Startpagina Actueel

Opinie: uitkomst van de Europese verkiezingen voor de Landbouw…

In een opiniebijdrage gaat het hoofd van de Europese landbouwlobby, de Fin Pekka Pesonen, in op de Europese verkiezingen. Zijn centrale boodschap: de EU heeft een sterke landbouw nodig, en andersom.

Leestijd : 4 min

J e kunt het glas als half vol zien, of als halfleeg. Dit gezegde is zeker van toepassing op de uitkomst van de Europese verkiezingen van 2019. Terwijl we ons kunnen verheugen over het feit dat in 2019 eindelijk een recordopkomst te melden valt, kunnen we ook treuren over het feit dat één op de twee Europeanen besloot niet te stemmen.

Hoewel deze verkiezing een meer divers Europees Parlement heeft opgeleverd, zal het ook een meer gefragmenteerd parlement zijn. Dezelfde logica geldt voor het landbouwcomité van het parlement. Veel proactieve en zeer bekwame leden van het Europees Parlement zijn vertrokken of zijn er niet in geslaagd onderdeel te worden van de nieuwe assemblee.

Hoe dan ook, één van de positieve verrassingen van deze verkiezing is dat een substantieel aantal nieuw aangestelde leden van het Europees Parlement al een grondige kennis hebben van de boerenstiel, zij het door landbouwer of agronoom te zijn, of door politiek- of vakbond- of individuele werkzaamheden.

Dit is geen toeval. De Europese landbouwgemeenschap draagt al meer dan 60 jaar actief bij aan het Europese project en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het ambitieniveau dat de toekomstige Commissie en Parlement neerlegt voor de landbouw, is een goede indicator van de kracht van het Europese project, als wel de eenheid van de lidstaten.0

In het Europees Parlement zitten ruim 700 volksvertegenwoordigers.
In het Europees Parlement zitten ruim 700 volksvertegenwoordigers. - Foto: Taco Witte

Hervorm GLB voorzichtig

Het is ook geen toeval dat één van de eerste dossiers op de bureaus van de parlementsleden de hervorming van het GLB zal zijn. Het lijdt geen twijfel dat de nieuwe pro-EU partij beleid wil maken dat als mijlpaal fungeert, en nieuwe ideeën in het voortdurende debat wil brengen. Maar een mijlpaal kan ook snel verworden tot een blinde vlek. Boeren hebben een lange termijn perspectief en stabiel raamwerk nodig, vooral in het huidige, gespannen internationale handelsklimaat.

Een complete herziening van het huidige project zou grote onzekerheden met zich meebrengen, en de toepassing van essentiële maatregelen voor de traditie van ons landbouwmodel vertragen. Dit is waarom het zo belangrijk is dat nieuwe leden van het Europees Parlement ervoor kiezen te profiteren van het werk dat hun voorgangers hebben verzet, en hun voorstellen baseren op de conclusie van het landbouwcomité in April.

De vers gestemde kamer zal ook prudent de tijdslijn moeten kiezen en de Brexit-ontwikkelingen moeten volgen. Het exit proces van het Verenigd Koninkrijk kan de finale goedkeuring van het EU-budget blokkeren, en we kunnen ons geen voorstelling maken van een toekomstig GLB zonder een net budget.

Eerlijk handelsbeleid

Voor de korte termijn kunnen de parlementsleden nog een mijlpaal in de grond slaan, door zich uit te spreken tegen de voortdurende handelsdiscussie over Mercosur (een Zuid-Amerikaans handelsblok, red). We hebben nota genomen van de roep van burgers om een groener Europa. Zoals we met de campagne WeFarm4EU hebben geprobeerd aan te tonen, kunnen Europese boeren en hun coöperaties voorlopers zijn in het gevecht tegen klimaatveranderingen en het ‘boosten’ van een Europese bio-economie.

Edoch, we kunnen dat alleen doen als de EU het werk van landbouwers niet ondermijnt door de import toe te staan van goederen van handelspartners die ontbossing en landbouwpraktijken die niet worden geaccepteerd binnen onze landsgrenzen aanmoedigen. Hoe kan de EU naar EU-boeren en burgers rechtvaardigen dat het plannen smeedt om meer landbouwproducten uit Brazilië te importeren amper een paar maanden nadat de regering van Meneer Bolsonaro 150 nieuwe pesticiden heeft toegelaten, terwijl de EU exact de tegenovergestelde strategie volgt voor haar producenten?

Boven alles, hopen we dat de nieuwe groep democratisch gekozen vertegenwoordigers van de EU zullen vechten voor een duurzame landbouw op de langere termijn. En dat ze daarbij verzekeren dat hun besluiten rekening houden met sociale, economische en milieu-aspecte n.

Opvolging cruciaal

De landbouwinkomens in Europa zijn momenteel te laag in Europa. We moeten de situatie recht trekken als we de grootste uitdaging van alle uitdagingen willen overwinnen: de generatievernieuwing – opvolging – in de landbouw. Dit is een ultieme uitdaging voor het decennium dat eraan komt, en deze politieke cyclus zal wat dit betreft een beslissende rol spelen.

Ten slotte, de nominatie van een nieuwe Commissie en de invulling van het voorzitterschap van de Commissie is een cruciale volgende stap. De top van 20 en 21 juni zal ons doen blijken wie de EU-leiders formeel zullen nomineren als kandidaat voor de belangrijke job. Sterk leiderschap is nodig voor de toekomst van het Europese project en ook om te verzekeren dat de EU goed wordt vertegenwoordigd en verdedigd op internationaal niveau.

Wat betreft de toekomstige Eurocommissaris voor landbouw, hopen we op een individu met een pragmatische en sterke visie – iemand die in staat is het voorbeeld van de huidige landbouwcommissaris te volgen.

Robuuste administratie

Een Eurocommissaris heeft ook de steun nodig van een robuuste administratie. Dit is waarom we geloven dat de rol en de verantwoordelijkheden van het directoraat-generaal Agri moeten worden uitgebreid. Dit om te komen tot een verbeterde coördinatie van de beleidsinitiatieven van de EU die de werking van de landbouw en landbouwcoöperaties raken.

‘DG Agri’ draagt significant bij aan een aantal van de politieke prioriteiten van de Commissie, waaronder handel, jobs, groei en investeringen en de interne markt. Laten we nooit vergeten dat een sterk Europa nood heeft aan een sterke landbouw, en een sterke landbouw heeft Europa nodig!

Pekka Pesonen, hoofd van

Copa Cogeca

Lees ook in Actueel

Zuivelverwerkers vragen langetermijnbeleid

Melkvee De zuivelverwerkende industrie in België heeft vorig jaar minder omzet gedraaid en de tewerkstelling zien afnemen. De sector vraagt naar aanleiding van zijn jaarvergadering een langetermijnbeleid aan de politiek.
Meer artikelen bekijken