Nieuwe emissiefactoren runderen zetten kwaad bloed

Concreet betekent het onder meer dat de emissiefactor voor een melkkoe van 11 naar 13 kg NH3/dp/jaar gaat.
Concreet betekent het onder meer dat de emissiefactor voor een melkkoe van 11 naar 13 kg NH3/dp/jaar gaat. - Foto: LBL

Tine Rombouts heeft het over de nieuwe waarden van de emissiefactoren ammoniak voor runderen. Deze nieuwe waarden zijn opgenomen in het Emissiemodel Ammoniak Vlaanderen (EMAV2.1). Daardoor zijn ze meegenomen in het voorliggende plan-milieueffectrapport (MER) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dat nu in openbaar onderzoek is. Vergunningsaanvragen die na 6 juni werden ingediend, moeten rekening houden met die nieuwe emissiefactoren.

Openbaar onderzoek

Rombouts heeft het moeilijk met het feit dat de aanpassing van de emissiefactoren gebeurt tijdens het openbaar onderzoek. Ze wil onder andere ook weten hoe de impactscores voor de piekbelasters berekend werden waardoor zij op de lijst van piekbelasters zijn terechtgekomen. Ze is bovendien benieuwd naar de gevolgen op korte en lange termijn voor bedrijven waarop deze specifieke emissiefactoren betrekking hebben.

Toeval?

Landbouwminister Zuhal Demir stelt vast dat Boerenbond een gelijkaardig bezwaar heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek. “Toeval of niet?”, vraagt ze zich af.

De impactscoretool is een van de rekentools die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van initiatiefnemers om de stikstofdepositie en -impact van hun project te berekenen. De minister verduidelijkt dat ILVO om de 4 à 5 jaar een wetenschappelijke studie uitvoert. Daarbij wordt nagegaan of de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijnstof nog in overeenstemming zijn met de recente evolutie in wetenschappelijke kennis en inzichten.

De jongste actualisatie vond plaats in 2018.

Geur en ammoniak

De aanpassingen betreffende emissiefactoren voor geur werden al in januari 2019 doorgevoerd in de bijlage van het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren. De aanpassingen betreffende ammoniak werden toen niet onmiddellijk doorgevoerd, niet in het MER-richtlijnenboek en ook niet in de impactscoretool.

De geactualiseerde ammoniakemissiefactoren voor runderen uit 2018 werden wel meteen opgenomen bij de herziening van het EMAV-model, dat onder andere wordt gebruikt voor de opmaak van de jaarlijkse Emissie-inventaris Lucht en bij de Vlaamse rapporteringen in het kader van Europees en internationaal luchtbeleid. Een aanpassing van de bijlage bij het MER-richtlijnenboek was volgens Demir bijgevolg meer dan noodzakelijk. De recente aanpassing van de emissiefactoren ammoniak voor runderen staat volgens haar ook los van het openbaar onderzoek voor het plan-MER voor PAS.

Piekbelasters

De piekbelasters werden geïdentificeerd op basis van de referentietoestand 2015. Dat is met EMAV 2.1. EMAV wordt op regelmatige basis geactualiseerd.

Alle rekenfactoren in het EMAV-model zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke informatie. Zo werden ook de emissiefactoren voor runderen, op basis van de wetenschappelijke studie uitgevoerd door ILVO, in het model opgenomen. Of die emissiefactoren over de hele tijdreeks of slechts vanaf een bepaald jaar worden overgenomen, wordt onder andere beslist op basis van de wetenschappelijke achtergrond van die factoren.

Verhogingen en dalingen

Het kan gebeuren dat een actualisatie van een emissiefactor pas gebeurt vanaf een bepaald jaar omdat die niet van toepassing is op de voorliggende jaren. Dat is bijvoorbeeld voor de voormelde emissiefactoren voor runderen het geval. Of en hoe dat gebeurt, beslist men binnen de stuurgroep van de EMAV-actualisatiestudies, met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) en het departement Omgeving, al of niet na het inwinnen van advies bij het wetenschappelijk team.

De aanpassing van de ammoniakemissiefactoren voor runderen betekent voor 3 van de 7 rundveecategorieën een verhoging van de emissiefactor. Voor de overige 4 categorieën betreft het een daling van de emissiefactor.

Minister Demir zegt te begrijpen dat commissielid Rombouts bepaalde belangenorganisaties die het stikstofakkoord helemaal willen onderuithalen, napraat. Maar ze belooft dat alle technische bezwaren die zijn gemaakt tijdens het openbaar onderzoek, beantwoord zullen worden.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent