Maatregelen voor bijsturing MAP6 zijn bijna klaar

In MAP6+ komt er een bijsturing van MAP6.
In MAP6+ komt er een bijsturing van MAP6. - Foto: LBL

Het gaat onder meer over een meer effectieve en billijke vanggewasregeling en het verruimen naar goede teelt- en bemestingspraktijken. Voor de biologische landbouwbedrijven en bedrijven in omschakeling naar biologische landbouw worden maatregelen op maat uitgewerkt.

Tuinbouwsector

Ook de tuinbouwsector ontsnapt niet aan strengere maatregelen. Zo legde de sector zelf een plan voor om de nitraatverliezen naar het water te beperken. In overleg wordt het plan nu verder verfijnd.

“Om de uitspoelingsverliezen te verminderen, zullen we de bestaande versoepeling waarbij op perceelniveau tot 200 procent van de bemestingsnorm mag worden toegediend, inperken tot maximaal 125 procent, uiteraard met respect van de maximale bemestingsnormen op bedrijfsniveau”, stelt Vlaams minister Zuhal Demir.

Op percelen in natuurgebieden waar enkel beweiding is toegelaten, zullen volgens minister Zuhal Demir geen teelten meer toelaten worden die extra bemesting nodig hebben. “Het telen van dergelijke gewassen heeft immers geen zin zonder bemesting, en dat werkt fraude in de hand.”

Volgens Vlaams minister Zuhal Demir draagt een sluitende opvolging van mestvervoer bij tot een betere handhaving van de bemesting. “Alle mesttransporten binnen de gebiedstypes 2 en 3 en alle mesttransporten naar en van mestverwerking in heel Vlaanderen zullen dan ook moeten worden gevolgd met een gps-opvolgingssysteem.”

Momenteel zijn in Vlaanderen 150 mestverwerkers actief. “Bij controles van de installaties worden in te veel gevallen ernstige inbreuken en zelfs indicaties van fraude vastgesteld. Daarom komt er naast de bestaande controlesystemen een verplicht kwaliteitsborgingssysteem dat fraude en dus oneerlijke concurrentie voorkomt.”

Maatregelen drainage

Er komen ook maatregelen om drainagesystemen optimaler te laten werken. “Ze voeren namelijk niet alleen water, maar ook nutriënten af naar het oppervlaktewater. Zo liggen er kansen om maatregelen te nemen die goed zijn, zowel om bedrijven te wapenen tegen periodes van droogte als om te voorkomen dat nutriënten in het water terechtkomen.”

Vereenvoudiging

De maatregelen zullen worden verankerd in het Mestdecreet en het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). “Ik wil de nieuwe wetgeving zo spoedig mogelijk laten ingaan”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir in de commissie Leefmilieu.

“Door de maatregelen van MAP 6 effectiever te maken en verscherpt in te zetten op de opvolging en handhaving hiervan, wil ik er wel degelijk voor zorgen dat we de doelstellingen van MAP 6 zullen halen.”

Er wordt ook ingezet op vereenvoudiging. “Zo streef ik naar een eenvoudigere maar effectievere vanggewasregeling en uitrijregeling. We werken diverse van deze maatregelen uit in overleg met de sectororganisaties. Dit alles moet leiden tot een betere toepassing van de maatregelen.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent