75 jaar BDB: N-Index voor perceelsspecifiek stikstofadvies

Jan Bries legt de N-Index uit aan staalnemers uit Frankrijk. 10% van de bodemstalen geanalyseerd door de BDB in Heverlee zijn afkomstig uit Frankrijk.
Jan Bries legt de N-Index uit aan staalnemers uit Frankrijk. 10% van de bodemstalen geanalyseerd door de BDB in Heverlee zijn afkomstig uit Frankrijk. - Foto: BDB

Stikstof (N) is onder nitraatvorm veel mobieler in de bodem in vergelijking met andere nutriënten. Het kan in de winter en het voorjaar uitspoelen door de regen en vrijkomen uit de afbraak van organische stof en mest. “Daarom is de N-Index ontwikkeld om met stikstof kort op de bal te spelen en heel gericht te kunnen toedienen, op maat van de bodem, de teelt en het perceelsmanagement. Daarbij analyseren we de stikstofvoorraad in de volledige wortelzone van het gewas (in bodemlagen van 30 cm, tot 90 cm diep voor diepwortelende gewassen), het organischestofgehalte en de zuurtegraad. Zo berekenen onze adviseurs niet alleen hoeveel nitraatstikstof er in de bodem zit, maar ook hoeveel er nog zal uitspoelen of vrijkomen uit de mineralisatie van mest en organische stof.”

Voorbeeld van een N-Index-berekening.
Voorbeeld van een N-Index-berekening. - Bron: BDB

Het meest accurate bemestingsadvies wordt bekomen indien de tijd tussen de staalname en het begin van het groeiseizoen beperkt is. Voor de wintergranen is staalname in de maand februari zeer aangewezen, voor de suikerbieten bijvoorbeeld vanaf half februari.

Bijsturing tijdens groeiseizoen

Voor een aantal teelten, waaronder aardappelen en heel wat vollegrondsgroenten, kan tijdens het groeiseizoen de stikstofbemesting nog worden bijgestuurd op basis van een N-Index-onderzoek (gefractioneerde bemesting). Daarbij wordt de staalname uitgevoerd na het toedienen van de eerste basisbemesting (chemische of organische bemesting) en wordt op basis daarvan een bijbemestingsadvies opgesteld.

Specifiek bijbemestingsadvies voor aardappelen.
Specifiek bijbemestingsadvies voor aardappelen. - Foto: BDB

Belangrijk is dan om het meest geschikte tijdstip voor staalname met de staalnemer af te spreken. Enerzijds moet steeds een wachtperiode van 4 weken gerespecteerd worden tussen de laatste bemesting met organische en/of minerale stikstofmeststoffen en het nemen van de bodemstalen. Tijdens deze wachtperiode wordt het ammonium in de meststoffen omgezet naar nitraat en wordt dit nitraat met het bodemvocht homogener verdeeld over het bodemprofiel, zodat een representatieve staalname mogelijk is en de reeds toegediende bemesting grotendeels mee gemeten wordt in de bodemstalen. Anderzijds mag de staalname tijdens het seizoen ook niet te laat worden ingepland om het risico op een stikstoftekort tijdens het groeiseizoen te vermijden. Bij een staalname tijdens het groeiseizoen wordt voor de berekening van het bemestingsadvies in functie van de zaai- of plantdatum rekening gehouden met de door het gewas reeds opgenomen stikstof.

Helena Vanrespaille, BDB

Wist je dat?

De BDB ondersteunt reeds meer dan 40 jaar Franse landbouwers met bekalkings- en bemestingsadvies op maat. De staalnemers worden opgeleid door Jan Bries en Stijn Martens. De stalen worden getransporteerd naar Heverlee en geanalyseerd in het laboratorium van de BDB, waar ook de bemestingsadviezen voor de Franse landbouwers worden opgesteld. BDB legt dan ook regelmatig proefvelden aan in Frankrijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van haar adviezen.

Meest recent

Meest recent