Landbouwers moeten leren omgaan met droogte

Als het project ‘hergebruik restwater’ slaagt, dan resulteert dat in minder gebruik van  oppervlakte- en grondwaterbronnen en in een zekerheid van watertoevoer  in droge periodes.
Als het project ‘hergebruik restwater’ slaagt, dan resulteert dat in minder gebruik van oppervlakte- en grondwaterbronnen en in een zekerheid van watertoevoer in droge periodes. - Foto: TD

Dat alles zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de financiële status van onze boeren, die nu al onder grote druk staan.

Historische droogte

Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) verwees in de Vlaamse commissie Landbouw naar het KMI, dat spreekt over een historische droogte in 2022, te vergelijken met die van 1976.

Redenen te over voor landbouwminister Jo Brouns (cd&v) om te benadrukken dat nog meer alternatieve waterbronnen moeten aangesproken worden. Hij verwijst naar de projectoproep ‘hergebruik restwater’ van de Blue Deal. Dat project is gekoppeld aan de rioolwaterzuiveringsstations. Daarvan zijn er meer dan 800 in Vlaanderen. Bij droogte wordt uit de beken waar water wordt geloosd, water opgepompt. Als het project slaagt, dan resulteert dat in minder gebruik van oppervlakte- en grondwaterbronnen en in een zekerheid van watertoevoer in droge periodes.

De projectoproep ‘samenwerking en digitalisering’ stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van digitale tools binnen de land- en tuinbouwsector, met aandacht voor waterbeheer en waterbesparende maatregelen en technologieën.

Hemelwater

Vlaams landbouwminister Brouns wees volksvertegenwoordigster Talpe op het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat vanaf 2023 van start gaat. Daarin zijn er verschillende maatregelen opgenomen die gericht zijn op het voorkomen van of omgaan met droogte. Het gaat hier bijvoorbeeld over het verhogen van het organischekoolstofgehalte in de bodem.

Ook via steun voor niet-productieve investeringen, bijvoorbeeld de omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage, wordt hierop ingezet.

De reguliere VLIF-investeringssteun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) stimuleert land- en tuinbouwers om hemelwater op te slaan en te gebruiken als alternatieve waterbron. Ook andere investeringen, zoals voor het hergebruik van condenswater, komen in aanmerking.

Jo Brouns herinnert land- en tuinbouwers met een open teelt zoals fruit of akkerbouw eraan dat ze een erkende brede weersverzekering kunnen afsluiten tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Droogte behoort daartoe. Via vorming en advies op maat, demonstratieprojecten en dergelijke worden land- en tuinbouwers goed geïnformeerd en gestimuleerd om zich aan te passen aan perioden van droogte.

Praktijkgericht onderzoek

Bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en praktijkcentra land- en tuinbouw wordt praktijkgericht onderzoek verricht naar droogteresistente teelten en gewasadaptatiestrategieën op langere termijn in het kader van klimaatverandering.

Het conflict in Oekraïne maakt de beschikbaarheid van granen, oliehoudende gewassen en andere grondstoffen onzeker. Daarom heeft de Europese Commissie beslist om dit jaar uitzonderlijk toe te laten dat op braakliggend land toch aan landbouwproductie wordt gedaan zonder dat dit gevolgen heeft binnen de vergroeningsregels.

Er zijn daarnaast een heel aantal maatregelen mogelijk, zoals het versoepelen van voorwaarden voor arealen met vanggewassen of groenbedekking, zodat bijvoorbeeld wintergewassen kunnen meetellen. Ook kan men binnen de rechtstreekse betalingen de voorschotbetaling optrekken naar 70, in plaats van de 50% die oorspronkelijk was voorzien.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent