Startpagina Actueel

Minister Crevits zal nooit aanvaarden dat aaneengesloten agrarische gebieden massaal worden bebost

“Ik zal als minister van Landbouw nooit ofte nimmer aanvaarden dat aaneengesloten agrarische gebieden, waar de druk op de grond al zo groot is, plots massaal bebost worden.” Dat liet Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) in de commissie Landbouw optekenen bij een debat over de bebossing in agrarisch gebieden.

Leestijd : 3 min

Er is heel wat te doen over bebossing en landbouwgrond, niet het minst bij landbouwers. Het Vlaams regeerakkoord voorziet in deze legislatuur de realisatie van 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Volgens Cathy Coudyser, Vlaams parlementslid voor N-VA en partijgenote van Vlaams bosminister Zuhal Demir, moet met de open ruimte bedachtzaam worden omgesprongen. “Tegelijk zijn we met z’n allen ervan overtuigd, zeker na corona, dat er meer bos in Vlaanderen moet komen. Volgens de commissie moet er echter ook nog voldoende landbouwgrond zijn. We moeten dus goed kijken waar we wat doen.”

4.000 ha nieuw bos

Heel het bebossingsbeleid is de bevoegdheid van minister Zuhal Demir (N-VA). De wijze van uitrollen of het bereiken van die bosdoelen wordt ook door haar bepaald. Uiteraard wordt dat collegiaal beslist binnen de Vlaamse Regering. Volgens die Vlaamse regering is de ambitie om extra bos in Vlaanderen te ontwikkelen heel belangrijk. Het engagement staat in het regeerakkoord en dat wordt niet in twijfel getrokken.

Anderzijds staat ook de open ruimte onder druk. “In het regeerakkoord is heel uitdrukkelijk bepaald dat er voor de uitbreiding van bos in de eerste plaats wordt ingezet op bebossing van niet-beboste, maar wel als bos bestemde gebieden en ook natuurgebieden. Er zijn ook nog gebieden die bestemd zijn als bos, maar waar geen enkele boom staat en die helemaal geen bos zijn”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Grotere bosgehelen

Daarnaast wordt ingezet op ‘te bestemmen gebieden’. “Dat zijn gebieden die vandaag geen bosbestemming hebben, maar worden bestemd als bos. Het initiatief daarvoor wordt mee gelegd bij de lokale besturen, en dat vind ik een goede zaak. De lokale besturen kunnen het gemakkelijkst zorgen voor een draagvlak dat noodzakelijk is”, vervolgt minister Hilde Crevits.

De Vlaamse Regering heeft op 18 september 2020 een besluit over de subsidiëring van bebossing principieel goedgekeurd. Voor de agrarische gebieden wordt de steun gericht op grotere bosgehelen. Percelen binnen de agrarische gebieden die in professioneel landbouwgebruik zijn, vallen buiten de reikwijdte van deze subsidie. “Percelen die in agrarisch gebied liggen en al enige tijd niet meer in professioneel landbouwgebruik zijn, dienen over een bebossingsvergunning te beschikken. Dat is heel belangrijk, ook om het draagvlak te doen toenemen.”

De nieuwe subsidiemogelijkheden voor bebossing gelden niet voor gronden gelegen in herbevestigd agrarisch gebied en agrarisch gebied vastgesteld in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s). Voor die zones blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing van toepassing. Er zijn dus wel subsidies mogelijk, maar dat is van een ander niveau dan degene die in het nieuwe besluit zitten.

Creatie partnerschap

Verder zijn ook de verhoogde aankoopsubsidies niet van toepassing in herbevestigd agrarisch gebied met professioneel landbouwgebruik. “De beperkingen in agrarisch gebied proberen een evenwicht te vinden tussen de bezorgdheid om de robuuste landbouwstructuren niet te versnipperen en de vraag naar meer bossen.”

Voor landbouwminister Hilde Crevits is de creatie van een partnerschap heel belangrijk. “Ik wil zeker meewerken aan gebiedsgerichte, constructieve en gedragen voorstellen en oplossingen, maar als minister van Landbouw zal ik nooit ofte nimmer aanvaarden dat aaneengesloten agrarische gebieden, waar de druk op de grond al zo groot is, plots massaal bebost worden. Ik denk dat dat op lokaal vlak ook totaal geen draagvlak zou hebben en dat dat ook niet de bedoeling is. Het is de bedoeling om dat op een andere wijze te doen. Het subsidiebesluit dat we goedgekeurd hebben, gaat ook in die richting en wil in die richting ook een stimulans zijn.”

Bosvergunning verplicht

Nog dit: wat betreft bebossing van het agrarisch gebied is er een bosvergunning verplicht. Dat betekent dat je advies moet vragen aan het Departement Landbouw en Visserij. Het landbouwadvies maakt altijd deel uit van het dossier, waardoor je altijd een handvat hebt. “Een algemene richtlijn lijkt mij onmogelijk, omdat de percelen zo verspreid zijn in Vlaanderen. Daarom kan het advies van het departement Landbouw wel waardevol zijn, ook als je bijvoorbeeld als lokaal bestuur je mening ter zake moet vormen”, besluit Vlaams minister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Glabbeek dient bezwaar in tegen natuurbeheerplan voor Velpevallei

Actueel Nadat Glabbeek eind verleden jaar al bezwaar indiende tegen het nieuw natuurbeheerplan van Natuurpunt voor de Brongebieden van de Vossel, moet de gemeente na overleg met de gemeentelijke landbouwraad alweer bezwaar indienen tegen een zoveelste natuurbeheerplan, ditmaal voor de Velpevallei. Ook dit natuurbeheerplan en het bijhorende globaal kader, werd volgens de gemeente zonder enige vorm van overleg opgemaakt.
Meer artikelen bekijken