Startpagina Akkerbouw

Het nieuwe seizoen start op het veld

De opmaak van groentecontracten loopt op zijn einde. Alle diepvriesgroentefabrieken melden dat het zeer vlot verliep om de hoeveelheden ingevuld te krijgen. Uiteraard heeft dit deels te maken met de grotere beschikbaarheid van grond, doordat er in de groenteregio’s minder granen staan.

Leestijd : 6 min

Toch voelen we ook aan dat telers er goede moed in hebben voor dit teeltjaar. Uiteraard helpt het dat er nu meer respect voelbaar is voor de inspanningen die telers doen om het geschikte product aan te leveren op het gewenste tijdstip, en dit ondanks de steeds groter wordende uitdagingen. De prijs is daarin uiteraard een belangrijke factor, maar ook beperkingen in bemesting en zeker in fyto beginnen keuzes te bepalen.

Duidelijk is dat het rendement voor de telers uiteindelijk de kilogramopbrengst is. Voor de verwerker hangt het ook grotendeels af van het volume product dat geoogst kan worden. Zonder voldoende volume is er immers minder rendement en zijn er minder verkoopsmogelijkheden. De verkoop van diepvriesgroenten gaat vlot. Er is echter een algemene schaarste aan groenten.

Bij de aardappelcontracten dit jaar zitten we met het probleem van onvoldoende beschikbaarheid van pootgoed. In vele gevallen dient men de contracthoeveelheid aan te passen aan de beschikbare hoeveelheid pootgoed. Voldoende correct uitgangsmateriaal is cruciaal. Ook naar volgend teeltjaar toe komen er nu reeds geluiden dat dit een probleem zal blijven.

Ten velde verloopt in vele regio’s alles stroef. De wisselvalligheid van de weersomstandigheden laat het seizoen nog niet ten volle uitbarsten. Wel zijn er grote regionale verschillen. In andere Europese ‘vroege’ regio’s zijn ze wel vlot gestart met de eerste zaai- en plantwerkzaamheden.

Ontwikkeling van wintergranen

Door het laat toegankelijk zijn van de velden werd een eerste hoge stikstofgift geadviseerd van rond de 100 eenheden N/ha, veelal met zwavel erbij. Dat zorgt ervoor dat de opname van de nutriënten door het gewas duidelijk sneller gebeurde. De bodemreserves zijn na een zeer lange natte winter zeer laag.

Nieuw dit jaar is de verplichting om ureaseremmers toe te voegen aan vloeibare ureumhoudende stikstofmeststoffen om vervluchtiging tegen te gaan. Deze zijn apart beschikbaar onder de handelsnaam Atta-Reductor en Limus Perform. Ze worden gedoseerd aan 1 l per 1.000 l vloeibare meststof.

Voor de wintergerst en de vroeg gezaaide wintertarwe zit het verstevigingsmoment eraan te komen. Dit kan uitgevoerd worden in combinatie met een eerste ziektebehandeling, want er is nu reeds septoria aanwezig.

Enkel in de laat gezaaide tarwe, deze gezaaid rond 15 januari, is er nog een ruimer tijdsvenster over om dit te doen, maar het kan uiteraard snel gaan als de stikstofgift zijn werk doet.

Zomergraan kan men nu nog zaaien, indien men dit wenst, maar de tijd dringt.

Verstevigen en ziektebehandeling

Bij de wintergerst komt de eerste versteviging en ziektebehandeling eraan. Het merendeel van de wintergerstvelden staat namelijk in ‘eerste knoop-aar 1 cm’-stadium. Ook de vroegst gezaaide wintertarwepercelen zitten reeds in het eerste knoopstadium. Daar is nu verstevigen aan de orde.

Chloormequat (Cycocel 75, Stabilan 75, K2…), al dan niet in combinatie met trinexapac-ethyl (Moddus, Optimus…), werkt het best bij temperaturen hoger dan 10 °C en in een periode met veel zonlicht.

Minder weersafhankelijk, en dus zekerder, zijn de moleculen prohexadion en mepiquatchloride. Deze kennen we onder de namen Percival, Medax Max, Medax Top...

Samen met verstevigen wordt het best een ziektebehandeling gegeven, want de eerste gele roest in wintergerst en daarnaast ook gele roest en septoria in wintertarwe werden reeds waargenomen.

Interesse voor hoevepootgoed stijgt

De prijs voor aardappelen van de oude oogst blijft rond de 350 euro/ton liggen. Nieuwe aardappelvelden werden bij de opmaak van dit artikel eind maart nog quasi niet gepoot. Ook het uitplanten van primeurs voor de versmarkt en veiling loopt vertraging op. In de andere vroege aardappelstreken van Europa werd er wel reeds meer gepoot.

Het gespreksonderwerp onder aardappeltelers is het pootgoed. Deze sector kampt met tekorten door te veel uittredende telers. De contracten die hun voorgesteld werden de laatste jaren kwamen in concurrentie met de hoge prijs voor contracten in consumptieaardappelen, zodat de extra arbeid en teeltkosten niet voldoende gehonoreerd werden. Het idee om meer hoevepootgoed zelf te telen groeit. Telers zien de onafhankelijkheid naar contractopmaak als grootste troef en ook de zekerheid van beschikbaar pootgoed volgens het gewenste areaal.

Uienteelt breidt uit

De uienmarkt voor de oude teelt koelt blijkbaar wat af. Door het hoge prijsniveau viel wat export weg. Dat drukt zeker op het verhandelbare volume.

Voor dit jaar zal deze teelt een gevoelige uitbreiding kennen. Nieuwe telers, maar ook bestaande telers, breiden hun areaal uit, deels onder de gekende poolcontacten, deels onder vaste contracten, en deels uiteraard ook voor de vrije marktprijzen. De prijszetting van de laatste jaren zette uiteraard deze trend in gang. Dé vraag bij uientelers is zeker ook hoe de afzet van dit volume verloopt.

Teelttechnisch wordt het dit jaar opnieuw een stuk moeilijker door het verdwijnen van bentazon (Basagran). We verloren op 4 seizoenen tijd al CIPC, Pyramine en Bromotril/Xinca. Zeker voor klein kruiskruid en kamille zal een zeer kort interval cruciaal zijn, om in het kiemlobstadium reeds de herbicidebehandeling te kunnen doen. Wetende dat in ui het vlagstadium geen contactherbiciden verdraagt, wordt dit dus zeer moeilijk.

De teelt van erwten en bonen brengt dit jaar nog meer kopzorgen met zich mee wegens beperkingen  op Bentazon-houdende middelen.
De teelt van erwten en bonen brengt dit jaar nog meer kopzorgen met zich mee wegens beperkingen op Bentazon-houdende middelen. - Foto: TD

Het correct ‘afbranden’ van het onkruid net voor de opkomst van de uien is nu zeker belangrijker geworden. Hiervoor kunnen Roundup en Lentagran gebruikt worden. Pelargonzuur aan 16 l/ha is voorlopig nog te duur voor de praktijk.

Verder wordt Stomp Aqua gebruikt na de zaai. AZ is erkend na zaai en dus in vooropkomst. Dit product is echter enkel 100 % veilig indien er minder dan 5 à 10 mm regen valt tot de opkomst. Het is dus veiliger om dit middel in te zetten kort na de opkomst, als er genoeg plantaantallen zijn.

Voldoende bodemmiddelen leggen verdient dus zeker de aandacht. Het is aan te raden om ze regelmatig aan te vullen. Frontier Elite, Starane, Lentagran, Challenge en ook Defi/Roxy kunnen ingezet worden in deze teelt.

Eerste suikerbieten gezaaid

De eerste suikerbieten worden gezaaid. De interesse in het Conviso-systeem neemt verder toe. Dit zijn dus rassen die tolerant zijn voor de herbicide Conviso One, die 50 g/l foramsulfuron en 30 g/l thiencarbazon-methyl bevat. Enkele suikerbietrassen bevatten deze eigenschap. Voederbietrassen zijn er hiervan nog niet op de markt.

Vlas

Het areaal vlas neemt gevoelig toe dit jaar. Uiteraard komt dit door de historisch hoge prijs voor vezelvlas. Het rendement in deze teelt wordt eveneens bepaald door de kilogramopbrengst aan vezel per hectare en niet enkel door de kilogramprijs. Deze is er gekomen door 2 opeenvolgende slechte jaren qua rendement. Wordt het geen 2 zonder 3?

Het wintervlas kwam gehavend uit de winter. Enkel op de sterkste rassen zien we geen vorstschade. Meerdere percelen met meestal minder geschikte rassen zijn verloren.

De uitzaai van zomervlas komt op gang. Na de zaai een herbicidebehandeling uitvoeren aan 1,25 à 1,5 l per hectare van een 300 g/l sulcotrione bevattend middel (bijvoorbeeld Sulcogan), is de standaard inzake onkruidbeheersing in vlas.

Erwten en bonen

De teelt van erwten en bonen brengt grote kopzorgen met zich mee. De beperking van bentazon houdende middelen in voornoemde teelten is voor bepaalde regio’s zeer ingrijpend. Telers dienen er zich dus eerst van te vergewissen of er op hun perceel bentazon kan toegepast worden. Dit kan door op de site van middelenfabrikant BASF te consulteren en door het stewardship voor bentazon te controleren. Aan de hand van het perceelsadres kan nagegaan worden of dit ‘blauw’ kleurt en of er dus gebruik toegestaan is. Bij een rode kleur kan dit niet. Daarnaast is er ook nog de verplichting om minstens 1% koolstof- percentage te hebben op deze percelen. Dat is zeker ook geen evidentie!

Het gebruik van Bonalan zit in het laatste seizoen. Ook deze molecule, die eventueel een hulp kon zijn, verdwijnt. Er is in deze teelt duidelijk een alternatieve chemische oplossing nodig. Anders zal de teelt van erwten en bonen, net als in andere Europese landen, verdwijnen. De mechanische oplossing als alternatief beschouwen voor deze oppervlakten aan diepvriesteelten is immers zand in de ogen strooien. Telers zullen dit risico niet nemen en de teelt verlaten. Dat toont de praktijk nu al. Het feit dat alle ingevoerde erwten en bonen eveneens met bentazon behandeld zijn, toont hier duidelijk aan dat er in Europa werk aan de winkel is.

Lieven Van Ceunebroeck

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken