Minister Crevits: ‘Géén voorstander van inperking van de vrijeteeltkeuze, wel positief sturend beleid voeren’

Vlaams minister Hilde Crevits is géén voorstander van de inperking van de vrije teeltkeuze. Wel wordt bijvoorbeeld met maatregelen positief gestuurd richting meer diversiteit, zoals eiwitrijke teelten.
Vlaams minister Hilde Crevits is géén voorstander van de inperking van de vrije teeltkeuze. Wel wordt bijvoorbeeld met maatregelen positief gestuurd richting meer diversiteit, zoals eiwitrijke teelten. - Foto: MV

Vlaams parlementslid Carmen Ryheul maakt haar punt na enkele uitspraken van de beleidscoördinator van de West-Vlaamse Milieufederatie.

Alle parameters op rood

“Volgens de expert staan alle parameters voor oppervlaktewater in de kustprovincie op rood. Vooral in de zone rond het natuurgebied De Blankaert zou de toestand dramatisch zijn”, stelt Carmen Ryheul.

“Nog volgens de deskundige is de trend om grote gebieden grasland in deze regio om te vormen naar gebieden voor intensieve groenten- en aardappelteelt, in samenhang beschouwd met het gegeven dat deze teelten tijdens de lente en zomer op hetzelfde ogenblik als de gewone natuur heel grote hoeveelheden water vragen de oorzaak van het probleem.”

“In een periode van extreme droogte zou het volgens de coördinator hierdoor quasi onmogelijk zijn geworden om het beoogde streefwaterpeil in de West-Vlaamse stroomgebieden nog langer aan te houden, met alle negatieve gevolgen van dien voor de waterkwaliteit. Volgens hem zou een mogelijke oplossing zijn in de inperking van de vrije teeltkeuze. Meer en meer landbouwers in de kustprovincie nemen volgens hem immers de vlucht vooruit en schakelen onder druk van de dreigende strenge stikstof- en mestactieplannen over van veeteelt naar akkerbouw”, stelt Carmen Ryheul.

Autonomie van landbouwers

Een mogelijk evolutie waar het Vlaams Belang zich onmogelijk zou kunnen mee verzoenen. “Dergelijke verplichting is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar daar dergelijke extreem ingrijpende overheidsmaatregel werkelijk het laatste greintje autonomie van onze Vlaamse landbouwers dreigt af te nemen en neigt naar het invoeren van een communistisch, collectivistisch landbouwbeleid.”

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits is zich bewust dat het stikstofarrest voor veel onzekerheid heeft gezorgd. “Mijn administratie beschikt niet over gegevens die doen besluiten dat er uitsluitend door de verstrenging van de mestwetgeving en het stikstofarrest van veeteelt naar akkerbouw zou worden omgeschakeld.

De ondernemingsvrijheid

En over die inperking van de vrije teeltkeuze: “Ik ben daar géén voorstander van omdat de vrije teeltkeuze deel uitmaakt van de ondernemingsvrijheid van de landbouwers. Wel voer ik een positief sturend beleid, zonder de teeltvrijheid die voor de sector cruciaal is, in het gedrang te brengen.”

Sturing gebeurt onder meer via de gewijzigde regelgeving inzake de steun voor niet-productieve investeringen vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). “Landbouwers kunnen steun krijgen voor investeringen in water-, natuur- en bodembeheer en op deze manier win-wins voor landbouw-milieu/natuur creëren. En de pré-ecoregelingen waarbij landbouwers financieel worden gestimuleerd om bijvoorbeeld in te zetten op eiwitrijke gewassen.”

Ook in nieuw GLB

Ook het nieuwe GLB schrijft zich volledige in deze filosofie van gerichte sturing in. “Via de nieuwe groene architectuur van het GLB zal worden bijgedragen onder andere via de conditionaliteit aan het behoud van blijvend grasland.”

“Via de ecoregelingen en agromilieu- en klimaatmaatregelen zullen landbouwers op subsidiale arealen vrijwillig maatregelen kunnen nemen zoals onder meer de ecoregeling voor het behoud van meerjarig grasland, de agromilieu- en klimaatmaatregel rond organisch koolstofgehalte bodem in bouwland, de ecoregeling en agromilieu- en klimaatmaatregel voor de teelt van milieu-, biodiversiteitsvriendelijke en/of klimaatbestendige gewassen”, besluit Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent