Startpagina Granen

Rassenonderzoek spelt 2017

Na gerst, tarwe en triticale is het de beurt aan spelt. Hoe deed die het in de twee rassenproeven van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen?

Leestijd : 3 min

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen twee rassenproeven op spelt ingezaaid tijdens het najaar 2016.

Het rassenonderzoek werd gerealiseerd door:

- de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving, Team voorlichting in samenwerking met Inagro vzw, afdeling akkerbouw, Rumbeke-Beitem (proefplaats: Huldenberg, provincie Vlaams-Brabant)

- Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem (proefplaats: Zuienkerke in de kustpolder, provincie West-Vlaanderen)

Een overzicht van de rassen in proef is weergegeven in Tabel 1. Het rassenonderzoek vond plaats onder praktijkomstandigheden. Er werd een standaard zaaizaadbehandeling toegepast. De omstandigheden waaronder de rassenvergelijking in 2017 gebeurde, zijn weergegeven in Tabel 2.

spelt1
spelt2

Korrelopbrengst

Bij de rassenkeuze zijn, voor wat de korrelopbrengst betreft, verschillende criteria belangrijk. Een eerste criterium is de regelmatigheid van het ras over de diverse proefplaatsen binnen hetzelfde jaar, het tweede de regelmatigheid van het ras over de jaren.

Bij de rassenkeuze is het immers niet aangewezen zich enkel te laten leiden door de opbrengstcijfers van één jaar. Om het opbrengstvermogen van een ras optimaal te evalueren is het noodzakelijk resultaten over meerdere proefjaren (bij voorkeur minstens drie proefjaren) te beschouwen. De opbrengstcijfers van één jaar zijn immers eigen aan de groeiomstandigheden van het betreffende jaar.

Gesteld kan worden dat het meerjarig gemiddelde van een ras des te betrouwbaarder is, naarmate de korrelopbrengst van het ras over de jaren stabieler is. Bij de rassen waar slechts één jaar resultaten beschikbaar zijn, is de nodige omzichtigheid geboden bij de beoordeling.

Tevens is het belangrijk om, in functie van het uit te zaaien areaal spelt, meerdere rassen te kiezen om aldus aan risicospreiding te doen. Resultaten uit het verleden leren trouwens dat het opbrengstpotentieel van rassen wisselend kan zijn in functie van het perceel en het jaar; soms zijn zowel de perceelsverschillen als de jaarverschillen zelfs zeer groot.

Tenslotte dient er bij de rassenkeuze ook rekening gehouden te worden met onder andere legergevoeligheid, ziektegevoeligheid of andere noodzakelijke eigenschappen.

In de tabellen 3 en 4 is de korrelopbrengst per ras weergegeven in relatieve cijfers (procenten) ten aanzien van het gemiddeld resultaat van de getuigerassen.

Resultaten kustpolder

In Zuienkerke verkreeg men volgende resultaten voor de rassen:

- Cosmos: Dit ras ligt drie jaar in proef, en behaalde een gemiddelde van 106,2 %, variërend van 103,4 % in 2015 tot 107,7 % in 2017.

- Zollernspelz: Dit ras wordt ook al drie jaar beproefd, en behaalde een gemiddelde van 93,8 %, variërend van 92,3 % in 2017 tot 96,6 % in 2015.

- Serenite: Dit ras lag voor de eerste keer in proef in 2016, met een resultaat van 109,2 %. In 2017 behaalde het een resultaat van 100,6 %.

- Zurcher Oberlander Rotkorn: Dit ras lag twee jaar in proef met volgende resultaten: 85,3 % in 2015 en 88,7 % in 2016.

- Epanis: dit speltras lag enkel in 2015 in proef, en behaalde een resultaat van 86,8 %

spelt3

Resultaten leem- en zandleemgebied

De proeven werden uitgevoerd in Huldenberg (Vlaams-Brabant) en Zwevegem (West-Vlaanderen). In Huldenberg lagen er drie rassen op proef (Cosmos, Serenite en Zollernspelz), in Zwevegem vijf (Cosmos, Epanis, Zollernspelz, Zurcher Oberlander Rotkorn en Ebners Rotkorn). Het best presterende ras was op beide locaties Cosmos, met 106,0 % te Huldenberg en 103,3 % in Zwevegem als resultaat. Slechts één ras scoorde onder 90 %: Ebners Rotkorn behaalde een resultaat van 81,7 % in Zwevegem.

spelt4

Strolengte

De strolengte wordt bepaald na ht toepassen van groeiregulatoren. Serenite behaalde een lengte van 120,5 cm, Zollernspelz een lengte van 115,4 cm en Cosmos was het kortst met een lengte van 113,4 cm.

Gevoeligheid voor gele roest

In 2017 kon er geen adequate beoordeling uitgevoerd worden omtrent de gevoeligheid voor gele roest. Minst gevoelig in 2016 was het ras Zollernspelz, meest gevoelig waren de rassen Zurcher Oberlander Rotkorn en Cosmos.

Lees ook in Granen

Geïntegreerde ziektebestrijding in graanteelt toegelicht

Granen Tijdens de graanavonden die eind februari - begin maart werden georganiseerd doorheen Vlaanderen gaven Bram Vervisch & Jonas Claeys van Inagro én coördinatoren van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) toelichting bij de geïntegreerde ziektebestrijding van wintergranen.
Meer artikelen bekijken