Agromilieumaatregelen en ecoregelingen zullen extra aandacht krijgen

In het nieuwe GLB zal het productief kruidenrijk grasland nog meer worden ondersteund.
In het nieuwe GLB zal het productief kruidenrijk grasland nog meer worden ondersteund. - Foto: LBL

Voedsel Anders, Wervel, Boerenforum en FIAN hebben de publicatie Goed Boeren uitgebracht, waarin probleemstellingen worden aangekaart rond agro-ecologie.

Over hoe daarin de Vlaamse strategie eruit ziet, vroeg Emmily Talpe, Vlaams parlementslid voor Open VLD, meer uitleg in de commissie Landbouw aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Heel breed en divers

De vrije keuzes die zowel onze landbouwondernemers als consumenten maken, zijn in de praktijk heel breed en divers: van plantaardig tot dierlijk, van intensief tot extensief, van korte tot langere keten... “We hebben het allemaal bij ons”, stelt minister Crevits.

“Dat lijkt evident, maar is op mondiaal niveau lang niet overal het geval. En uiteraard hoort ook agro-ecologie daarbij. Ik juich dit ten volle toe want hoe gediversifieerder en meer onderscheidend het aanbod, hoe meer keuzevrijheid we hebben om bewust(er) te consumeren in de toekomst.”

Ook in het Strategisch Vlaams GLB-plan worden heel wat ecoregelingen en agromilieumaatregelen uitgewerkt. Deze zijn nog in opmaak, maar een aantal voorliggende maatregelen passen binnen de principes van de agro-ecologie. Zo wordt gedacht aan:

- Het ondersteunen van de opbouw en het behoud van het organisch koolstofgehalte en het stimuleren van productief kruidenrijk grasland.

- Het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het aanleggen van bloemrijke bufferstreken of boslandbouwsystemen.

- De steun van de teelt van eiwithoudende gewassen als diervoerder (bijvoorbeeld grasklaver, luzerne of veldbonen) maar ook eiwithoudende gewassen voor menselijke consumptie.

- Het verder ondersteunen van landbouwers die de omschakeling maken naar biolandbouw. Heel wat landbouwers die bezig zijn met agro-ecologie kiezen ervoor om ook te voldoen aan het biolastenboek.

“Het zijn maar een aantal van de voorstellen om landbouwers die agro-ecologische principes willen toepassen te ondersteunen”, gaat minister Crevits verder.

Er is ook de VLIF-steun en in het nieuwe GLB zal ook de korte keten meer worden gestimuleerd. “Met VLIF niet-productieve investeringssteun wil ik alle boeren aanmoedigen om bijkomende investeringen uit te voeren die in de eerste plaats ten dienste staan van de hele maatschappij op het vlak van biodiversiteit, water of erosiebestrijding, ook als ze niet rechtstreeks bijdragen tot een beter verdienmodel.”

Verdienmodellen

Binnen het nieuwe GLB zal ook versterkt worden ingezet op het ‘Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS)’. “Hierbij worden ook de mogelijkheden voor specifiek advies over verdienmodellen, zowel voor de zoektocht naar het gepaste verdienmodel als voor het uittekenen van de weg ernaartoe, verder onderzocht. Ook daar is heel wat ruimte voor agro-ecologische verdienmodellen.”

Het Departement Landbouw & Visserij volgt ook de voorbereiding van een nieuw onderzoekspartnerschap agro-ecologie op Europees niveau. Het is de bedoeling om eerst tot een gemeenschappelijke visie over agro-ecologie te komen en dan gericht onderzoeksoproepen hierop af te stemmen in een ruim samenwerkingsverband. Dit is voorzien tegen 2023.

Nog dit: om van het VLIF een nog meer toekomstgericht ondernemingsfonds te maken, zal vooreerst een sterke vereenvoudiging van toegangsvoorwaarden worden doorgevoerd.

“Daarnaast zal bij elke toegangs- en verbintenisvoorwaarde die vooropgesteld wordt de toets gebeuren dat deze voldoende haalbaar is voor alle verdienmodellen.” Ook voor VLIF-overnamesteun zal een gelijkaardige vereenvoudiging van de toegangsvoorwaarden worden doorgevoerd in het nieuwe GLB en dezelfde ‘verdienmodeltoets’ gebeuren.

Living Lab ILVO

Zoals bekend werd verleden jaar door het ILVO het Living Lab rond Agro-ecologie en Biologische landbouw opgericht. “Landbouwers kunnen daar altijd terecht met hun onderzoeksvragen. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook de praktijkcentra contacteren.”

Heel wat praktijkcentra doen ook onderzoek rond agro-ecologie. De praktijkcentra hebben technische comités waar landbouwers welkom zijn om hun onderzoeksnoden te bespreken. “Op verschillende technische comités wordt nu al het CSA-netwerk uitgenodigd”, geeft minister Crevits nog mee.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent