknummer of een abortusprotocol zal niet aanvaard worden.

Nieuw in 2018 - Verlies van premierechten

Vanaf de campagne 2018 is er geen 70% benutting van premierechten meer nodig en kan de landbouwer dus geen premierechten meer verliezen.

Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van de premie, moet de landbouwer wel nog over minstens 14 kalvingen, die aan alle premievoorwaarden voldoen, beschikken.

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken