Startpagina Veeteelt

Dierenwelzijn automatisch monitoren van stal tot slachthuis

ILVO coördineert project aWish om een systeem in Europa op poten te zetten dat het dierenwelzijn automatisch zal monitoren van stal tot slachthuis. In 6 slachthuizen verspreid over Europa zetten onderzoekers en bedrijven nieuwe technologieën op om een set dier gebaseerde, wetenschappelijk gevalideerde welzijnsindicatoren gedurende 4 jaar automatisch te monitoren.

Leestijd : 3 min

Het project doet beroep op artificiële intelligentie, camerasystemen, en beeld- en geluidsanalyse, en ze ontsluiten en integreren ook bestaande data(bases). De indicatoren die ze opvolgen leveren informatie over de welzijnsstatus van de dieren op het landbouwbedrijf, of tijdens het (uit)laden, tijdens transport of tijdens de slacht.

Dierenwelzijn verbeteren

Een slimme feedbacktool moet de betrokkenen veehouders, laders, transportfirma’s en slachthuizen in de keten informeren over hun scores. Het ambitieuze project aWish moet het dierenwelzijn in de praktijk kunnen verbeteren. Liefst 24 partners uit 13 Europese landen nemen deel, waaronder dus ook de 6 slachthuizen uit Frankrijk, Nederland, Spanje, Polen, Oostenrijk en Servië.

De naam aWish staat voor Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse en krijgt financiering van Horizon Europe. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) uit Melle/Merelbeke coördineert.

Jaarlijks worden in de EU meer dan 130 miljoen varkens en ruim 5 miljard kippen geslacht voor voedselproductie. Dat maakt van de vleeskuikens- en varkenssector belangrijke economische segmenten in Europa. Tegelijk kan de grote schaal van deze veehouderijen vragen oproepen met betrekking tot dierenwelzijn. Die vragen vallen te beantwoorden via een correcte, betaalbare, automatische monitoring met nieuwe technologieën gecentraliseerd in het slachthuis.

Technologieën en welzijnsindicatoren

Concreet zet aWish in op het testen en ontwikkelen van camerasystemen, artificiële intelligentie en technologie voor beeld- en geluidsanalyse, met het doel om specifieke gevalideerde indicatoren op grote schaal automatisch te scoren. Bij varkens gaat het bijvoorbeeld om staartletsels die soms optreden bij staartbijten in de stal, schrammen op het karkas die ontstaan tijdens transport naar het slachthuis en letsels op de lever of longen.

Bij kippen over voetzool dermatitis die ontstaat in de stal of vleugelbreuken die de dieren kunnen oplopen tijdens het vangen. Stress voor de slacht wordt dan weer opgevolgd en gescoord via geluidsanalyses.

Bestaande data integreren

Behalve op het testen en verder ontwikkelen van deze nieuwe technologieën zet het project in op het ontsluiten en integreren van bestaande data uit de stal. Zo wordt in Europa door veehouders al veel informatie verzameld over diergezondheid, antibioticagebruik, voederopname en stalklimaat.

Dr. Jarissa Maseleyne, (ILVO), aWISH coördinator: “Door deze data te integreren kunnen we voor elk dier objectief, continu en automatisch info verzamelen. Deze gegevens gebruiken we vervolgens om de verschillende partijen waarmee het dier in aanraking kwam feedback en advies te geven over ‘goede praktijken’. Zo willen we uiteindelijk het dierenwelzijn op boerderij- en ketenniveau verbeteren.”

Zes pilots

De 6 ‘pilots’ in Frankrijk, Nederland, Spanje, Oostenrijk, Polen en Servië worden geleid door multidisciplinaire teams van onderzoekers en technologie-ontwikkelaars. Zij zullen zowel bestaande als nieuwe monitoringstechnologieën in hun pilot implementeren en testen, gegevens over dierenwelzijn in hun regio verzamelen en de aWISH-feedbacktool die de betrokken partijen meteen moet informeren over hun scores testen. Het plan is om de kennis en ervaringen van deze teams breed te delen in Europa. In eerste instantie wordt gefocust op vleeskuikens en varkens. Later zijn ook toepassingen bij andere soorten vee zoals runderen of kalkoenen mogelijk.

Het aWish-project wordt gefinancierd door Horizon Europe en loopt vanaf 1 november 2022 gedurende 4 jaar.

ILVO/SN

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken