Verdubbeling budget voor verwijdering asbest in landbouwdaken

Zowat een vierde van de asbestdakoppervlakte in Vlaanderen vinden we terug in de landbouwsector.
Zowat een vierde van de asbestdakoppervlakte in Vlaanderen vinden we terug in de landbouwsector. - Foto: Pixabay

Landbouwers kunnen zich vanaf vandaag bij de OVAM aanmelden voor de ophaling van gedemonteerde asbestdaken van hun gebouwen. Dankzij bijkomende middelen uit het plan Vlaamse Veerkracht kan de landbouwsector ruim 1.000 asbestdaken of omgerekend zo’n 700.000 vierkante meter asbestdaken verwijderen.

Een vierde van de asbestoppervlakte in de landbouwsector

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan asbestafbouw goed. Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Het actieplan zet daarom in op een versnelde afbouw van asbestmaterialen in onze leefomgeving. Asbestdaken en gevels zijn daarbij het meest zichtbaar. Zij verweren doordat zij verouderen en blootgesteld zijn aan weersinvloeden. Bij verwering slijt het bindmiddel uit en kunnen asbestvezels vrijkomen in de omgeving. De inademing van asbestvezels kan op termijn leiden tot asbestaandoeningen zoals mesothelioom en asbestose.

Zowat een vierde van de asbestdakoppervlakte in Vlaanderen vinden we terug in de landbouwsector. De OVAM werkte samen met de land- en tuinbouwsector (ABS, Boerenbond en VAC) een sectorprotocol uit om land- en tuinbouwers te helpen vlot hun asbestdaken te ontmantelen. De Vlaamse Regering versterkt het reeds voorziene budget van 1,5 miljoen euro met een extra 1,5 miljoen euro vanuit de relancemiddelen.

Wederzijdse engagementen

Dit sectorprotocol vormt het kader voor wederzijdse engagementen vanuit de landbouwsector en vanuit de OVAM. De OVAM stelde een inzamelaar aan die in opdracht en op kosten van de OVAM gedemonteerde asbestdaken bij de landbouwer ophaalt. Zo komt de OVAM tegemoet aan de asbestkost die doorgaans zo’n 6-10% bedraagt van de totale kost voor de vervanging van een dak .

Sectororganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en het Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) zetten in op communicatie en het delen van goede praktijkvoorbeelden onder landbouwers. De OVAM ondersteunt hen hier ook inhoudelijk in met een handige brochure voor geïnteresseerde land- en tuinbouwers. De sectorpartners zorgen voor voldoende informatie en vorming zodat het asbest op een veilige manier kan verwijderd worden.

Aanmelden via de website

Met de ondertekening van het protocol geeft de minister groen licht aan de uitvoering ervan. Land- en tuinbouwers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de dienstverlening van de OVAM via www.asbestinfo.be. De landbouwer die gebruik wil maken van een ophaling via de OVAM moet daarbij beschikken over een ondernemingsnummer samen met een landbouwnummer, en een exploitatienummer die de landbouwer voor zijn activiteiten verkreeg bij het Departement Landbouw & Visserij.

Bij de aanmelding geeft de landbouwer ook aan van welk perceel het dak verwijderd zal worden en waar de inzamelaar de container moet plaatsen. , Aan de hand van het aantal vierkante meter kan de OVAM bepalen hoeveel containers de inzamelaar moet leveren. De OVAM selecteerde de inzamelaar op basis van strenge kwaliteitscriteria die een asbestveilige ophaling garanderen. De inzamelaar zal de gevulde containers van op de aangegeven locatie afvoeren voor verdere verwerking.

Op een asbestveilige wijze verwijderen

De sectororganisaties en de OVAM engageren zich gezamenlijk om de landbouwer de nodige informatie te bieden over hoe hij het dak op een asbestveilige wijze kan (laten) verwijderen. Zo kan hij de nodige voorzorgen nemen om zichzelf en zijn omgeving te beschermen voor eventuele blootstellingsrisico's aan asbest tijdens de werken.

Landbouwers kunnen een (dak)aannemer vinden via het Asbestcharter dat de OVAM samen met de bouwsector uitwerkte. Deze dakwerkers vinden asbestveilig werken belangrijk en onderschrijven dat openlijk via het charter. Hun uitvoerende werknemers zijn bovendien in het bezit van een geldig attest voor ‘eenvoudige handelingen’. Zo is de land- en tuinbouwer zeker dat deze werknemers weten hoe je veilig een asbestdak kan demonteren.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent