Veiling Zuid klaar om nieuwe agrobedrijven te ontvangen

Agro-industrie clusteren dicht bij een veilingssite, het is een idee dat past in onze tijdsgeest. Alles moet groener, alles moet duurzamer. En dat heeft de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, kortweg POM, begrepen toen ze een nieuw bedrijventerrein aanlegden. In mei 2016 werd gestart met de het leggen van de nutsleidingen. De infrastructuurwerken van Veiling Zuid vingen aan in 2017 en werden voltooid dit voorjaar.

Het is één van de clustersites van POM Antwerpen, wat wil zeggen dat het een bedrijventerrein is dat doelt op bedrijven uit één specifieke sector. Voor Veiling Zuid zijn dat bedrijven die actief zijn in de verwerking en toelevering van landbouwproducten of dienstverlenende activiteiten die hierbij aansluiten. Zo kan het gaan om de productie van frieten, maar ook het verpakken van voedsel komt in aanmerking, of zelfs de productie en levering van veevoeders of herstel van landbouwmachines.

Het bedrijventerrein is 55 ha, waarvan 30 ha uit te geven industriegrond is. 14 ha aan bedrijfsgronden zijn al verkocht, toegewezen of in bespreking. In dit terrein zaten reeds een drietal bedrijven, die door de aard van hun activiteiten hier reeds thuis hoorden. Voor de overige 16 ha is er dus nog geen bestemming. “Maar we merken wel veel interesse van veel bedrijven”, vertelt senior expert bedrijventerreinen van POM Antwerpen Els Kenis. “POM organiseerde al twee verkooprondes, maar vanaf nu kunnen bedrijven zich vrij kandidaat stellen.”

Locatie, locatie, locatie

Het bedrijventerrein behelst veel troeven, maar één van de grootste voordelen is de locatie. Veilinggerelateerde bedrijven en bedrijven in de agro-industrie zullen geclusterd liggen in één gebied. Dat dit gebied naast de veilingzone ligt, geeft die bedrijven het grote voordeel snel naar de veiling te kunnen gaan en te kunnen terugkeren. Omdat het nabij het andere al bestaande bedrijventerrein komt te liggen, is snel transport hier ook mogelijk.

In het groter geheel van Vlaanderen is Veiling Zuid centrale gelegen, tussen Antwerpen en Brussel. Via de N105 en de R6 raak je snel naar de E19 Antwerpen-Brussel, wat ideaal is voor het pendelend personeel.

Bedrijven in een duurzame omgeving

Het POM-terrein Veiling Zuid telt netto 30 ha industrieterrein. Het terrein is echter veel groter, onder andere door de infrastructuur en door de aanleg van 8,5 ha aan gemeenschappelijke groenbuffers rondom het terrein. In de groenbuffers werden bovendien waterbekkens aangelegd die met elkaar in verbinding staan. Deze dienen voor de opvang van het hemelwater van de aanwezige bedrijven. Dit water wordt vertraagd afgevoerd naar de waterloop.

Voor de beplanting werd gekozen voor inheemse boomsoorten. In totaal worden ruim 400 hoogstammen aangeplant en daar bovenop nog eens meer dan 4.000 planten. Deze aanplanting is exclusief de wettelijke boscompensatie die nodig was voor de aanleg van dit terrein. De boscompensatie wordt op een andere locatie voorzien, binnen de gemeente Sint-Katelijne-Waver.

Bij het aanleggen van groenzones werd rekening gehouden met de aangrenzende gebieden. Zo werd ter hoogte van de Vestinglaan en Hooghuisweg een geluidswal aangelegd, om zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken.

Water krijgt meer ruimte

Doorheen de groenbuffers lopen ook twee provinciale waterlopen, de Otterbeek en de Fortloop. De Fortloop liep voorheen door de achtertuinen van de woningen aan de Vestinglaan. Door de verlegging worden de tuinen niet langer opgesplitst en komt de waterloop in een open zone te liggen. De provincie Antwerpen bekostigde de verleggingswerken.

Een tweede waterloop is de Otterbeek welke doorheen het bedrijventerrein liep maar gekneld zat tussen gebouwen en meer leek op een gracht dan op een provinciale waterloop. De Otterbeek werd in een vrije groene zone gelegd waar ze weer ruimte krijgt voor een zomer- en winterbedding en meandering. Bovendien werd ter hoogte van de rotonde een ecotunnel aangelegd zodat ook de aanwezige dieren veilig aan de overzijde geraken, via het water, of door middel van de aanwezige loopplanken.

Gedacht aan fietsend Vlaanderen

De bedrijfsactiviteiten op het terrein worden geclusterd rond een centrale weg, waarbij ook aan de veiligheid van de passerende fietsers werd gedacht. Zo werd een nieuwe rotonde op de Heisbroekweg (N105) en een nieuwe fietstunnel aangelegd, beide met de steun van het Agentschap Wegen en Verkeer. De rotonde heeft een bypass waardoor het verkeer rechtstreeks Veiling Zuid kan oprijden zonder de rotonde te moeten nemen. De fietstunnel zorgt ervoor dat dit conflictvrij kan gebeuren.

