Startpagina Stikstof

PAS-reeks (11): Wat betekent het stikstofdecreet voor geiten-, schapen- en paardenhouders?

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet gepubliceerd. Daarin zijn er reductiedoelstellingen voor varkens-, pluimvee- en rundveebedrijven opgenomen. Maar wat betekent het stikstofdecreet dan voor de andere diercategorieën, zoals bijvoorbeeld geiten, schapen, paarden en andere diersoorten?

Leestijd : 3 min

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij gaat in dit elfde artikel van de PAS-reeks dieper in op deze andere diercategorieën en op hoe vergunningsdossiers zullen beoordeeld worden.

Geen reductiedoelstellingen

In het stikstofdecreet zijn reductiedoelstellingen opgenomen voor de varkens-, pluimvee- en rundveesector. Voor deze sectoren wordt een emissieplafond ingevoerd dat moet gerealiseerd worden tegen eind december 2030. Voor de andere diercategorieën zijn er geen reductiedoelstellingen of generieke maatregelen en is er ook geen emissieplafond van toepassing. Het emissieplafond dat zal gebruikt worden om de nieuwe vergunningsaanvraag te toetsen, is gebaseerd op de vergunningsaantallen van de huidige vergunde situatie.

Berekening ammoniakemissies

Om de totale emissies van je huidige vergunningstoestand te berekenen, wordt het aantal dieren vermenigvuldigd met een emissiefactor per diersoort en diercategorie. In tabel 1 worden de emissies van een fictief bedrijf berekend. Het totaal van 1.478,1 kg NH3/jaar is dan het emissieplafond dat zal gebruikt worden om een nieuwe vergunningsaanvraag aan te toetsen en om de deposities te berekenen.

19-3444-PAS-web

Beoordelingskader ammoniak

Een vergunningsaanvraag voor schapen, paarden, geiten en andere diersoorten zal ook beoordeeld worden volgens het beoordelingskader ammoniak uit het stikstofdecreet. Concreet betekent dit dat in een eerste fase nagegaan wordt wat de impactscore is van de aangevraagde vergunning. Is deze lager of gelijk aan de drempelwaarde van 0,025%, dan zal er geen passende beoordeling moeten toegevoegd worden aan het aanvraagdossier.

Bedrijven met een impactscore lager dan 0,025% kunnen uitbreiden of meer dieren houden tot de impactscore van 0,025% is bereikt.

Indien de impactscore hoger is dan 0,025%, zal een passende beoordeling toegevoegd moeten worden aan het aanvraagdossier. De impactscore kan berekend worden met behulp van de online tool (https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be/). Deze tool wordt jaarlijks aangepast en gebruikt de laatst beschikbare kaartgegevens en data. Dit betekent dat de impactscore verschillend kan zijn naargelang het moment van berekenen. Het moment van de vergunningsaanvraag is dus van groot belang voor de bepaling van de impactscore (tabel 2).

19-3444-PAS1-web

Gunstige passende beoordeling bij hervergunning ammoniakemissies

In alle gevallen dient de impactscore van de aanvraag lager dan 50% te zijn. Wanneer het gaat over een loutere hernieuwing van de huidige vergunning en wanneer er geen depositiestijging is, kan de veehouder een gunstige passende beoordeling bekomen. Een mogelijke depositiestijging zou kunnen optreden wanneer er meer dieren worden aangevraagd, of wanneer er een verplaatsing is van dieren, of wanneer de uitstootpunten gewijzigd zijn ten opzichte van de huidige vergunde situatie.

Gunstige passende beoordeling bij uitbreiding

Bij een uitbreiding van de stikstofemissies, de opstart van een nieuw bedrijf of bij een stijging van de deposities kan enkel een gunstige passende beoordeling verkregen worden wanneer kan aangetoond worden dat de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend niet gehypothekeerd wordt. Om aan te tonen dat de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend niet gehypothekeerd wordt, zal een online tool aangeboden worden. Ook hier kan geen vergunning worden afgeleverd als de impactscore hoger dan 50% zou zijn.

Tot slot

De beoordeling van ammoniakemissies in een vergunningsaanvraag is één onderdeel of één aspect. Daarnaast zijn ook nog andere elementen, zoals bijvoorbeeld geur, regenwateropvang, stedenbouwkundige voorwaarden... van belang om tot een goedgekeurde vergunning te komen.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Lees ook in Stikstof

Advocaat Keuleneer: “Zolang we landbouw zien als noodzakelijk kwaad zal de rechtszekerheid niet verbeteren”

Stikstof Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring als jurist op de teller, maar ook de opiniemaker in Fernand Keuleneer houdt graag een betoog, namelijk voor een klimaat waarin landbouw in ere wordt hersteld en waarin langetermijninvesteringen weer mogelijk worden. “Maar landbouw wordt nu gezien als iets schadelijks dat je tot een minimum moet beperken. Zo geraken we natuurlijk niet vooruit.”
Meer artikelen bekijken