Startpagina Stikstof

Stemming over stikstof met dag vervroegd

Alhoewel het stikstofdecreet op donderdag 21 december op de plenaire zitting in het Vlaams parlement geagendeerd stond, zou dit heikele dossier toch al op woensdag 20 december worden gestemd. De Verenigde Veehouders bezorgde hier voorafgaand nog onderstaande brief aan de parlementsleden om hun correct te informeren voor de stemming.

Leestijd : 3 min

“Geacht lid van het Vlaams Parlement,

Betreft: Open brief inzake de Programmatorische Aanpak Stikstof en het stikstof-decreet van de Vlaamse Regering.

“Juridisch robuust” wordt het begrip van het jaar 2023

Als Vlaams parlementslid bent u betrokken bij de tot standkoming van nieuwe besluiten, wetten of decreten die de werking van onze maatschappij en samenleving reguleren.

Burgers mogen er vanuit gaan dat u, als volksvertegenwoordiger, deze taak plichtsbewust uitvoert in overeenstemming met de waarden van onze Westerse beschaving en de principes van de democratische rechtstaat. Vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit zijn de pijlers die in hun onderlinge samengang de Westerse beschaving vormgeven.

Een belangrijke toetssteen voor de gedegenheid en overeenstemming van nieuwe decreten met de ethische humanitaire waarden en normen van de Verlichting eigen aan onze Westerse beschaving zijn, de Universele verklaring van de Rechten van de mens en de grondwet.

In een rechtstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid belangrijke begrippen. De rechtsstaat voorkomt willekeur. In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. Deze omschrijving van de democratische rechtstaat is op het Vlaamse beleid, de Vlaamse regeringen en het Vlaamse parlement al geruime tijd niet meer van toepassing. De lichtzinnigheid waarmee in het Vlaamse parlement decreten gestemd worden die de rechtsstaat geweld aandoen, is hemeltergend.

De subsidiecarrousel, waarmee gemeenschapsbezit ontvreemd wordt door een private organisatie, ligt decretaal verankerd. Dat actieve ondernemingen, hun productiegronden kunnen kwijtraken aan de Vlaamse Landmaatschappij of erger nog aan een private natuurorganisatie, door een wijziging van het voorkooprecht, werd ook in het Vlaamse parlement beslist.

De invloed van private organisaties op het Vlaamse milieubeleid neemt dictatoriale proporties aan. Het advies van Natuurpunt om de veestapel te verkleinen en meer natuurgebied te creëren werd opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. De Vlareg wil 20.000 ha natuurgebied bij maken tegen 2030. Waar men die oppervlakte denkt te gaan halen is ondertussen wel duidelijk.

De vzw Verenigde Veehouders, werd opgericht naar aanleiding van de vaststelling dat een ganse bevolkingsgroep slachtoffer wordt van een nooit eerder geziene oplichting door de eigen overheid. Met artikel 422bis van het Strafwetboek in gedachten, dat burgers de plicht oplegt om mensen in nood hulp te bieden, was niks doen en als het ware schuldig verzuim plegen, geen optie.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is gebaseerd op zwaar foute en gefraudeerde stikstofcijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), waardoor Vlaamse veehouders onterecht van hun erf gejaagd worden of zware schade oplopen door de PAS-maatregelen bij de exploitatie van hun bedrijf.

De vzw Verenigde Veehouders heeft U reeds op 1 maart 2023, in een open brief aan alle Vlaamse parlementsleden, media en pers, gewezen op de incorrecte cijfers en fouten in de PAS. Deze open brief was gebaseerd op de bevindingen van een panel van onafhankelijke professoren, die de belangrijkste wetenschappelijke en juridische pijnpunten van de voorgenomen stikstofaanpak aantoonden.

Niettegenstaande deze belangrijke toelichting kwam er geen koerswijziging. In het Vlaamse Parlement is tussen de regeringspartijen onlangs een PAS-akkoord tot stand gekomen dat nauwelijks gewijzigd werd ten opzichte van de eerste versie. Het voorstel van decreet dat nu op tafel ligt is een regelrechte schande voor een rechtsstaat.

Als u als volksvertegenwoordiger gevraagd wordt om het stikstofdecreet te stemmen, dan moet u zich goed realiseren dat in zijn advies over het vorige ontwerp, de Raad van State van menig was en wij citeren: “dat de PAS en het decreet niet in overeenstemming zijn met de artikelen 16, 17, lid 1, 20, 21 en 37 van het EU-Handvest, en de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de Grondwet”.

Maar liefst 5 artikels van de Universele rechten van de mens en 4 artikels van de grondwet werden overtreden. Uw parlementaire onschendbaarheid is geen vrijgeleide om wetten te negeren.

De wet overtreden is nog altijd een misdaad.

Aan u de keuze of u medeplichtig wil zijn aan de misdaad die de Vlaamse veehouders aangedaan wordt.

De vzw Verenigde Veehouders is vastberaden om onze Vlaamse boerenfamilies te blijven verdedigen tegen deze stikstofwaanzin.”

Vzw Verenigde Veehouders

Lees ook in Stikstof

Meer artikelen bekijken