Vlaanderen zet nog meer in op duurzame, alternatieve waterbronnen

Het hergebruik van gezuiverd restwater is ook in de land- en tuinbouw een belangrijk  aandachtspunt.
Het hergebruik van gezuiverd restwater is ook in de land- en tuinbouw een belangrijk aandachtspunt. - Foto: Belga

Het was de voorbije weken en maanden uitgebreid in de media: ook Vlaanderen wordt de voorbije jaren geconfronteerd met periodes van aanhoudende droogte met historisch lage grondwaterstanden, lage waterloopdebieten en waterschaarsteproblemen voor de verschillende sectoren tot gevolg. Onder meer PANO wijdde daar een uitzending aan.

Illegale boringen

Vlaams minister Hilde Crevits juicht dan ook het initiatief van haar collega Zuhal Demir toe om illegale grondwaterboringen strikter aan te pakken en hierbij onder meer in te zetten op nieuwe technologieën, zoals gps-signalisatie op de boorinstallaties. “Door illegale grondwaterboringen worden immers vaak grote hoeveelheden grondwater onvergund onttrokken zonder rekening te houden met de gevolgen voor de omgeving.”

Bij een striktere aanpak vindt minister Hilde Crevits het ook belangrijk dat nog meer gecommuniceerd/gesensibiliseerd wordt naar de verschillende doelgroepen waaronder de boorbedrijven, landbouw, lokale besturen, particulieren over de verschillende geldende wetgevingen. “Communicatie/sensibilisering is immers een belangrijk onderdeel van het handhavingsbeleid.”

Vanuit haar landbouwbevoegdheid wil de landbouwminister nog meer inzetten op het gebruik van duurzame, alternatieve waterbronnen, zoals de opvang en het gebruik van hemelwater, het hergebruik van gezuiverd restwater en de opvang en het hergebruik van drainwater.

“Met als bedoeling om hiermee vanuit landbouw bij te dragen tot het verminderen van de druk op het grondwaterverbruik. Op het gebied van het verminderen van het waterverbruik is het belangrijk om te blijven inzetten op efficiënt watergebruik, innovatieve technieken, behoud van het bodemvocht en klimaatrobuuste gewassen.”

Daarnaast wordt ook gewerkt aan het verhogen/aanvullen van de waterreserves door de landbouw. “Hier wil ik samen met de sector nog meer inzetten op het laten infiltreren van regenwater om de grondwatertafel beter aan te vullen. Dit wil ik doen via het verlenen van niet-productieve investeringssteun voor bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen, wadi’s, omvorming naar peilgestuurde drainage...

Duurzaam bodembeheer

Het is ook van belang om verder te werken aan een goede bodemstructuur en aan het tegengaan van bodemcompactie door verder onderzoek, door een duurzaam bodembeheer, door innovatieve technieken/machines die ik stimuleer via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) om op deze manier de infiltratiecapaciteit van de bodem te vergroten.”

Met de middelen vanuit de Blue Deal/Vlaamse/EU relance zal Vlaams minister Crevits ook inzetten op duurzame investeringen (onder meer wateropslag, infiltreren...), hergebruik restwater/circulair water bij de landbouw en de agrovoedingsindustrie, onderzoek omtrent droogteresistente teelten en sensibilisering, opleiding en advisering.

Het Europese en Vlaamse milieu- en landbouwbeleid vragen bijkomende aandacht voor water, aangezien het een grondstof is die meer aandacht zal vragen in de 21ste eeuw. Tegen deze achtergrond worden waterbesparende maatregelen enerzijds en het hergebruik van water en waterzuivering anderzijds gestimuleerd.

“Producentenorganisaties en hun leden kunnen al via de GMO Groenten en Fruit steun krijgen om te investeren in systemen met waterbesparing als die leiden tot een waterbesparing van minstens 15%. Investeringen in druppelirrigatie- of soortgelijke systemen die gericht zijn op een vermindering van het watergebruik zijn mogelijk indien ze leiden tot een waterbesparing van ten minste 5% van het watergebruik ten opzichte van het verbruik vóór de investering.”

Waterkwantiteit

Binnen het VLIF is er via de maatregelen ‘VLIF-steun voor de agrovoedingssector’ en ‘VLIF projectsteun innovatie’ steun mogelijk voor concrete investeringsprojecten van coöperaties en groepen van landbouwers. Dit gebeurt op basis van oproepen. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk selectiecriterium.

“Hierbij is uiteraard ruimte voor projecten die inzetten op het thema waterkwantiteit. Het gaat over projecten die inzetten op waterbesparing, hergebruik van water, regenwateropvang, infiltratie... In het verleden hebben mijn voorgangers en ikzelf al oproepen georganiseerd waarbij ik specifiek budget vrijmaakte voor dergelijke projecten”, besluit Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent