ILVO onderzoekt optimale huisvesting voedsters bij konijnen

Naast de proeven op praktijkbedrijven zal ook nog een proef uitgevoerd worden op het ILVO zelf. Daarin wordt vooral gefocust op de optimale inrichting van de parken voor de voedsters (o.a. vluchtmogelijkheden en bezetting).
Naast de proeven op praktijkbedrijven zal ook nog een proef uitgevoerd worden op het ILVO zelf. Daarin wordt vooral gefocust op de optimale inrichting van de parken voor de voedsters (o.a. vluchtmogelijkheden en bezetting). - Foto: ILVO

De konijnensector in Vlaanderen vervult al vele jaren een voortrekkersrol op gebied van dierenwelzijn. De Vlaamse konijnenhouders waren in 2016 bij de eerste in Europa die de stap gezet hebben om vleeskonijnen niet langer in batterijkooien maar in parken te huisvesten.

“Een uitzondering werd wel voorzien voor konijnenhouders die net vóór 2016 al geïnvesteerd hadden in verrijkte kooien of in verrijkte parken (zonder de normen te kennen die zouden gelden vanaf 1 januari 2016). Zij krijgen nog tot 2025 om over te schakelen. Maar vanaf 2025 zitten alle vleeskonijnen in Vlaanderen verplicht in parken”, aldus ILVO.

Uitzondering voor voedsters

Vleeskonijnen in parken hebben meer bewegingsvrijheid dan in de batterijkooien en kunnen meer natuurlijk gedrag vertonen. Er wordt ook verrijkingsmateriaal voorzien onder de vorm van knaagmateriaal, hoogteplatformen en vluchtmogelijkheden. Ook de draadgaasbodem wordt zoveel mogelijk vervangen door kunststofroosters of deels bedekt met voetmatjes of comfortzones. Verscheidene normen werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 19 augustus 2014.

“Voor de voedsters werd wel een uitzondering gemaakt: in de praktijk is het haast onmogelijk om voedsters continue in een groep te laten plaatsnemen. Onderzoek wees reeds uit dat er veel uitval is bij deze manier van huisvesting en dat voedsters vaak agressief (en verwondend) gedrag vertonen t.o.v. andere voedsters of jonge konijnen. Daarom focust het doctoraatsproject KONSEMI zich op part-time (gedeeltelijke) groepshuisvesting van voedsters.”

Nauw overleg met de sector

Voedsters kunnen nog steeds in groepen gehuisvest worden maar enkele dagen vóór het moment van werpen en de periode erna is het beter voor zowel productie- als dierenwelzijnsresultaten dat ze individueel worden gehuisvest. De vraag rijst dan natuurlijk: wanneer is het ideale tijdstip om voedsters opnieuw in groep te brengen? Om dit te onderzoeken worden verschillende proeven uitgevoerd op praktijkbedrijven door een ILVO-onderzoekconsortium.

“Van groot belang bij dit project is de zeer nauwe betrokkenheid van de konijnensector. Uiteindelijk zijn zij diegene die de voorschriften zullen moeten naleven en door dit in constructief overleg te doen komen wetenschap en praktijk dichter bij elkaar. Verder zullen in het project ook de sociale interacties tussen de voedsters van naderbij bestudeerd worden.”

Naast de proeven op praktijkbedrijven zal ook nog een proef uitgevoerd worden op het ILVO zelf. Daarin wordt vooral gefocust op de optimale inrichting van de parken voor de voedsters (o.a. vluchtmogelijkheden en bezetting).

ILVO

Meest recent

Meest recent