Startpagina Actueel

Piet Vanthemsche ontwikkelt plan voor Turnhouts Vennengebied

Ex-Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche werd als intendant aangesteld voor het uittekenen van een plan voor het Turnhouts Vennengebied.

Leestijd : 2 min

Voor de ‘maatwerkgebieden’ Kalmthoutse Heide, De Maten, Mechelse Heide en Voerstreek voorziet de Vlaamse regering geen bijkomende emissiereducties tegen 2030, maar richt zich op natuur- en inrichtingsmaatregelen.

Turnhouts Vennengebied

Er wordt voorzien in het nodige flankerende beleid voor landbouwers die hiervan nadeel ondervinden, zoals de hydrologische ingrepen, het herstel in waterhuishouding, natuur- en inrichtingswerken...

Anders is dat voor het Turnhouts Vennengebied (Habitat 3110 en 3130). “In dit habitatrichtlijngebied leidt het generieke PAS-emissiereductiescenario tot onvoldoende emissiereductie om de 2030-doelstelling (50% reductie van de KDW-overschrijding (kritische depositiewaarde) van de stikstofgevoelige habitats tegen 2030, 100% tegen 2045) te behalen”, stelt de Vlaamse regering.

Algemeen kan gesteld worden dat voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor sommige – voor stikstof heel gevoelige habitats met een heel lage KDW– ook een inspanning van ‘het buitenland’ belangrijk is.

“Voor het buitenland baseren we ons voor 2030 op de verplichtingen van elke lidstaat in het kader van de NEC-richtlijn.” De passende beoordeling zal een indicatie geven in hoeverre bijkomende buitenlandse inspanningen nodig zijn om onze gunstige staat van instandhouding te bereiken.

Bijkomende inspanningen

Op basis hiervan zal in overleg met Nederland naar oplossingen worden gezocht. Specifiek voor het Turnhouts Vennengebied blijft ondanks generieke maatregelen de depositie vanuit (lokale) landbouw hoog in verhouding tot de bijdrage van Nederland, waardoor lokale bijkomende inspanningen noodzakelijk zijn.

Aanvullend maatwerk voor de opmaak van een ontwikkelingsplan in dit gebied is nodig met het oog op een gunstige passende beoordeling van het emissiereductieluik van de definitieve PAS. De Vlaamse regering geeft de opdracht aan intendant Piet Vanthemsche om dit ontwikkelingsplan vorm te geven.

LV

Lees ook in Actueel

Meeste maatregelen tegen vogelgriep opgeheven

Veeteelt Het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels blijft dalen. De afgelopen maanden zijn geen uitbraken meer vastgesteld. “Bepaalde maatregelen kunnen dan ook opnieuw worden opgeheven”, meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR).
Meer artikelen bekijken