Startpagina Actueel

Europees Parlement vraagt minder striktebescherming van wolf

Afgelopen week gaf het Europees Parlement groen licht om de beschermde status van wolven aan te passen zodra er voldoende dieren zijn voor de instandhouding van de soort. Nu is het aan de Europese commissie om verdere stappen te zetten.

Leestijd : 3 min

De gemoederen over de aanwezigheid van de wolf laaien niet alleen op in Vlaanderen, maar in heel Europa. In sommige landen is de terugkeer van de wolf zo succesvol, dat hij voor overlast zorgt. De parlementariërs willen met de nieuwe resolutie de dieren niet weg, maar de aantallen moeten samenleven met de mens mogelijk maken.

Inhoud van resolutie

In de aangenomen resolutie vraagt het Europees Parlement niet enkel om de beschermde status te herbekijken. “Naast grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties, vragen we meer financiële middelen om enerzijds de verliezen van landbouwers te compenseren na een wolvenaanval en anderzijds om de preventieve maatregelen die landbouwers moeten nemen mee te ondersteunen”, legt Hilde Vautmans, plaatsvervangend lid in de landbouwcommissie, uit.

“Daarnaast roepen we de Europese Commissie ook op om geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en om een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt.”

Ook Tom Vandenkendelaere is tevreden: "Destijds moest de wolf beschermd worden, maar de situatie is zodanig veranderd dat maatregelen nodig zijn. Door de toename van de wolvenpopulatie zien we ook een toename aan aanvallen, met als gevolg dode of gewonde landbouwdieren. Vooral hun aanwezigheid in dichtbevolkte plattelandsgebieden zoals Vlaanderen heeft een negatieve impact op landbouw, maar ook op toerisme.

De huidige preventiemaatregelen volstaan niet, met oplopende kosten voor onze landbouwers. De schadeloosstellingen dekken immers vaak niet alle kosten van de berokkende schade. Het kan niet de bedoeling zijn dat de aanwezigheid van wolven tot grote economische verliezen voor landbouwbedrijven leiden. Wat mij betreft moet een herplaatsing van de wolven in die situaties zeker tot de mogelijkheden behoren."

“Ook in Nederland, zoals in Drenthe, zien we vrijwel dagelijks opengereten schapen, kalveren en pony’s”, betoogde Bert-Jan Ruissen van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). "Wolven zijn strikt beschermd, hoewel ze allang niet meer bedreigd zijn. Die achterhaalde wetgeving moet worden aangepast. Ik voorspel u: als we niets doen, dan kijken we over 10 jaar naar een leeg platteland. Geen boer durft dan zijn vee nog buiten te laten lopen. Is dat wat we willen?"

Wetgeving nog veraf

Natuurorganisaties reageren teleurgesteld, maar een nieuwe wetgeving is nog veraf. De Europese Commissie moet een nieuwe wetgeving voorstellen, en de lidstaten en het Europees Parlement moeten daar dan over besluiten. Eerder dit jaar liet de Europese Commissie al weten dat ze de huidige wetgeving goed genoeg vindt. De kans dat de Europese Commissie de oproep naast zich neerlegt, is dus reëel.

156 dode dieren

Dit jaar vonden er al 83 aanvallen plaats op landbouwdieren, waarbij in zeker 50 gevallen een wolf de dader was. In 8 gevallen was de dader niet te bepalen, en in 3 gevallen zou de dader een hond geweest zijn. De 22 laatste incidenten zijn nog in onderzoek. Bij de 83 aanvallen stierven 156 dieren, vooral schapen, maar ook geiten, damherten, pony’s, ezels, alpaca’s, runderen en kalveren werden al slachtoffer. In 2021 vonden er over het hele jaar 79 aanvallen plaats, met 181 doden als gevolg.

Dubbel zoveel aanvragen voor subsidies

In 2022 werden al bijna dubbel zoveel dossiers voor subsidies goedgekeurd aangaande wolfwerende omheining als in heel 2021. Tot nu toe zijn dat voor 2022 124 dossiers, met een totaal uitbetaald bedrag van 397.518,17 euro. In 2021 werden 67 dossiers goedgekeurd, met een totaal uitbetaald bedrag van 76.789,83 euro.

Professionele veehouders kunnen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) een subsidie tot 100% krijgen voor het wolfwerend aanpassen van bestaande omheiningen. De omheining mag maximaal 1.600 m lang zijn, wat voor veel boeren lang niet genoeg is.

Hobbyhouders kunnen via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een subsidie krijgen tot 90%. Voor hen is er geen beperking in lengte, maar er wordt nagegaan of de aangevraagde lengte in verhouding is met het aantal dieren.

Sanne Nuyts

Lees ook in Actueel

Franse ‘pipiverwerker’ plant site in België

Akkerbouw De Franse start-up Toopi Organics, gespecialiseerd in het verzamelen van menselijke urine om die te herwerken tot ‘biostimulanten’ voor gebruik in de landbouw, heeft 16 miljoen euro opgehaald om zijn ontwikkeling in Frankrijk en België te versnellen. Ze plannen ook een site in ons land.
Meer artikelen bekijken