Verder is er een nieuwe wegenis doorheen het bedrijventerrein. De hoofdweg is bovendien geflankeerd door gescheiden fietspaden. Om het fietsgebruik te stimuleren, werd voor het fietsverkeer een verbinding voorzien met de Mechelsesteenweg. Via de nieuwe fietstunnel kunnen de fietsers dan weer een verbinding maken met de fiets-o-strade richting Mechelen en Antwerpen.

Samenwerking stimuleren

Bedrijven van één sector die geclusterd liggen, hebben één belangrijk voordeel. Het vergemakkelijkt samenwerking. En dat is ook wat POM Antwerpen wil bereiken en ook zal stimuleren. “Bedrijven kunnen aanzienlijk kosten besparen door samen diensten te organiseren, zoals gezamenlijke stroomaankopen, afvalophaling of sneeuwruiming. Dat zorgt niet alleen voor lagere prijzen, maar ook voor een betere dienstverlening. Hiervoor hebben we ervaring opgedaan op andere terreinen”, aldus Els Kenis.

De POM Antwerpen past bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen als Veiling Zuid al volop de principes van de nieuwe Nota Ruimte van de provincie toe. “Wij stimuleren zuinig ruimtegebruik, bijvoorbeeld door bedrijven tegen elkaar te bouwen. Ook zorgen wij voor groenbuffers met de buurt, fietsgelegenheid, energieneutrale infrastructuur en gemeenschappelijke waterbuffers. Parkmanagement is opgenomen in de verkoopakte.”

Bij de aanleg van het terrein werd volop gekozen voor duurzaamheid. Om dit duurzaamheidsverhaal te bewaken en samenwerking tussen bedrijven te bevorderen, zullen de bedrijven verenigd worden in een vzw die het parkmanagement voor haar rekening neemt.

BelOrta enthousiast

De veiling BelOrta zelf is enthousiast over de komst van het bedrijventerrein. “Wij hebben er altijd achter gestaan en we hebben er ook onze inbreng in gehad. De samenwerking met POM Antwerpen verliep ook altijd perfect”, vertelt verantwoordelijke voor externe relaties Luc Peeters. BelOrta kon dan ook een graantje meepikken van het nieuwe terrein. De veiling kocht er een stuk van 5 hectare op, en sinds twee jaar staat daar een loods die de klanten kunnen gebruiken om aan crossdocking te doen: camions kunnen er hun materiaal overladen. Eén derde van die 5 ha is nu volgebouwd, voor de overige oppervlakte zullen nog plannen worden getekend.

BelOrta ziet de toekomst alvast met vertrouwen tegemoet. “Uiteraard moet het een win-win situatie worden, niet alleen voor de nieuwe bedrijven, maar ook voor de bestaande, waaronder BelOrta”, gaat hij verder. Het wordt één grote tuinbouwcluster, waaronder ook importeurs en exporteurs, en dat schept ook mogelijkheden voor de veiling. “Samenwerken met de andere bedrijven, dat is onze bedoeling. Er zullen bedrijven bij zijn waarmee we handel kunnen drijven. We kunnen mekaar ook aanvullen: wij zijn bezig met het binnenlands product, namelijk alle groenten en fruit die hier geteeld kunnen worden. Als dat kan aangevuld worden met importeurs van andere producten en exporteurs die onze producten kunnen transporteren... Dat kan alleen maar positief zijn zowel voor de veiling zelf als voor de leden telers van BelOrta.”

Marlies Vleugels

Interesse?

Bedrijven die in aanmerking komen voor een perceel op het bedrijventerrein, nemen contact op met de POM. Ze dienen hun kandidatuur in aan de hand van het aanvraagformulier dat POM Antwerpen voor het bedrijventerrein beschikbaar stelt. Officiële kandidaturen worden voorgelegd aan het directiecomité, na advies bij de gemeente Sint-Katelijne-Waver te hebben ingewonnen. Het directiecomité beoordeelt de kandidaturen aan de hand van socio-economische, maatschappelijke, ecologische en ruimtelijke criteria en stelt desgevallend een rangorde op.

Voorbeelden van de in aanmerking komende criteria zijn de termijn van ingebruikname, de verwachte tewerkstelling in aantal en aard, de creatie van toegevoegde waarde, de band met gemeente en regio, de bereidheid tot samenwerking, de visie inzake CO2-neutraliteit en duurzaam ondernemen, het zuinig ruimtegebruik, de maatregelen inzake inperking van hinder, enz. De kandidaat die als eerste gerangschikt staat, heeft voorrang bij de aankoop van een bedrijfskavel.

Na goedkeuring krijgen de kandidaat-kopers een voorstel van één of meerdere plaatsen. Deze procedure laat POM Antwerpen toe het terrein optimaal te vermarkten, met oog voor de activiteiten van de verschillende bedrijven, goed nabuurschap en een mooie terreinconfiguratie.

De oppervlakte van één perceel is variabel en kan besproken worden in functie van de noden van een belangstellende. De prijs werd vastgelegd op 100€/m² kavel en 33.57€/m² onverdeeld aandeel in de infrastructuurwerken. Op dit laatste wordt BTW gerekend. Het bedrag van 33,57€/m² kan bedrijfseconomisch als investering worden afgeschreven. Deze prijzen worden geïndexeerd.

Meest recent

Meest recent