Startpagina Veeteelt

Aangepaste regelgeving voor mobiele slachteenheden laat op zich wachten!

Er is de afgelopen 2 jaar amper vooruitgang geboekt om een aangepaste regelgeving uit te werken voor mobiel slachten. Volgens Stijn De Roo (cd&v) schuift minister Demir (N-VA) de hete brij door naar Bioforum.

Leestijd : 3 min

Volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vraag – al daterend van 15 december 2020 – naar de aanpassing van de regelgeving met betrekking tot mobiele slachteenheden.

Die aanpassing is noodzakelijk om het opzetten van mobiele slachteenheden mogelijk te maken voor landbouwbedrijven die hun producten via de korte keten willen aanbieden aan de consument.

Meer informatie gewenst van Bioforum

Op de vragen van De Roo antwoordde bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir: “Er is meermaals contact geweest met Bioforum. Er is gevraagd om een onderbouwd informatiedossier over te maken.” Volgens de minister beschikt ze nu slechts over summiere informatie over de inrichting en mogelijke impact op het leefmilieu en enkele denkpistes hierin. Ze heeft aan Bioforum gevraagd om het dossier beter te onderbouwen. “Alle aspecten die hinder voor de buurt of een impact hebben op leefmilieu... dienen door de aanvrager grondig geanalyseerd te worden en er moeten adequate voorwaarden en preventieve maatregelen voorgesteld worden. Het kan immers niet zijn dat het ambulant slachten van kippen in een mobiele slachteenheid een grotere impact op het leefmilieu heeft dan in een slachthuis. Op dit moment beschikken we over onvoldoende informatie.”

Het opstellen van een toepasselijk voorwaardenkader is derhalve nog niet gestart.

Bestaande wetgeving

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vanuit haar bevoegdheid een omzendbrief uitgevaardigd die betrekking heeft op de erkenning en de werking van de mobiele slachthuizen en uitsnijderijen. Minister Demir verwijst hiervoor naar de website van het FAVV.

“Voor wat betreft het aspect Dierenwelzijn heeft de bevoegde minister een haalbaarheidsstudie voor een mobiele dodingseenheid besteld. Voor wat specifieke regelgeving van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) betreft, moet het beheer van de dierlijke bijproducten (het ‘slachtafval’) die ontstaan bij deze activiteit, voldoen aan de Europese regelgeving betreffende dierlijke bijproducten, en het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten”, verwijst Demir in haar antwoord naar bestaande wetgeving. “Op dit vlak is er geen verschil met slachtafval van een klassiek slachthuis. Voor het transport van het afvalwater van de mobiele slachteenheid op het traject van de veehouderij naar de standplaats van de uitbater van de mobiele slachteenheid gelden de regels in het Vlarema, Vlarem en de Verordening Dierlijke Bijproducten.”

Weinig vooruitgang

“Er is de afgelopen 2 jaar dus amper vooruitgang geboekt om een aangepaste regelgeving uit te werken voor mobiel slachten. De minister schuift de hete brij door naar Bioforum”, stelt Stijn De Roo. Mobiele slachteenheden kunnen nochtans een opportuniteit bieden voor een aantal dierlijke sectoren en voor een beperkt marktsegment om in te spelen op de vraag naar korteketenproducten. Bovendien kan dit een duwtje in de rug zijn voor de korte keten, die het met de opeenvolgende crisissen heel moeilijk heeft…

Er mag geen achteruitgang zijn op vlak van bijvoorbeeld milieu of dierenwelzijn, maar de klepel slaat nu door naar het stelselmatig niet-vergunnen van deze inrichtingen.”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Veeteelt

Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder

Veeteelt Vanaf 1 januari 2024 past elk BFA-lid ten minste één goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant enterische emissies toe op 10% van het geproduceerde rundveevoeder die bedoeld zijn voor Vlaamse klanten. Met dit collectief engagement neemt de diervoedersector het voortouw om de methaanuitstoot bij runderen te verminderen.
Meer artikelen bekijken