Publieke erfdienstbaarheid: Wat zijn de verplichtingen bij een ondergrondse gasleiding?

Aangezien u een perceel wenst aan te kopen waar zich een ondergrondse leiding van Fluxys in bevindt, zult u ook de lasten die door deze publieke erfdienstbaarheid op het perceel rusten, moeten aanvaarden en respecteren.
Aangezien u een perceel wenst aan te kopen waar zich een ondergrondse leiding van Fluxys in bevindt, zult u ook de lasten die door deze publieke erfdienstbaarheid op het perceel rusten, moeten aanvaarden en respecteren. - Foto: Belga

Ondergrondse gasleidingen van Fluxys worden geregeld door de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Op grond van artikel 10 van deze wet kan de koning, na onderzoek, het oprichten van een gasvervoerinstallatie onder, op of boven private gronden die niet bebouwd zijn en die niet omsloten zijn met een muur of met een omheining, van openbaar nut verklaren. Hoewel de wetgever hier spreekt over de koning is het in werkelijkheid de regering die onder de vorm van een koninklijk besluit dergelijk initiatief kan nemen.

In uw geval gebeurde dit door middel van het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 “waarbij de oprichting van installaties voor vervoer van aardgas door middel van leidingen, die private gronden bezetten op het grondgebied van de gemeenten Overijse en Hoeilaart van openbaar nut wordt verklaard ten voordele van de nv Fluxys Belgium”.

Op deze manier werd een erfdienstbaarheid opgelegd ten behoeve van het algemeen belang. Deze erfdienstbaarheid geldt voor alle percelen waar de betreffende gasleiding door passeert. Net zoals bij een private erfdienstbaarheid moet het lijdende erf daarbij een last ondergaan, ditmaal in het voordeel van het algemeen belang, daarom spreekt men ook wel van een publieke erfdienstbaarheid.

Gebruiksbeperkingen

Aangezien u een perceel wenst aan te kopen waar zich een ondergrondse leiding van Fluxys in bevindt, zult u ook de lasten die door deze publieke erfdienstbaarheid op het perceel rusten, moeten aanvaarden en respecteren. In het geval van landbouwgronden vertalen deze lasten zich in een aantal verboden en verplichtingen.

Zo mogen er binnen een voorbehouden zone van 3 m aan weerszijden van de as van de leidingen geen bomen of struiken groeien, behalve deze die voorkomen op een lijst van toegestane beplantingen. Bomen en struiken die niet opgenomen zijn op deze lijst of die niet voldoen aan de vermelde voorwaarden, zijn in de voorbehouden zone niet toegelaten en dienen desgevallend verwijderd te worden.

Binnen de voorbehouden zone van 5 m aan weerszijden van de as van de leidingen zijn in principe alle werken verboden, behoudens een heel beperkt aantal werken die toch zijn toegelaten en dit zelfs zonder overleg met de diensten van Fluxys. In concreto zijn dit ongeveer de dagdagelijkse tuin- en landbouwactiviteiten. Drainagewerken, diepwoelen, diepspitten en gaten boren voor beplantingen of omheiningen zijn dan weer werken die niet zomaar mogen worden uitgevoerd. Voor dergelijke werken die binnen deze zone van 5 m zouden gebeuren kan uitzonderlijk toelating worden bekomen na een voorafgaandelijk overleg met Fluxys.

Fluxys volgt dit zelf goed op en neemt gebruikelijk om de 5 jaar contact op met de gebruikers van de betreffende percelen om hen te wijzen op de verplichtingen en verboden die zij moeten respecteren.

Meldingsplicht

Ook bestaat er een meldingsplicht ingeval er belangrijke werken, van welke aard dan ook, binnen de beschermde zone van 15 m aan weerszijden van de rand van de leidingen zouden uitgevoerd worden. In dat geval dient er voorafgaandelijk een beschrijving van de werken aan Fluxys voorgelegd te worden, opdat de te respecteren veiligheidsvoorschriften zouden kunnen worden vastgelegd.

Venale waarde

Uw vraag naar de invloed van deze ondergrondse gasleiding op de verkoopprijs, is eigenlijk een vraag naar het effect op de zogenaamde venale waarde van de grond. De venale waarde wordt vaak omschreven als de normale verkoopwaarde van een onroerend goed wanneer er een normale mededinging was van een normaal aantal kandidaat-kopers.

Zoals elke erfdienstbaarheid is ook een erfdienstbaarheid van ondergrondse gasleiding een last op een eigendom. In principe zal het bestaan van een erfdienstbaarheid voor de doorsnee kandidaat-koper een negatief prijsbepalend effect hebben. Met andere woorden goederen waarop een erfdienstbaarheid rust zijn minder waard dan dezelfde goederen zonder de last van deze erfdienstbaarheid. Dit is natuurlijk maar een algemene stelregel nu een kandidaat-koper die de last van een bepaalde erfdienstbaarheid niet erg vindt, nog altijd de prijs kan bieden alsof er geen erfdienstbaarheid op rust.

Jan Opsommer

Meest recent

Meest recent