Startpagina Actueel

Meer mogelijkheden om vee tijdelijk over de grens te laten grazen

De Benelux-landen ondertekenden een Benelux-Besluit dat de bestaande regels over ‘grensbeweiding’ actualiseert en aanpast aan de noden op het terrein. Grensbeweiding is het tijdelijk laten grazen van – in dit geval runderen – in een weide over de grens en komt vaak voor in de grensstreken die de drie Benelux-landen rijk zijn. Tot voor kort kon enkel de landbouwer van wie het bedrijf zelf ook in een grensgemeente lag, een aanvraag tot grensbeweiding indienen. Met dit nieuwe Besluit wordende regels verruimd.

Leestijd : 2 min

Voortaan kan elke landbouwer in de Benelux een aanvraag tot grensbeweiding indienen. De bestemming van de runderen in het buurland blijft evenwel beperkt tot de grensgemeente in dat buurland. Voortaan wordt ook gewerkt met een aanvraag per aaneensluitend periode van 12 maanden, en niet langer met een aanvraag per weideseizoen (van 15 maart tot en met 30 november). Dit is belangrijk voor landbouwers die schaalvergroting nastreven en verdere groei realiseren. In het zoeken naar groei voor hun activiteiten, lopen zij vaak tegen de fysieke landgrenzen aan. Zonder deze afspraken tussen de landen, kunnen runderen niet tijdelijk de grens over en is voor elke grensoverschrijdende verplaatsing een kostelijke administratieve procedure noodzakelijk.

Met de aanpassingen voor runderen, worden dezelfde principes in toepassing gebracht die de Benelux-partners medio 2015 al overeengekomen waren voor de grensbeweiding van schapen en geiten.

Dierziekten verhinderen

Sinds de jaren negentig bestaan er Benelux-regels die het ‘grenzeloos grazen’ van dieren regelen. Deze regels die in de eerste plaats zijn bedoeld om het risico op het overdragen, verspreiden of uitbraak van dierziekten naar de buurlanden tot een minimum te beperken. Zo hebben de landbouwers o.a. steeds een meldingsplicht, moeten ze de dieren voorafgaandelijk aan een gezondheidscontrole laten onderwerpen en desgevallend laten vaccineren.

De grensbeweiding is steeds beperkt in de tijd en vereist een voorafgaandelijke toelating van de bevoegde veterinaire autoriteit van het land van herkomst van de dieren. Diergezondheid en bescherming van de voedselketen staan al jaren hoog op de Benelux-agenda. Dit blijkt ook uit het geregeld overleg tussen de Chief Veterinary Officers of CVO’s (Hoofden Veterinaire Diensten) van de drie Benelux-landen die elkaar zo up-to-date houden over evoluties in hun land. Door de goede contacten kunnen ze elkaar bovendien bij crises snel contacteren.

Noden op het terrein

De Benelux-regels over grensbeweiding werden in de loop der jaren reeds aangepast om rekening te houden met ontwikkelingen op het terrein en met de evolutie van de dierenziekten en de dierengezondheidsstatus in elk van de drie landen. De landbouwsector is een sector die steeds kapitaalsintensiever wordt waardoor landbouwers vaker behoefte hebben aan schaalvergroting om hun bedrijven efficiënter te maken. In dit licht zorgt de uitbreiding van het toepassingsgebied van grensbeweiding nu voor extra mogelijkheden voor alle landbouwers in de Benelux om hun runderen tijdelijk net over de grens te laten grazen.

Secretariaat-Generaal van de Benelux

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken