‘Aan de slag met smartfarming’ krijgt een vervolg met ‘Smartfarming op het menu’

Gedurende de looptijd van het nieuwe project geeft ‘Smartfarming op het menu’ 65% korting op een bodemscan.
Gedurende de looptijd van het nieuwe project geeft ‘Smartfarming op het menu’ 65% korting op een bodemscan. - Foto: Inagro

Vorige week zette Landbouwleven het project ‘Aan de slag met smartfarming’ in de kijker door te focussen op verschillende constructeurs die smartfarmingtechnieken en -machines aanbieden. Er is namelijk al heel wat op de markt. Echter, onderzoeksinstelling Inagro en hogeschool Vives stellen vast dat de implementatie van die technieken in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is. “Enerzijds is dit het gevolg van een hoge kostprijs en de gebrekkige integratie van de verschillende technieken. Anderzijds is er nood aan advisering en praktische bedrijfsbegeleiding om landbouwers te begeleiden in de datastroming”, klinkt het bij Inagro.

Onderzoeker precisielandbouw bij Inagro Gies Van Den Daele: “Nieuwe technieken vragen veel onderzoek en ontwikkeling, daartegenover staat dat het gebruik nog beperkt is. Indien nieuwe technieken op grote schaal ingezet kunnen worden, wordt het bijvoorbeeld voor loonwerkers ook interessanter om daarin te investeren.”

Drempel verlagen om meer landbouwers te bereiken

Het nut van smartfarming bewijst zich echter wel in een hogere productiviteit, en dus rendabiliteit. Ook het milieu vaart er wel bij: door beredeneerder meststoffen of gewasbescherming te gebruiken, en enkel de nodige dosis toe te passen op de plaatsen waar het moet, is er minder impact naar de omgeving toe. De projectpartners zien wel dat er steeds meer interesse getoond wordt in smartfarmingtechnieken.

Inagro en Vives hadden daarom als doel de drempel voor landbouwers uit de Westhoek te verlagen en hen kennis te laten maken via bodemscans, gewassensing en opbrengstmetingen. “Door de informatie te integreren en landbouwers te begeleiden bij de interpretatie kunnen de mogelijkheden voor iedere bedrijf worden afgewogen”, klinkt het bij Inagro.

De focus van het project ‘Aan de slag met smartfarming’ lag voornamelijk op de graangewassen, omdat hiervoor de meeste praktijkrijpe technologieën ter beschikking zijn.
De focus van het project ‘Aan de slag met smartfarming’ lag voornamelijk op de graangewassen, omdat hiervoor de meeste praktijkrijpe technologieën ter beschikking zijn. - Foto: TD

Resultaten ‘Aan de slag met smartfarming’

Het project ‘Aan de slag met smartfarming’ werd met succes afgerond in de Westhoek. Gedurende het hele project werd meer dan 220 ha gescand met de bodemscanner, en werd enorm veel data verzameld over de bodem. Net als in het nieuwe project waren Inagro en hogeschool Vives projectpartners. Bovendien werden verschillende constructeurs betrokken voor productinformatie, demo’s en infomomenten.

De focus van het project ‘Aan de slag met smartfarming’ lag voornamelijk bij de graangewassen omdat hiervoor de meeste praktijkrijpe technologieën ter beschikking zijn. Onderzoeker precisielandbouw bij Inagro Gies Van Den Daele: “Het project ging echter wel breder dan de teelt van granen. Het ging over veel verschillende teelten, aangezien de bodemscan kan dienen voor verschillende jaren en niet afhankelijk is van de teelt die volgt. Natuurlijk wordt voor het bemestingsadvies wel rekening gehouden met de volgende teelten.”

Zowel jonge landbouwers als de oudere generatie stapten mee in het project. “We hebben wel gemerkt dat het beheren van data via de computer (vb. kaarten vergelijken via online platformen) sneller opgepikt wordt door jongere landbouwers (of de kinderen van de landbouwers), omdat zij dit bijvoorbeeld tijdens hun opleiding hebben gezien”, merkte Van Den Daele op.

Project ‘Smartfarming op het menu’

Het nieuwe PDPO-project 'Smartfarming op het menu' is onlangs goedgekeurd en zal het vervolg zijn op het geslaagde afgeronde project ‘Aan de slag met smartfarming’. Inagro zal samen met Vives de schouders zetten onder het smartfarmingproject. In het nieuwe project zullen technieken getest worden in verschillende teelten, bijvoorbeeld aardappelen, maïs, granen, groenten, enzovoort. Voor de technieken zal ook de kennis van constructeurs gebruikt worden. Van Den Daele: “Wij hebben goede contacten met de verschillende constructeurs, zo kunnen we samen met hen bekijken welke techniek optimaal is voor iedere specifieke situatie.”

Smartfarming ambassadeurs

De bedoeling is te werken met smartfarming-ambassadeurs, met andere woorden pilootbedrijven die dienen als katalysator in de streek. Het gaat om 7 West-Vlaamse landbouwbedrijven die op één van hun percelen doorheen de volledige teelt smartfarmingtechnieken toepassen, op maat van hun bedrijf. Van Den Daele: “Sommige bedrijven passen al enkele technieken toe, of deden in het verleden al een bodemscan. Maar het is geen vereiste om al vertrouwd te zijn met de technieken.”

Eva Ampe: “De ambassadeurs zullen ook proberen andere boeren te overtuigen om zelf stappen te ondernemen. Het project zal onder andere jonge landbouwers opleiden, en sensibiliseren naar het gebruik van smartfarmingtechnieken. We zullen omkadering creëren en demonstreren.

Bovendien willen we de drempel tot investeren tijdelijk verlagen door korting aan te bieden.” Gedurende de looptijd van het project geeft ‘Smartfarming op het menu’ 65% korting op een bodemscan. Eva Ampe: “Dat is een continuering van wat in het vorig project is gebeurd, maar is nu geldig voor heel West-Vlaanderen.”

Een 3-gangenmenu

De pilootbedrijven zullen tijdens de looptijd van het project het hele ‘smartfarmingmenu’ doorlopen. Eva Ampe: “Dat ‘menu’ zal uit 3 ‘gangen’ bestaan. De eerste gang bestaat uit de bodem beter te leren kennen via een bodemscan en bodemstalen. Daarna zullen ze het gewas monitoren via gewassensoren of opbrengstmetingen en tot slot – als we de combinatie van de eerst 2 gangen combineren – kunnen we handelen. De landbouwer kan dan effectief specifiek variabel bemesten, bespuiten of poten.”

Voor bedrijven die dit wensen, brengen we alle data samen in Watch It Grow, een online satelliet dataplatform voor landbouwers.

Hulp en begeleiding nodig

De landbouwer blijft in zijn bedrijfsmanagement nood hebben aan onafhankelijk advies. Voor onafhankelijk advies kunnen de landbouwers alvast terecht bij Inagro. “We doen dit niet enkel voor smartfarmingtechnieken, maar voor de volledige bedrijfsvoering. Wanneer het bijvoorbeeld over bemesting gaat, kunnen we terugvallen op onze bemestingsexperten. Voor teeltspecifieke zaken kunnen we terugvallen op onze teeltexperten.”

Bovendien is de rol van constructeurs niet te onderschatten. “Constructeurs kunnen de landbouwers vooruit helpen door systemen meer uniform te maken, zodat bijvoorbeeld een landbouwer gemakkelijk gegevens die de loonwerker heeft verzameld kan gebruiken om met zijn eigen tractor variabele toepassingen te doen.”

Marlies Vleugels

Meest recent

Meest recent