Landbouwarealen 2020: afname wintergranen, stijging korrel- en voedermaïs

Volgens de voorlopige landbouwstatistieken voor 2020 daalden de arealen wintertarwe en wintergerst in 2020 met respectievelijk 6,2% en 8,8% na een sterke stijging in 2019.
Volgens de voorlopige landbouwstatistieken voor 2020 daalden de arealen wintertarwe en wintergerst in 2020 met respectievelijk 6,2% en 8,8% na een sterke stijging in 2019. - Foto: TD

De daling van de granen werd gecompenseerd door een stijging van korrel- en voedermaïs. De totale oppervlakte van deze gewassen steeg met ongeveer 10.300 ha (na een daling van bijna 9.000 ha in 2019). De daling van het suikerbietenareaal zette zich in 2020 door met 1,2%. Ze is te wijten aan de afname in Wallonië terwijl de oppervlakte in Vlaanderen stabiel gebleven is.

Verschuiving tussen de gewesten

De totale oppervlakte aardappelen in België bleef op het niveau van 2019 ( -0,5%) maar tussen de gewesten was er wel een verschuiving. De totale oppervlakte in Vlaanderen daalde met 2,6% terwijl ze in Wallonië met 2,2% steeg. Er was eveneens een verschuiving waar te nemen van de oppervlakte vroege aardappelen naar bewaaraardappelen.

De Belgische rundveestapel was in mei 2020 verder gedaald met 0,8%. De daling was toe te schrijven aan de afname in Wallonië (-20.498 dieren) terwijl het aantal runderen in Vlaanderen lichtjes gestegen is met 2.236 dieren. Het zijn vooral de dieren van 2 jaar en ouder die afnamen. Binnen deze leeftijdsklasse was er een daling van het aantal dieren bestemd voor de vleesproductie, terwijl het aantal melkkoeien gestegen was.

De varkensstapel was in 2020 licht gestegen met +0,3% of 19.239 dieren. Het aantal biggen van minder dan 20 kg is gestegen met 2,3% (+37.177 dieren) terwijl de mestvarkens met 0,4% of 18.322 dieren gedaald zijn. De fokvarkens bleven onveranderd ten opzichte van 2019.

Ook bedrijven die paarden fokken opgenomen

Het aantal bedrijven is met 1.8% gestegen ten opzichte van 2019. De stijging is groter in Vlaanderen dan in Wallonië. Deze stijging is te wijten aan het feit dat er in 2020 een landbouwenquête gehouden wordt. Voor het eerst moeten de bedrijven die paarden fokken opgenomen worden, alsook de bedrijven die de landbouwgrond in goede landbouw- en milieuconditie houden.

De oppervlakte cultuurgrond neemt toe met 18 152 ha of met 1.3%. Het gaat niet om nieuwe landbouwgronden maar om bestaande landbouwgronden die in het verleden niet meegerekend werden. Het gaat vooral om tijdelijk en blijvend grasland (bijna 12 000 ha).

Lieven Vancoillie/StatBel

Meest recent

Meest recent