Startpagina Actueel

Limburgs meldpunt bacterievuur maakt zich op voor tweede seizoen

Vorig jaar lanceerde de provincie Limburg haar provinciale aanpak bacterievuur, met als uniek aspect voor Vlaanderen de oprichting van een provinciaal meldpunt. “Nadat de Europese regelgeving veranderde, zorgden we voor een vernieuwende aanpak waar preventie, sensibilisering maar ook interventie een belangrijke rol in spelen.”, aldus Limburgs gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors (CD&V). Het provinciaal meldpunt start nu haar tweede werkjaar.

Leestijd : 4 min

Bacterievuur, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora, is een gevreesde plantenziekte die al sedert de jaren 80 aanwezig is in de Haspengouwse fruitstreek. Door strenge regelgeving met betrekking tot melding en bestrijding kon de ziekte mits jarenlange inspanningen enigszins onder controle worden gehouden. Met een aandeel van ongeveer 60% van het Vlaamse fruitteeltareaal spreekt het voor zich dat het wegvallen van de quarantaine-status van bacterievuur - door gewijzigde Europese regelgeving - een nerveuze sfeer veroorzaakte onder de Limburgse fruittelers. Deze nervositeit hing vooral samen met wat er nu ging gebeuren met de aanwezigheid van bacterievuur in de nabijheid van de professionele boomgaarden.

Provinciale aanpak in een notendop

Reeds eerder werd binnen onze provincie ingezet op de bestrijding van bacterievuur. Hierbij werd vooral ingezet op preventie en sensibiliseringsacties. Centraal hierin is het beschikbaar stellen van laagdrempelige informatie voor de verschillende doelgroepen via een brochure, affiches en opleidingsmomenten, een webinar waar geïnteresseerden stap voor stap werd uitgelegd hoe een infectiehaard dient te worden aangepakt. Pcfruit blijft hét aanspreekpunt voor de professionele fruittelers.

Het innovatieve binnen deze provinciale aanpak was de oprichting van het provinciaal meldpunt. Naast informeren kunnen burgers, fruittelers en lokale besturen ook melding maken van een infectiehaard. Deze haarden worden door de aangestelde terreinactor – Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LISRO) – verwijderd op kosten van de provincie Limburg.

Na de interventie is het van belang dat er in de daarop volgende jaren een duurzaam onderhoud wordt uitgevoerd. Hiertoe heeft de provincie Limburg een subsidiereglement beschikbaar waar een subsidie van maximaal 250 euro kan worden aangevraagd.

Terugblikken op 2021

Het eerste werkingsjaar van het provinciale meldpunt bacterievuur dat de thematiek duidelijk aanwezig is in de Limburgse fruitteelt.

Het meldpunt bacterievuur startte haar werking pas op in juni 2021 maar kreeg tot september 65 meldingen binnen van vermoedelijke haarden of vragen om informatie. Een goede helft van de binnengekomen meldingen kwamen vanuit particuliere hoek, maar gaandeweg in het seizoen verschoof dit naar meldingen vanuit fruittelers en lokale besturen in Zuid-Limburg.

Voor 33 meldingen van een vermoedelijke infectiehaard heeft het meldpunt geen verdere actie ondernomen omdat het niet ging om een waardplant van bacterievuur (12 meldingen) dan wel dat er geen symptomen van bacterievuur aanwezig waren (21 meldingen). In 16 gevallen heeft het meldpunt wél actie ondernomen om een effectieve haard te gaan verwijderen op het terrein. De uitgevoerde ingrepen konden gaan van het uitvoeren van een gedegen snoei tot het afzetten tot aan de grond van het betrokken landschapselement. Belangrijke vaststelling is toch wel dat het in elk van deze gevallen ging om meidoorn(hagen) met achterstallig onderhoud. In 2 afzonderlijke gevallen kon het meldpunt geen gevolg geven aan het ruimen van een infectiehaard door een gebrek aan reactie of medewerking van de eigenaars. In 14 gevallen werd het meldpunt gecontacteerd voor informatie rond bacterievuur.

Dit jaar zal de werking van het provinciale meldpunt ook de belangrijkste infectieperiode van de ziekte (bloei hardfruit) overspannen. De verwachting is dat het aantal contactnames met het provinciaal meldpunt significant hoger zal liggen.

Verbranding op het terrein blijkt aandachtspunt

Een heel praktische vaststelling op het terrein na een jaar werking van het meldpunt is dat het ter plaatse verbranden van geïnfecteerd plantenmateriaal niet altijd evident is. Er zijn gevallen bekend waar fruittelers een administratieve boete kregen dan wel moesten opdraaien voor opgeroepen brandweerdiensten. Het is nog altijd zo dat verbranding ter plaatse – mits inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen – de meest adequate oplossing is om een infectie niet verder te verspreiden.

De Vlarem II wetgeving stelt dat verbranding niet is toegelaten tenzij het vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is en dit op instructie van het FAVV. Door de gewijzigde Europese regelgeving - waardoor bacterievuur enkel nog een quarantaine-organisme is binnen een bufferzone - zou kunnen gesteld worden dat het bepalen van de bewijskracht van het fytosanitair oogpunt buiten de bufferzones aan de lokale besturen kan toekomen. Op het terrein lijkt er alleszins een nood te zijn aan een lokale harmonisering van regelgeving rond verbranding van geïnfecteerd plantenmateriaal. “Wij hebben alvast overleg opgestart met de lokale besturen om vanuit het bovenlokale niveau onze rol hierin op te nemen.”, aldus gedeputeerde Inge Moors. “Idealiter zien we op Vlaams en federaal niveau - als respons op de gewijzigde Europese regelgeving – een nieuw wetgevend kader ontstaan.”.

Alle informatie over de provinciale aanpak bacterievuur en het meldpunt vindt u via www.limburg.be/bacterievuur. Het webinar kan bekeken worden via www.limburg-onderzoekt-landbouw.be.

Provincie Limburg - SN

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken