Nutricycle Vlaanderen ondersteunt en connecteert alle initiatieven rond nutriëntenrecyclage

Circulaire mestverwerking wordt een alsmaar belangrijker wordend verhaal.
Circulaire mestverwerking wordt een alsmaar belangrijker wordend verhaal. - Foto: LBL

Het heeft ook de rol van een eerstelijnsfunctie, waarbij advies gegeven kan worden aan initiatiefnemers. In de schoot van het platform worden een aantal inhoudelijke werkgroepen opgericht die zullen werken op concrete acties en maatregelen om de omslag naar nutriëntrecuperatie te faciliteren/realiseren.

Sluiten van nutriëntenkringlopen en beperken van verliezen naar milieu

De kernopdracht van Nutricycle Vlaanderen bestaat erin om de transitie van verwijdering naar recuperatie te realiseren voor nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen. Deze transitie beoogt een overgang van primaire naar secundaire grondstoffen waarbij minerale nutriënten worden gerecupereerd:

• binnen de landbouw en tussen landbouw sub-sectoren.

• uit industriële en huishoudelijke afval- en nevenstromen met opwerking naar toepassingen in landbouw en chemie.

Daarbij hebben ook de chemische sector, de milieutechnologie en de energiesector een belangrijke rol.

Nutricycle Vlaanderen ondersteunt, verbindt en initieert initiatieven om de nutriëntenkringloop te sluiten. Daarbij wordt de recuperatie van nutriënten uit reststromen en mest ter vervanging van kunstmest uit fossiele grondstoffen ondersteund en worden ook nuttige toepassingen buiten de landbouw ontwikkeld. Tevens worden verliezen en impact naar het milieu tot een minimum beperkt en worden ook de socio-economische aspecten meegenomen.

Nutricycle Vlaanderen ondersteunt anderen (bedrijven, middenveld, kennisinstellingen, overheid) en verbindt hen om deze missie te bereiken.

Via werkgroepen een dynamische interactie

Via werkgroepen wil Nutricycle Vlaanderen een dynamische interactie tussen de vijf doelgroepen (landbouw, bedrijfsleven, kenniscentra, middenveldorganisaties, overheid) realiseren. Elke werkgroep focust op een specifiek deelaspect van het transitieverhaal.

Uit mest: deze werkgroep wil een concreet actieplan voor de transitie naar circulaire mestverwerking binnen realistische economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden opmaken en implementeren. Bovendien worden synergiën gezocht tussen nieuwe initiatieven en worden deze zo veel mogelijk ondersteund. Deze werkgroep wordt voorgezeten door Thomas Vannecke (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw).

Uit afvalwater: deze werkgroep wil alle initiatieven inzake recuperatie van nutriënten uit afvalwater bundelen en vervolgens volop inzetten op die technieken die momenteel het grootste potentieel bieden op economisch, technologisch en milieutechnisch vlak. Er wordt in eerste instantie onderzocht welke stimuli en acties nodig zijn om reeds ver ontwikkelde lopende projecten breder uit te rollen. Deze werkgroep wordt voorgezeten door Matthias Mertens (Watercircle.be).

Uit agro-voedingsketen: deze werkgroep wil de omslag naar meer nutriëntrecuperatie overheen de agro-voedingsketen onder de loep nemen. Er wordt ingezoomd op rest- en nevenstromen uit de teelt/productie van voedingscomponenten en daaropvolgende verwerking tot voeding. Hierbij worden ook alternatieve afzetpistes onderzocht (bv. eendenkroos, single cell proteins, insectenkweek, …). Deze werkgroep wordt voorgezeten door Maarten Uyttebroek (Flanders’ Food).

Eindgebruiker landbouw: in deze werkgroep staat de eindgebruiker in de landbouw centraal: wat zijn de behoeften van de eindgebruiker, welke kwaliteit en toepassingswijze zijn gewenst voor deze nieuwe producten? Hoe kan de kloof tussen vraag en aanbod van producten verkregen via nutriëntrecuperatie worden overbrugd? Concrete acties zullen de gebruiksvriendelijkheid, de kennis en het vertrouwen bij de landbouwers hiervoor verhogen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent