Verdere daling van grondwaterstanden in mei

Akkerbouw

De grondwaterstanden zijn na een gemiddeld drogere meimaand bijna overal gedaald. Dat blijkt uit de meibalans waarover de Vlaamse Milieumaatschappij nu bericht. Op 86  % van de meetplaatsen is het grondwater gedaald.

Tijdens een waterevent voor de tuinbouwsector op Proefcentrum Hoogstraten werden enkele maatregelen gedemonstreerd aan de aanwezige telers.

Life Aclima zet in op waterbeschikbaarheid om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken

Nieuws van maatschappijen

Het wordt steeds moeilijker om het watergebruik op een (glas)tuinbouwbedrijf te beheren door onder andere stengere hervergunningen van grondwater en veranderingen in het klimaat, zoals intensievere neerslagpatronen aangevuld met extremere hittedagen. Tijdens een waterevent voor de tuinbouwsector op Proefcentrum Hoogstraten werden enkele maatregelen gedemonstreerd aan de aanwezige telers.

De landbouwers baren zich zorgen rond de droogte.

Commissie stelt Europese landbouwsteun in kader van droogte in het vooruitzicht

Actueel

De Europese Commissie volgt de droogte die de landbouwsector treft op de voet en stelt steunmaatregelen in het vooruitzicht. Dat zeggen de federale, Vlaamse en Waalse ministers van Landbouw na de vergadering met hun EU-collega’s op 24 mei.

Locatie van de afgebakende stroomgebieden in de provincie Antwerpen

Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor stroomgebieden ‘Grote Nete’ en ‘De Aa’

Actueel

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx een bijkomende uitbreiding van het geldende onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de ‘Grote Nete’ en ‘De Aa’ (Maasbekken) en zal vanaf 18 mei 2022 van kracht zijn.

Zij investeert meer dan 20 miljoen euro om de Blue Deal in 30 bijkomende gebieden in Vlaanderen in de praktijk te brengen, waarond in Izegem.

Demir schaalt Blue Deal investeringen op: 20 miljoen euro voor bijna 30 extra gebieden

Actueel

Zuinig omgaan met water is altijd een goed idee. Maar om Vlaanderen op langere termijn structureel weerbaar te maken voor langere periodes van droogte is het van belang dat de investeringen van de Blue Deal op zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen verder worden gezet.

Onttrekkingsverbod op enkele onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

Droogte

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt vanaf 17 mei tijdelijk het verbod om water te onttrekken. Gouverneur Carl Decaluwé nam vandaag deze noodzakelijke maatregel samen met het provinciaal droogteoverleg.

Vanaf 6 mei is het verboden om water uit de Laan te onttrekken in de gemeentes Huldenberg en Overijse.

Droge weersomstandigheden leiden nu al naar onttrekkingsverbod

Actueel

Vanaf vrijdag 6 mei is het niet meer mogelijk om water uit de rivieren de ‘Mark’ en de ‘Laan’ te halen. Dat heeft de droogtecommissie van de provincie Vlaams-Brabant op 5 mei beslist. Ook in de provincie Antwerpen werden bijkomende droogtemaatregelen genomen voor de stroomgebieden Kleine Aa en De Aa.

Het Vlaams Rampenfonds weigerde geen aanvragen in het kader van de droogte 2020.

Meer dan 185 miljoen schade door droogte 2020

Droogte

Het Vlaams Rampenfonds ontving in totaal 1.200 aanvragen voor schadevergoeding voor de droogteperiode van 15 maart tot 15 september 2020. Het schadebedrag wordt geraamd op 185.283.239 euro.

Ook landbouw kan helpen om een waterbom, zoals die vorige zomer in Wallonië viel, op te vangen.

Landbouw kan helpen waterbom op te vangen

Klimaat

Vlaanderen ontsnapte op het nippertje aan de watersnood van afgelopen zomer. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en WWF stelden een memorandum op waarin ze de Vlaamse regering oproepen om onze regio dringend klimaatrobuuster in te richten. Ook landbouw kan hierbij helpen.

Uit onderzoek blijkt dat irrigatie bijdraagt tot een betere stikstofopname en tot een  meeropbrengst van het gewas.

Irrigatiesturing vraagt kennis van de bodem

Akkerbouw

De bodemkundige Dienst van België vzw (BDB) zet sinds het einde van de jaren 80 ook in op advies en onderzoek over irrigatie.

Door meer restwater te gebruiken kan de land- en tuinbouwsector dreigende droogte voorkomen.

‘Afvalwater’ kan droogte voorkomen

Akkerbouw

Door meer restwater te gebruiken kan de land- en tuinbouwsector dreigende droogte voorkomen. Bovendien kan het efficiënter gebruik van water in die sectoren de beschikbaarheid van water beveiligen.

De leerstoel gaat haar kennis over water vergroten.

VUB richt Unesco-leerstoel over waterwetenschap op

Akkerbouw

Het Departement Hydrology and Hydraulic Engineering van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) richt een Unesco-leerstoel over waterwetenschap in. Met de leerstoel wil het de kennis over water en watervoorraden uitbreiden door open wetenschapsprojecten op te zetten en te delen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma Proeftuinen droogte.

Vlaanderen steunt samenwerkingsverbanden die inzetten op circulair watergebruik

Akkerbouw

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma Proeftuinen droogte. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat het circulair watergebruik en de waterbeschikbaarheid verhoogt, kunnen een voorstel indienen.

Landbouwers uit de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} konden vorige week via een infomarkt mogelijke maatregelen ontdekken om in te spelen op de klimaatwijziging.

Boeren ontdekten klimaatmaatregelen op infomarkten

Akkerbouw

Landbouwers uit de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} konden vorige week via een infomarkt mogelijke maatregelen ontdekken om in te spelen op de klimaatwijziging.

Ook in België hebben we de voorbije jaren de effecten gezien in de vorm van overstromingen, droogte en hittegolven, stelt het WWF.

Dwingende oproep om klimaatinspanningen te versnellen en emissies te verminderen

Droogte

Wereldleiders moeten de noodklok luiden en hun klimaatbeloften nakomen, zegt WWF bij de presentatie van het nieuwe IPCC rapport over Impact, adaptatie en kwetsbaarheid.

Dankzij bijkomende Blue Deal-middelen kunnen landbouwers, bos- en natuurbeheerders bij ‘beek.boer.bodem’ aankloppen voor maatregelen tegen droogte. Op foto: velden en bosland nabij de Aa.

Nieuwe Blue Deal-middelen voor ‘beek.boer.bodem’ in vallei Kleine Nete

Actueel

De Vlaamse overheid maakt bijkomende middelen vrij voor het project ‘beek.boer.bodem’ in de vallei van de Kleine Nete. Hiermee kunnen landbouwers en andere terreinbeheerders werk maken van een duurzaam water- en bodembeheer en de waterkwaliteit verbeteren.

De manier van irrigeren maar ook het bewerken van de bodem is bepalend voor de vochtopname van landbouwgewassen.

Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen

Droogte

Water is een onmisbare productiefactor binnen landbouw. Om droge seizoenen te overbruggen en de waterbevoorrading niet in het gedrang te brengen zal ons agrarisch watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer moeten worden. In provincie Limburg zijn alvast 3 projecten goedgekeurd om de landbouwer van voldoende water te voorzien.

Het consortium van Life ACLIMA

Life Aclima zet in op waterbeschikbaarheid om land- en tuinbouwsector veerkrachtiger te maken

Droogte

Het Europese Life-project Aclima ging recent van start. Het project helpt land- en tuinbouwbedrijven om op een toekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden op een prangend vraagstuk: de toenemende behoefte aan water en de dalende beschikbaarheid ervan als gevolg van de klimaatverandering.

Verdroging en wateroverlast zijn 2 schijnbaar tegengestelde fenomenen die echter allebei frequenter zullen optreden als de klimaatverandering zich blijft doorzetten.

Vlaams-Brabant investeert in lokale droogteplannen

Droogte

De raad van de provincie Vlaams-Brabant breidt haar subsidiereglement voor de opmaak van een hemelwaterplan uit met een subsidie voor een droogteplan. Hiermee speelt ze in op de klimaatverandering, die bij ons gekenmerkt wordt door zowel periodes van hevige regenval als langere periodes van hitte en droogte.

Irrigatienetwerk Elerweerd voorziet 550 ha landbouwgrond van water

Droogte

De Vlaamse regering trekt via het Grindfonds 600.000 euro uit voor het rivierveiligheids- en natuurontwikkelingsproject Elerweerd in Dilsen-Stokkem, in de provincie Limburg. Het project zal via een kilometerslang irrigatienetwerk 550 ha landbouwgrond aan de Maas van water voorzien tijdens periodes van droogte.