Startpagina Akkerbouw

De gebruiker van een perceel wijzigt in de loop van 2022: wat verandert er voor de betalingsrechten?

Het gros van het Vlaams landbouwareaal is het hele jaar in gebruik door eenzelfde landbouwer. Als de gebruiker echter wijzigt in de loop van een jaar, zijn transparante regels nodig over wie aanspraak maakt op de rechstreekse steun.

Leestijd : 2 min

Enkel landbouwers die het teeltrisico dragen en zodoende verantwoordelijk zijn voor de levering van de publieke diensten, komen in aanmerking voor financieel areaalgebonden directe steun. Met andere woorden: vanaf 2022 kunnen landbouwers enkel nog hun betalingsrechten op een perceel activeren als zij zelf de hoofdteelt op het betrokken perceel verbouwen.

Teeltrisico dragen

Voorheen konden landbouwers die een perceel ter beschikking hadden op 30 april (uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag) de betalingsrechten op dat perceel activeren, ook al verbouwden zij zelf niet de hoofdteelt. In sommige gevallen leidde dit echter tot situaties waarbij de overheidssteun werd toegekend aan begunstigden die het perceel niet zelf gebruikten en dus ook geen teeltrisico’s droegen. Die situaties staan haaks op het beginsel dat landbouwers die inspanningen leveren om publieke diensten te leveren aan de maatschappij (bovenop het voedsel dat ze produceren), daarvoor worden gecompenseerd door de overheid.

Hoofdteelt

Vanaf 2022 kunnen dus enkel landbouwers die een perceel voor de hoofdteelt gebruiken, de betalingsrechten waarover zij beschikken op 30 april 2022, activeren met dat betrokken perceel. Gebruikt men een perceel niet zelf om de hoofdteelt te verbouwen, dan kan men het ook niet aangeven om betalingsrechten te activeren.

Een perceel gebruiken voor de hoofdteelt, betekent dat de landbouwer ook verantwoordelijk is voor de volgende teelthandelingen:

- het zaaien of planten;

- de teelthandelingen tijdens het teeltseizoen (bv. bespuitingen) tot aan het oogsten. Bent u een actieve landbouwer die betalingsrechten voor een bepaald perceel activeert en verantwoordelijk is voor alle teelthandelingen, dan verandert er voor u niets.

Bij twijfel over het eigenlijke gebruik van het perceel, stelt het departement een onderzoek in. Verklaringen, facturen, leveringsbonnen, contracten, … vormen elementen in dit onderzoek.

Gebiedstype

Voor een perceel gelegen in gebiedstype 2 of 3 kan in de verzamelaanvraag alleen de gebruiker van de hoofdteelt het perceel nog opgeven voor mestrechten, betalingsrechten en hoofdteelt. In gebiedstype 0 of 1 is wel nog een aparte aangifte voor mestrechten met hoofdbestemming G mogelijk. Hoofdbestemming I is uitsluitend mogelijk voor een perceel dat gebruikt wordt voor de nateelt of voor een niet-subsidiabele hoofdteelt.

Verhuurt u een perceel tijdelijk, dan is het ook mogelijk betalingsrechten te verhuren. Het nieuwe GLB is nog niet definitief goedgekeurd, maar een nieuwe referentieperiode voor betalingsrechten wordt niet verwacht.

Departement Landbouw & Visserij

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken