Startpagina Akkerbouw

Volgend jaar nog minder gewasbescherming op initiatief van Europa

Vlaams landbouwminister Jo Brouns maakt zich sterk dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) volgend jaar van start zal gaan. Daar zit volgens hem een heel pakket maatregelen in om de vermindering van pesticidegebruik verder te realiseren.

Leestijd : 3 min

Minister Brouns (cd&v) benadrukte in de bijeenkomst van de Landbouwcommissie van 23 november dat de nieuwe gewassenbeschermingsverordening op Europees niveau in opmaak is. Hij pareerde met dat antwoord een aantal tussenkomsten van commissieleden die zich vragen blijven stellen over de ingebrekestelling van de Vlaamse regering voor het gevoerde pesticidebeleid.

Niet ontvangen

Minister Brouns deelde zijn gehoor mee dat hij tot op 23 november jongstleden de bewuste ingebrekestelling niet ontvangen had. Daar waren een aantal vragenstellers verwonderd over. Zij verwezen naar een gezamenlijk schrijven van Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, World Wide Fund for Nature Belgium, Velt en Dryade van voor het herfstreces naar minister Demir (N-VA.) In die brief stellen de organisaties dat het gevoerde pesticidebeleid nefast zou zijn voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu.

Wat die ingebrekestelling betreft, begrijpt de minister dat er een schrijven is vanuit de milieuorganisaties, maar niet vanuit de commissie.

Met zijn collega Demir heeft minister Brouns hierover bijgevolg nog geen overleg gepleegd.

Nieuwe initiatieven

Landbouwminister Brouns verwijst anderzijds wel naar de maatregelen die zowel door de federale overheid als het Vlaams Gewest genomen werden binnen en buiten het GLB. Ook in de toekomst zullen nog nieuwe maatregelen worden genomen zowel via wetgevende als beleidsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld het uit de handel nemen van de meest schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en de aanscherping van de randvoorwaarden.

Er staan bovendien vrijwillige maatregelen te wachten zoals het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), het afsluiten van agromilieu- en klimaatmaatregelen, het omschakelen naar biologische landbouw, de GMO-steun (gemeenschappelijke marktordening) voor biologische bestrijdingsmiddelen, het instappen in specifieke lastenboeken en dergelijke meer.

Geïntegreerd pestmanagement

Brouns herinnert eraan dat land- en tuinbouwers al vanaf 2014 verplicht zijn om de principes van het geïntegreerd pestmanagement (Integrated Pest Management of IPM) toe te passen.

In Vlaanderen zijn alle landbouwers verplicht om zich aan te sluiten bij een onafhankelijk controleorganisme dat driejaarlijks een IPM-audit uitvoert op de aangesloten bedrijven. Elke professionele gebruiker, distributeur of voorlichter moet beschikken over een passende fytolicentie.

In de evolutie van de Harmonised Risk Indicator (HRI) ziet minister Brouns een gestage daling sinds 2014 ten opzichte van de referentiejaren 2011, 2012 en 2013. In de periode 2011-2019 daalde het risico verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in België al met 35%. De komende jaren wordt er verder ingezet op een blijvende daling.

Voor de toekomst kondigt de Vlaamse landbouwminister verschillende initiatieven aan om de milieudruk van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het Nationaal Actie Plan d’Action National (NAPAN) en het Vlaamse actieplan voor duurzaam pesticidegebruik 2023-2027 beogen een verbetering van de waterkwaliteit.

Pesticidevrije bufferstroken

In het kader van het nieuwe GLB 2023-2027 ziet minister Brouns diverse maatregelen opgenomen. Hij herinnert eraan dat binnen de conditionaliteit landbouwers bijvoorbeeld langs waterlopen pesticidevrije bufferstroken moeten respecteren en dat ze zullen moeten voldoen aan de beheerseisen die voortvloeien uit de Europese regelgeving voor het duurzaam gebruik van pesticiden.

Via diverse platformen pleegde het departement Landbouw overleg met de federale overheid over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo is er een protocol met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarin onder andere afspraken zijn gemaakt rond het uitwisselen van de controleresultaten die het FAVV uitvoert op landbouwbedrijven.

Aangezien het correcte gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook behoort tot de randvoorwaarden en de conditionaliteit van het nieuwe GLB gebruikt het departement deze gegevens om, waar nodig, een sanctie op de uitbetaling van de premies toe te passen.

Fons Jacobs

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken