Dirk Van Thielen (BFA) : ‘De verouderde stal- of managementsystemen bieden geen toekomst’

Katrien D’Hooghe, directeur, en Dirk Van Thielen, voorzitter van BFA (Belgian Feed Organisation)
Katrien D’Hooghe, directeur, en Dirk Van Thielen, voorzitter van BFA (Belgian Feed Organisation) - Foto: LV

Ondanks de stijgende grondstoffenprijzen en de liquiditeitsproblemen die bij sommigen veehouders bestaan om hun voederfacturen stipt te betalen, blaakt de mengvoederindustrie nog altijd in goede gezondheid. Maar links en rechts duiken kwaaltjes op, die een passende remedie noodzaken.

Proactief werken

En daar speelt koepelorganisatie BFA al vele jaren op in, niet het minst door hard verder te werken aan het duurzaamheidscharter én in te zetten op vragen uit de actualiteit.

En die zijn vandaag velerlei en lang nooit met een simpele vingerknip op te lossen. Daarbovenop zijn acties die goed zijn voor één aspect, dan weer minder voor een ander aspect.

De zware crisis in de varkenshouderij houdt de hele keten in de ban. Zo werd de slechte mondiale situatie mede omwille van de gevolgen van Covid-19 nog in ons land versterkt door de AVP-situatie in ons land en in Duitsland.

De 6 suggesties

De varkens- en biggenprijzen zijn ondermaats en dit in combinatie met hogere grondstoffen- en bijhorende voederprijzen, zetten de rentabiliteit (zie hieronder) van de varkenshouders en de hele keten zwaar onder druk.

BFA somt 6 concrete suggesties op, voorgesteld door voorzitter Dirk Van Thielen.

1. “Naast een aantal kleine tegemoetkomingen blijven we ijveren voor een gedeeltelijke schadeloosstelling van de varkenshouders in Vlaanderen in het kader van Covid-19-tussenkomsten naar analogie met Wallonië en Duitsland.

We vragen niet hetzelfde bedrag, maar enkel een gedeeltelijke schadeloosstelling, zoals dat ook is gebeurd voor andere sectoren.”

2. Alles inzetten op export. “Het moet uit de markt komen, vandaar export. China is het voorbeeld bij uitstek maar er zijn meerdere landen en hiervoor is de hulp van alle betrokkenen nodig, ook het inzetten van attachés die markten weer open kunnen maken.”

3. “We zijn ervan overtuigd dat de retail als bondgenoot ook een belangrijke steen kan bijdragen. Voeding niet gebruiken als concurrentieel wapen zou een mooi gebaar zijn.”

4. “We willen vooral een structurele oplossing. Vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht brengen: enkel toekomstgerichte stallen, bedrijven die voldoen aan minimale eisen mogen nog worden gebruikt, de bezetting aanpassen in de stallen, inzetten op concepten...”

5. Verder ook meerwaarde creëren in onze keten door minder karkassen te exporteren maar afgewerkte producten met toegevoegde waarde.

6. Bedrijven die willen uittreden ook een alternatief en een perspectief bieden door bijvoorbeeld reconversie-opties toe te laten.

Daarnaast is BFA ook voorstander van de oprichting van den brancheorganisatie in de Vlaamse varkenshouderij. Die moet een structurele oplossing en een visie aanreiken.

Naast de grote crisis in de varkenshouderij staat BFA-voorzitter Dirk Van Thielen ook stil bij de stikstofproblematiek. En daar zoekt BFA ook van bij de start mee naar enkele oplossingen. Ook hier draaien heel wat standpunten rond duurzaamheid en toekomst.

Geen warme sanering

“Er is in Vlaanderen in de toekomst enkel plaats voor toekomstgerichte bedrijven en bedrijfsleiders”, gaat voorzitter Dirk Van Thielen verder. “En niet voor verouderde stal- of managementsystemen. De financiële middelen moeten maximaal worden gebruikt om toekomstgerichte bedrijven en technieken te ondersteunen. We zijn geen voorstander van een warme sanering, maar wel van een goed flankerend beleid voor die bedrijven die het hardst worden geconfronteerd met specifieke beleidskeuzes.”

Daarnaast vraagt BFA dat naast generieke maatregelen ook wordt ingezet op maatregelen op individueel bedrijfsniveau: ammoniakemissie-arme stalsystemen, aangepaste bezettingsgraden in de stallen, verlaagd eiwitgehalte in de voeders... Bij de verlaging van het eiwitgehalte in de voeders zal ook de veevoederindustrie een belangrijke rol spelen. “Maar ook andere stakeholders kunnen hierbij helpen, zeker als het over rundvee gaat.”

Er is het engagement om de uitstoot van enterische emissies bij rundvee te verminderen.

“Er zijn een aantal maatregelen die werken en die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Laat ons werk maken om deze maatregelen te erkennen en deze in de praktijk om te zetten. Wetenschap is de basis maar ook hier is pragmatisme vereist. En ook hier moeten meerdere stakeholders, zoals landbouworganisaties, melkerijen en de veevoedersector de handen in elkaar slaan”, aldus Dirk Van Thielen.

Wat de toekomst van de dierlijke productie betreft, streeft BFA niet naar een globale groei van de veestapel, integendeel. “Maar dat duurzame, individuele groei wel mogelijk moet blijven voor toekomstgerichte bedrijven.”

Verder vraagt BFA uitdrukkelijk aan de retail om maximaal Belgische producten aan te kopen. “Duurzaam betekent dat het moet blijven duren: in alle betekenissen van het woord, op vlak van milieu, klimaat, diervriendelijk maar ook op financieel vlak.”

BFA neemt handschoen op

Ook de mengvoedersector heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in de toekomstige dierlijke productie. “In vele domeinen kan onze sector mee onderdeel zijn van de oplossing.” BFA focust zich op 6 kerndomeinen waar het een voortrekkersrol wil in vervullen: voedselveiligheid en kwaliteit, duurzaamheid en klimaat, export, diervoedingsbeleid, milieu en diergezondheid. “Vandaar het belang dat we blijven hechten aan een sectorale samenwerking.”

Er wordt verder gewerkt aan de vermindering van de import van Latijns-Amerikaanse soja, voeders met lager eiwitgehalte, voeders die de methaanemissie verminderen... “We moeten altijd op zoek gaan naar nieuwe technieken en concepten, wat energie vraagt. Het is de kunst om hiermee om te gaan, om niet te vervallen in oude gewoontes, om met een positieve geest open te staan voor nieuwigheden”, zegt Dirk Van Thielen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent