Startpagina Actueel

Extra hoorzitting over nieuw pachtdecreet

De commissie Landbouw van het Vlaamse parlement startte op 7 juni de bespreking van het nieuwe pachtdecreet. Het was de bedoeling om op 7 en 14 juni een grondige parlementaire bespreking te wijden aan het decreet, maar de oppositie vroeg en kreeg een bijkomende hoorzitting over het pachtdecreet.

Leestijd : 3 min

De bijkomende hoorzitting staat gepland voor 14 juni, in de voormiddag. De stakeholders (pachters, eigenaars en natuurorganisaties) zullen worden uitgenodigd. De formele parlementaire bespreking wordt dan aansluitend gevoerd en verdergezet in de commissie Landbouw van 21 juni. Het voorstel van pachtdecreet werd ingediend door Bart Dochy (cd&v), Cathy Coudyser (N-VA), Steven Coenegrachts (Open Vld), Sofie Joosen (N-VA), Joke Schauvliege (cd&v) en Arnout Coel (N-VA).

Nog amendementen ingediend

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme is tevreden met de extra hoorzitting. “De weg van het regeerakkoord naar het parlement verliep met horten en stoten, maar leidde toch naar een eerste bespreking in de commissie Landbouw op 7 juni. Lang duurde de bespreking evenwel niet, omdat er kort voordien nog amendementen neergelegd werden en de finale versie van het ontwerp van pachtdecreet bij wijze van spreken moest geknipt en geplakt worden voor een integrale lezing”, duidt Vandamme.

“Een hoorzitting over het ontwerp van decreet met alle betrokkenen lijkt ons niet onlogisch omdat de laatste plenaire bespreking van de voorstellen voor een nieuwe pachtwetgeving dateert van 14 juli 2021, 2 jaar geleden. Op de hoorzitting op 14 juni zal het ABS zijn bezorgdheden opnieuw kunnen duiden.”

Overheden krijgen vrije hand in agrarisch gebied

Voor ABS blijft het een moeilijk punt dat men met de voorgestelde wijzigingen nieuwe opzegmogelijkheden creëert die het nog moeilijker zullen maken voor landbouwers, en in het bijzonder jonge landbouwers, om als pachter aan de bak te komen. “Meer specifiek betreft het de opzegmogelijkheid voor vergroening en bebossing, waarbij een openbaar bestuur zelfs in agrarisch gebied de handen vrij zou krijgen voor groene realisaties. Het is voor ons zeer moeilijk tot niet te rijmen met het expliciet voorbehouden van agrarisch gebied, in de wetgeving voor ruimtelijke ordening, voor professionele landbouw”, stelt Vandamme.

“Deze expliciete vermelding en reservering voor professionele landbouw wordt overigens zeer strikt gehanteerd door de landbouwadministratie van de Vlaamse overheid, die oordeelt over vergunningsaanvragen in agrarisch gebied. Er wordt weliswaar een leefbaarheidstoets in het leven geroepen, maar of die veel zal verhinderen om op te zeggen is nog maar de vraag.”

“Ondanks de vele interacties met de indieners van het ontwerp van pachtdecreet bleef de nieuwe opzegmogelijkheid behouden. Het wordt straks nog drummen vanwege de openbare besturen om in agrarisch gebied aan de slag te gaan met groenrealisaties!”

Paard van Troje

“Leg die opzegmogelijkheid samen met de steeds luidere roep naar een Europese natuurherstelwet, die ook een impact zal hebben buiten natuurgebied, en we weten (opnieuw) waar we ons mogen aan verwachten. Voor ons is het duidelijk dat de wetgever een ‘Paard van Troje’ binnenhaalt in de pachtwetgeving. Dit is een sluikse, maar voor ABS overduidelijk een ondoordachte manier van werken waarmee men veel te lichtzinnig omgaat met de gevolgen, voor de actieve en professionele landbouwers van vandaag en die van morgen. We begrijpen dan ook niet goed waarom anderen wel behoorlijk positief blijven over deze opzegmogelijkheid en de schijnmaneuvers met de leefbaarheidstoets bij opzeg voor natuurdoelen in agrarisch gebied”, besluit Vandamme.

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken