Startpagina Uw stem

"Veeteelt is voor geen enkele habitat een probleem"

In de marge van de boerenprotesten dook een eisenlijst van enkele organisaties op waaraan voldaan moet worden vooraleer zij hun protestacties stoppen.

Leestijd : 5 min

Het eisenpakket wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering. “Premier De Croo werd reeds ingelicht over de ware toedracht van het ‘stikstofbedrog’”, klinkt het. Het eisenpakket is opgemaakt door Boerenhart, Boerensjaal, Stuurgroep Vennengebied, FDF Belgium en vzw Verenigde Veehouders. Deze boerenactiegroepen vragen de Vlaamse bevolking begrip en steun bij hun strijd tegen onrecht en corruptie. “De Vlaamse regering respecteert de grondwet en de mensenrechten niet, daarover is de Raad van State in haar advies over het stikstofdecreet zeer duidelijk.”

Vooreerst halen de boerenactiegroepen aan dat het stikstofdecreet gebaseerd is op ernstige fouten, ze noemen het zelfs ‘gefraudeerde cijfers’. “Twee derde van de door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) aan de landbouw toebedeelde ammoniakdepositie bestaat gewoonweg niet”, wordt duidelijk gesteld in het eisenpakket.

Landbouw is volgens de VMM verantwoordelijk voor 95% van de ammoniakemissie, terwijl de VMM zelf, zwart op wit, toegeeft dat ze de ammoniakproductie van 6,5 miljoen inwoners niet in rekening brengt. Zij stellen dat er geen ammoniakproductie zit in sanitair afvalwater. De ammoniakmeter die de vzw Verenigde Veehouders aankocht, vertelt iets anders.

“Het huidige beleid van het Departement Omgeving biedt geen toekomst aan de Vlaamse landbouw, het wordt gestuurd door een fanatieke groene doctrine zonder normbesef, die zich de laatste 30 jaar genesteld heeft in alle geledingen van het openbaar bestuur en er in slaagt de politieke agenda te bepalen”, klinkt het bij de actiegroepen.

Foute cijfers corrigeren

Voor de totale depositie van NOx-stikstof uit verbranding komt de VMM aan 3,9 kg N/ha. Omrekening uitgaande van de 16% emissie hoeveelheid, die door de industrie officieel gemeld wordt, levert voor de totale emissie (100%) een veelvoud aan NOx-depositie van meer dan 30kg N/ha.

Na correctie van de foute en gefraudeerde VMM-cijfers is een werkelijke depositiebijdrage van maximaal 1,6 kg N/ha uit de veeteelt voor geen enkel habitatgebied een probleem. De depositie van organische stikstof uit stuifmeel en organisch ‘stof’ bedraagt immers al meer dan 2 kg N/ha. “De landbouw scoort dus lager dan de natuur zelf, dan is er toch geen probleem.” De vzw Verenigde Veehouders stelt dat “dit bedrog nu lang genoeg geduurd heeft.”

Het op zwaar foute en gefraudeerde cijfers gebaseerde stikstofdecreet is een rechtstaat onwaardig en moet afgevoerd worden, eisen de voornoemde verenigingen. Als alternatieve oplossing stellen ze dat vergunningsaanvragen evengoed kunnen worden beoordeeld zoals in de rest van Europa. “Dat zou in een eengemaakte Europese markt zelfs wenselijk zijn.”

Als motivatie halen ze aan dat Europa niet spreekt over ‘stikstof’ in verband met de instandhoudingsdoelstellingen. Bijkomend zijn de cijfers, zoals eerder aangehaald, waarop het stikstofdecreet zijn bestaansrecht baseert, helemaal fout. “Deze lijken gefraudeerd in het nadeel van de landbouw en in het voordeel van de industrie.”

De depositie van NH3 uit de landbouw is 6 maal lager dan door de VMM bepaald, namelijk 1,6 kg in plaats van 9,7 kg N/ha. De emissie van NO2 is 7 keer hoger dan door de VMM bepaald, namelijk 27 kg in plaats van 3,7 kg N/ha. Een dossier met bewijsvoering hierover is klaar én ingediend bij de Raad van State. Binnenkort komt er hierover een hoorzitting.

“Weinigen beseffen het, maar met dit stikstofdecreet stevenen we recht op een catastrofe af. De uitvoering van het stikstofakkoord gaat over meer dan de ‘piekbelasters’ die moeten sluiten. Ook de andere bedrijven worden bedreigd in hun voortbestaan. Als zij hun productie met 20 à 30% moeten inkrimpen, zijn zij financieel niet meer leefbaar en volgt automatisch de stopzetting of het bankroet. Gevolgd door de ontmanteling van de agro-voedingsketen”, stellen de boerenactiegroepen.

“3,6 miljard euro verkwanselen om een verzonnen stikstofprobleem in de landbouw op te lossen, is gewoonweg pervers, op een ogenblik dat er in de gezondheidszorg, openbaar vervoer, onderwijs, justitie,…financiering tekort is”, luidt de nuchtere redenering bij hen.

Combinatie van problemen

Een aantal van de problemen die de landbouwsector nu heeft, zijn te wijten aan de gelijktijdige behandeling van verschillende onderwerpen in hetzelfde decreet. Om de problemen waarmee de landbouwsector nu geconfronteerd wordt te voorkomen, wordt aan de wetgevende macht de verplichting opgelegd om per decreet slechts één onderwerp te behandelen. Samenvoeging van wetsartikels in hetzelfde decreet, die weliswaar tot dezelfde materie behoren maar die andere onderwerpen of doelstellingen behandelen, is verboden.

Als motivatie hiervoor haalt de vzw Verenigde Veehouders aan dat in het ongeveer 250 bladzijden tellende decreet over de grondenbank, de financiering en de subsidie voor de aankoop van gronden door de VLM in afzonderlijk toegevoegde artikels geregeld werd. De toevoeging van één zinnetje: “Ook private organisaties kunnen subsidies krijgen”, geeft aanleiding tot de subsidiecaroussel, waarbij gemeenschapsbezit vervreemd wordt.

De subsidie die de Vlaamse Gemeenschap geeft, is eigenlijk een participatie in de aankoop van gronden, waardoor de Vlaamse Gemeenschap voor haar aandeel mede-eigenaar zou moeten zijn. Subsidie voor aankoop van onroerend goed is niet hetzelfde als voor werkingskosten.

Wellicht ongeoorloofde steun

Subsidie van privéorganisaties voor de aankoop van gronden moet uit de wetgeving geschrapt worden. Het parlement moet hiervoor de wetgeving aanpassen. Nu zijn de subsidies wellicht ongeoorloofde staatssteun, vinden de Verenigde Veehouders. Zij stellen voor dat de aankopen van gronden door de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) worden opgeschort tot de volgende legislatuur.

De aankoop van gronden door de VLM moet beperkt worden in volume en landbouwgrond mag slechts aangekocht worden naargelang de behoefte van de grondenbank.

Bij verkoop van gronden behoudt de beroepsmatige gebruiker zijn voorkooprecht: het is een eis uit het eisenpakket. Een andere is dat het decreet dat voorziet in de aanmaak van 10.000 ha nieuw natuurgebied moet geschrapt worden. “Deze wensdroom is één van de drijfveren voor de, met behulp van leugens en bedrog, ontwikkelde PAS.”

En verder...

Het exuberante boetesysteem van de VLM vinden de Verenigde Veehouders een schending van de grondwet en van de mensenrechten. Zij menen dat de oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie om dit te onderzoeken wenselijk is. Er is een voorbeeld gekend waar aan een landbouwer die 2 ha vanggewas niet kon inzaaien, een boete werd opgelegd van 73.440 euro. Dergelijke exuberante boetes dienen aangepakt te worden.

‘Vergunningen in de landbouw worden afgeleverd voor de duur van een ganse beroepscarrière’, is nog een eis uit het eisenpakket, gevolgd door de afschaf van ‘kalenderlandbouw’. Verder eisen ze een administratieve vereenvoudiging, en ook een haalbaar en werkbaar mestactieplan (MAP), gebaseerd op correcte cijfers en met erkenning van de grote fluctuaties als gevolg van wisselende weersomstandigheden en als gevolg van het bodemtype.

De vzw is verder niet voor braaklegging en wenst geen exportbeperkingen voor mest. De laatste eisen zijn de afvoer van decreet NER-MVW, de stopzetting van verdere allocatie van onhaalbare habitatgebieden en een gelijk speelveld voor import van producten van buiten Europa en België.

Wie meer duiding wenst rond enkele stellingen aangehaald in dit artikel kan terecht op de website: www.verenigdeveehouders.be.

Tim Decoster

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken