Ondersteuning voor kwetsbare patrijs steunt in Vlaanderen op 4 pijlers

Voor de instandhouding van de eerder zeldzame en kwetsbare patrijs lopen in Vlaanderen 4 (onderzoeks)projecten.
Voor de instandhouding van de eerder zeldzame en kwetsbare patrijs lopen in Vlaanderen 4 (onderzoeks)projecten. - Foto: Pixabay

Voor de instandhouding van de eerder zeldzame en kwetsbare patrijs lopen in Vlaanderen 4 (onderzoeks)projecten.

1. Interreg-project Partridge

Dit project werd gestart eind 2016 en loopt nog tot midden 2023. In dit internationaal demonstratieproject wordt o.a. ecologisch en socio-economisch onderzoek verricht naar de realiseerbaarheid en de effecten van ‘wildlife friendly farming’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen, en op het aanleveren van ecosysteemdiensten in het agrarisch landschap. In de deelnemende regio’s en landen zal getracht worden telkens twee demonstratiegebieden te realiseren, waarbinnen minstens 7% van het oppervlak bestaat uit maatregelen in functie van akkervogels.

Daarnaast worden telkens twee naburige referentiegebieden voorzien waar geen acties ondernomen worden vanuit het project. De patrijs dient in dit project als vlagschipsoort waarrond de verschillende stakeholdergroepen zich kunnen vinden en als voorbeeldsoort van het idee dat het duurzaam gebruik van een soort als incentive of motivatie kan dienen voor bepaalde stakeholdergroepen om maatregelen te nemen die de algemene biodiversiteit ten goede komen. De studiegebieden waarin INBO onderzoek voert in Vlaanderen zijn gelegen in West- en Oost-Vlaanderen.

Het internationaal project Partridge wordt volledig begroot op 7.790.000 euro, waarvan 2.792.000 euro voor de 5 Vlaamse partners waaronder INBO. De helft van dit bedrag wordt gesubsidieerd door het Europees Interreg-programma.

2. Onderzoeksproject ‘Genetica patrijs’

Dit project werd eind oktober 2020 gestart en loopt tot eind 2021. Met deze genetische studie op patrijzen wil INBO 4 doelstellingen realiseren, namelijk:

1) de genetische diversiteit, inteelt en structuur van de patrijs in Vlaanderen bepalen;

2) de connectiviteit tussen populatiefragmenten inschatten met het oog op de evaluatie van de noodzaak tot translocaties en de richtlijnen die hieraan verbonden kunnen worden;

3) een methodiek uitwerken die toelaat om routinematig via steekproeven of gerichte controle na te gaan of er illegaal patrijzen uitgezet werden;

4) evalueren of genetische aanpassingen van in gevangenschap gekweekte patrijzen gedetecteerd kunnen worden en gebruikt zouden kunnen worden in de routinematige monitoring. De resultaten van deze studie zullen gebruikt kunnen worden bij het ondersteunen van het jachtbeleid, maar tevens ook ter ondersteuning van vermoedelijke inbreuken op de jachtwetgeving.

De eerste fase van de genetische studie wordt geraamd op een materiaalkost van 25.000 euro en een personeelskost van 150.000 euro (excl. BTW). Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Jachtfonds (50.000 euro) en door ANB (100.000 euro). De tweede fase van het project zal bestaan uit het genetisch toewijzen van steekproefsgewijs geschoten patrijzen aan de Vlaamse populaties om na te gaan of de patrijzen een al dan niet wilde oorsprong hebben. De kostprijs van deze fase zal gebaseerd zijn op een prijs per staal die nog bepaald moet worden. 

3. Onderzoeksproject ‘Modellering populatiedynamische parameters patrijs’

Dit project werd eind oktober 2020 gestart en loopt tot eind 2023. Met deze studie wil INBO de nodige parameters valideren voor populatiemodellering van patrijzen in de Vlaamse context. Het ontbreken van Vlaamse modelparameters vormt een belangrijke hindernis bij het extrapoleren van bevindingen en richtlijnen vanuit het buitenland. Om deze kennislacune weg te werken zal een zenderonderzoek op patrijs uitgevoerd worden. Hierdoor zal het mogelijk zijn om een beter inzicht te krijgen in de knelpunten voor de patrijs in Vlaanderen.

Onderzoeksproject “Modellering populatiedynamische parameters patrijs” Het zenderonderzoek naar de populatiedynamiek van de patrijs in Vlaanderen wordt gefinancierd door het Jachtfonds en heeft een kostprijs van 346.891 euro (incl. BTW). 

4. Studie ‘Patrijsvriendelijk beheer van het landschap’

Met het oog op regelgevende initiatieven voert het INBO in 2021 een studie uit naar de mogelijkheden voor het kwantificeren van patrijsvriendelijk beheer van het landschap. Deze studie omvat o.a. een literatuurstudie naar de mogelijke maatregelen en de onderlinge verhouding van landschapselementen voor het voeren van een gunstig beheer voor patrijs.

In oktober 2020 werd het nieuwe gestandaardiseerd telprotocol voor broedkoppels van patrijzen door ANB en INBO voorgesteld. Dit moet leiden tot een gestandaardiseerde monitoring van de voorjaarsstand van patrijzen in Vlaanderen. De jachtsector ging in het voorjaar van 2021 aan de slag met het gestandaardiseerd telprotocol. 74 wildbeheereenheden engageerden zich om minstens 4 tellingen (ongeveer 2u30) te doen per telplot (elk ongeveer 150 ha groot) Op dit ogenblik wordt het digitaliseren van de aangeleverde gegevens door het ANB gefinaliseerd. Vervolgens verwerkt INBO deze gegevens om te komen tot een gemiddelde voorjaarsstand per WBE en een analyse van de toepassing van het telprotocol.

In het kader van de implementatie van het gestandaardiseerd telprotocol werd ook een overheidsopdracht uitgeschreven “Opleiding en begeleiding van de wildbeheereenheden m.b.t. het gestandaardiseerd tellen van patrijzen“, werd een tool ontwikkeld om de data te digitaliseren en werd een volledige digitalisering van de verkregen data op poten gezet.

Er werd een projectoproep gelanceerd voor de subsidiering van natuurontwikkelingsprojecten. Daarin was er een specifieke themaoproep voor patrijs en andere akkervogels. Deze studie naar het patrijsvriendelijk beheer wordt begroot op 50.000 euro (excl. BTW), gefinancierd door het INBO.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent