Subsidie voor behoud lokale rundveerassen: witrood ras klopt witblauw dubbeldoel in aantal

Voor het behoud van lokale rundveerassen voorziet Vlaanderen een subsidie, onder meer voor het West-Vlaams rood ras.
Voor het behoud van lokale rundveerassen voorziet Vlaanderen een subsidie, onder meer voor het West-Vlaams rood ras. - Foto: LV

Voor het behoud van lokale rundveerassen voorziet Vlaanderen een subsidie. Het gaat specifiek om de volgende 4 rassen: rood ras, witrood ras, Belgisch wit-blauw dubbeldoel en Kempens roodbont. De reden voor de subsidiëring is dat bepaalde lokale landbouwhuisdierrassen met uitsterven zijn bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productievere rassen te houden.

Genetische diversiteit

Volgens het departement Landbouw & Visserij is het behoud van genetische diversiteit van traditionele dierenrassen nochtans een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland. “Bovendien is een dergelijke levende genenbank van belang om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten. Door financiële ondersteuning kan de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale dierrassen worden gestimuleerd”, stelt het departement Landbouw & Visserij. De subsidie wordt toegekend in het kader van een 5-jarige verbintenis.

Arnout Coel, Vlaams parlementslid voor N-VA, vroeg in een schriftelijke vraag cijfers op aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). Wie voor een subsidie in aanmerking wil komen, moet een verbintenisaanvraag indienen en verbindt zich ertoe tijdens 5 opeenvolgende jaren minstens het aantal subsidiale runderen, dat is vastgelegd in het verbintenisaantal, te houden.

Van 20 tot 125 runderen

Bij de analyse van de cijfers moet rekening worden gehouden met het volgende: het verbintenisaantal ( het aantal runderen dat in aanmerking komt voor Vlaamse subsidies) kan worden aangevraagd voor minimum 20 en maximum 125 subsidiale dieren van een of meerdere van de lokale rundveerassen. Er kunnen dus uiteraard meer runderen op een veebedrijf aanwezig zijn.

De subsidie, die wordt toegekend in het kader van de 5-jaarlijkse verbintenis, bedraagt jaarlijks 150 euro per rund of 175 euro per rund voor dieren onder melkproductieregistratie. Omdat het GLB eind 2020 is afgelopen, wordt er in afwachting van het nieuwe GLB in overgangsmaatregelen voorzien. Aflopende verbintenissen kunnen met 1 jaar worden verlengd.

Uiteraard kan het subsidiesysteem het verschil in inkomen met gespecialiseerde melk- of vleesveerassen niet volledig compenseren. “De premie van 150 euro is een forfait zonder indexering. Economische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de daling van de prijzen voor rundveevlees hebben een grote impact op het houden van dubbeldoelrassen. Het verschil in gemiddeld economisch jaarresultaat voor deze rassen, vergeleken met dat van gespecialiseerde melkveerassen, kan oplopen tot meer dan... 700 euro per dier”, geeft minister Crevits nog mee.

Volgens haar is de 25 euro extra wel voldoende om de meerkosten voor deelname aan de melkproductieregistratie te dekken.

Per provincie en ras

Uit het antwoord van minister Crevits en cijfers van het departement Landbouw & Visserij (zie tabel) blijkt verder dat er dit jaar 64 lopende verbintenissen zijn voor het behoud van lokale rundveerassen. De provincie Oost-Vlaanderen telt met 25 het hoogst aantal verbintenissen, gevolgd door West-Vlaanderen (17).

Wat de rassen zelf betreft, zijn er het meest aantal verbintenissen voor het witrood rundveeras (22), gevolgd door het rood rundveeras (19) en het witblauw dubbeldoel rundveeras. In aantallen leidt het witrood rundveeras met 1.326, gevolgd door het wit-blauw dubbeldoel rundveeras met 1.205. Voor 2021 is nog niet geweten welke bedrijven precies aan melkproductieregistratie gaan doen.

Wat het uitbetaald subsidiebedrag per ras en per campagnejaar betreft, gaan de meest recente cijfers terug tot 2019. Het campagnejaar 2020 werd nog niet uitbetaald. We geven de cijfers van 2019 mee (tussen haakjes de cijfers van 2015). Rood rundveeras van België: 118.455 euro (89.100 euro), wit-rood rundveeras 256.214 euro (271.340 euro), wit-blauw dubbeldoel rundveeras 285.268 euro (310.296) en Kempens roodbont 65.774 euro (37.306 euro).

Alternatieve steun?

Eind 2020 liepen er 6 verbintenissen voor het behoud van lokale rundveerassen af. Alle 6 werden verlengd. Ook in 2022 zullen er geen nieuwe verbintenissen kunnen worden afgesloten. De aflopende verbintenissen kunnen ook nu weer met 1 jaar worden verlengd. “In 2023 start het nieuwe GLB”, stelt minister Crevits. “Er wordt bekeken of de maatregel onder het GLB wordt verdergezet, of dat alternatieve ondersteuningsmogelijkheden meer opportuun zijn.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent