Startpagina Bieten

Betaseed wil meer doen dan alleen zaden leveren

Net voor het jaareinde van 2023 stond Nele Bonte, technisch adviseur Betaseed, met de vakpers stil bij de actualiteiten in de suikerbietteelt en bij de innovaties die Betaseed het komende jaar te presenteren heeft.

Leestijd : 4 min

Eerst en vooral hield Nele Bonte halt bij het verloop van de suikerbietencampagne 2023-2024. Deze wordt gekenmerkt door lage suikergehalten. Als redenen hiervoor wijst ze op de late uitzaai in het voorjaar van 2023, waarbij veel velden ingezaaid zijn na half mei. Hierna volgde een droge periode en een natte zomer. Dat had een late stikstofmineralisatie tot gevolg en blijvende bladgroei in het najaar. Er werd toen dan ook een explosieve toename van de bladziekte cerco-spora genoteerd. Nele Bonte wees hier op de rasverschillen die tussen variëteiten merkbaar zijn.

Het suikerbietareaal in België nam vorig jaar toe met 5,7 % en dat is vooral te danken aan de Tiense Suikerraffinaderij, omdat de fabriek van Iscal Sugar qua capaciteit vol zit. Kijken we naar welk type rassen de suikerbietmarkt inneemt, dan is het nematodensegment overduidelijk het grootste (zo’n 75%). In 2023 groeide dit nog lichtjes, ten nadele van het rhizomaniesegment (15 %). Het rhizoctoniasegment zit al ruim 10 jaar stabiel rond 10% van het areaal.

Premium zaadbehandeling

Vooreerst wordt bij Betaseed verder ingezet op de uitrol van de premium zaadbehandeling ‘BetaShield’. Hiermee wil de zaadleverancier de jonge bietenplanten in het begin van zijn groeiproces beter ondersteunen. Dit is een aspect dat steeds belangrijker kan worden als we geconfronteerd worden met extremere omstandigheden op het veld door het veranderende klimaat.

De zaadbehandeling zorgt voor een snellere en uniformere opkomst én voor een uitgebreider wortelgestel van in het begin van de groei van de biet. Dit maakt de plant weerbaarder in moeilijke omstandigheden. Het werkingsprincipe van BetaShield is gebaseerd op 2 bacteriënfamilies die op het zaad geënt worden. Ze zorgen voor een efficiëntere opname van stikstof, en de fosfaten in de bodem kunnen beter door de plant opgenomen worden.

Belangrijk is om in de toekomst in te spelen op stress-situaties. Dit kan volgens Bonte via een sterkere wortelontwikkeling. De zaadbehandeling is voor haar van belang kort na de zaai om een hoge veldopkomst en betere bladontwikkeling te bekomen. Dit laatste zorgt dan weer voor meer fotosynthese.

Vorig jaar waren er 2 nieuwe rassen met de BetaShield-zaadbehandeling op onze markt gekomen. Dit jaar zet Betaseed daar verder op in en verhoogt het aantal rassen met deze zaadcoating tot 5.

Ondersteuningsprogramma

Betaseed wil als partner van de landbouwer mee zijn met de toestand waarmee hij of zij geconfronteerd wordt op het veld. Daarom hebben ze Betapoint, een programma ter ondersteuning van de suikerbietplanter opgesteld. Het is uitgewerkt rond een beloningsprincipe, waarbij de planter Betapoints verzamelt die weergegeven zijn op de verpakking van de zaden.

De punten kunnen ingewisseld worden voor gadgets of kunnen omgezet worden in een terugbetaling via het Betacare-serviceprogramma. Dit zorgt voor ondersteuning in de vaak moeilijke periode omwille van droogte tussen 1 juli en 31 augustus. Wanneer in die periode de cumulatieve neerslag onder de drempelwaarde valt, krijgt de teler in het kader van het BetaCare-droogteprogramma een terugbetaling.

Vernieuwing in gamma

“Betaseed had al een performant bestaand gamma suikerbietzaden én 2024 kondigt zich aan als een jaar met een grote verandering, daar er zeer goede nieuwe genetica op ons afkomt”, aldus Nele Bonte. In het nematodengamma komen er 2 nieuwe evenwichtige variëteiten bij, namelijk BTS 6975N en BTS Smart 2815N.

BTS 6975N is al een zeer groot ras op de markt in Frankrijk en Duitsland. Naast stressbestendigheid biedt het een zeer goede cercosporatolerantie en een hoog financieel rendement. Het zaad is gecoat met BetaShield. BTS Smart 2815N valt binnen de Conviso Smart-teeltprincipes. In plaats van 5 à 6 onkruidbestrijdingen, wordt in dit systeem slechts tweemaal gespoten. Dat kan handig zijn bij probleemonkruiden, in droge jaren, bij schieters of bij het verdwijnen van herbicidemiddelen.

Conviso Smart-techniek

Uiterst belangrijk is om de juiste teelttechniek aan te houden bij het verbouwen van Conviso Smart-bieten. In dit teeltsysteem wordt immers de combinatie tussen aangepaste zaadgenetica met een innovatief herbicide gemaakt. In de naopkomst mogen er 2 behandelingen gebeuren met een combinatie van andere herbicidemiddelen omwille van het resistentiemanagement. Melganzenvoet is de indicator om het toepassingstijdstip op af te stemmen.

Nele Bonte merkte op dat de teler geduld moet hebben: de herbicidebehandeling werkt traag waarbij de eerste symptomen van onkruidafsterving pas na 7 dagen zichtbaar zijn, met een volledige afsterving na 3 weken.

Van het nieuwe nematodenras BTS Smart 2815N kunnen we nog meegeven dat het een zeer goede suikerproductie kent en een goede cerco-sporatolerantie.

Rhizoctonia en rhizomanie

Er is ook een nieuw, evenwichtig suikerbietras van Betaseed te melden in het rhizoctoniasegment, namelijk BTS 3645RHC. Het wordt naar voor geschoven als ideaal ras voor probleempercelen die een zware aantasting van rhizoctonia vertonen. Naast de tolerantie hieraan is het resistent tegen aaltjes en rhizomanie. De hoge wortelopbrengst van deze variëteit mag niet vergeten worden.

In het rhizomaniesegment heeft Betaseed nog een nieuwigheid te introduceren met het ras BTS 8735. Het is een variëteit die zich laat opmerken door de heel hoge cercosporatolerantie. Het ras gaat richting een perfecte bladgezondheid, in combinatie met een hoge suikerproductie.

Tim Decoster

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken