Weer trekken misnoegde melkveehouders tegen Milcobel naar rechtbank

De site van Milcobel in Kallo.
De site van Milcobel in Kallo. - Foto: Milcobel

De coöperatieve zuivelverwerker Milcobel was van plan om het ledenkapitaal iets langer binnen te houden. In vergelijking tot andere coöperaties werd het kapitaal van gestopte leveraars of leveraars die opzeg hebben gegeven, vroeger integraal beschikbaar gesteld na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Milcobel, die volgde op het jaar van uittreding.

Aanpassing voorwaarden

“Voortaan zal het kapitaal beschikbaar gesteld worden in 5 gelijke tranches over een periode van 5 jaar. Uitzonderingen hiervoor zijn het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of gevallen van overmacht”, liet Milcobel enige tijd geleden bij de wijziging van de leverings- en lidmaatschapsvoorwaarden weten.

Dat is niet naar de zin van 51 mistevreden melkveehouders, die zich voor de rechtbank laten bijstaan door meester Katrien Boterman. Volgens de vroegere statuten hebben de uittredende/ontslagnemende vennoten recht op uitkering van de waarde van hun aandeel, zoals die blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de vennoot zijn ontslag heeft gegeven.

“Bij vertrek - evenals bij stopzetting - wordt het opgebouwde ledenkapitaal uitbetaald na de Algemene Vergadering die betrekking heeft op het boekjaar waarbinnen het vertrek of de stopzetting zich voordeden.”

De 51 verzoekers hebben allemaal hun opzeg gegeven voor 28 juni 2021. Op de Algemene Vergadering van 15 juni 2021 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 juni 2021) werd een statutenwijziging doorgevoerd. Daarin wordt het huishoudelijke reglement aangepast en wordt (niet meer onmiddellijk na de Algemene Vergadering) een systeem van gespreide betaling van het scheidingsaandeel over 5 jaar in te voeren, waarbij elk jaar één vijfde van het scheidingsaandeel wordt uitbetaald. Wie vertrokken is, zou dus nu 5 jaar moeten wachten vooraleer hij het volledige kapitaal weer terug heeft gekregen.

Naar aanleiding van hun opzeg hadden de meeste van de 51 verzoekers een verzoek gericht aan Milcobel om over te gaan tot uitbetaling van het scheidingsaandeel binnen de maand na datum van effectieve uittreding. Milcobel reageerde dat dit niet kan, gezien de wijziging van de statuten die voorzien in een gespreide betaling over 5 jaar.

Vraag tot vernietiging

“Milcobel spreekt zich tegen”, stellend de verzoekers. “Waar zij voor de algemene vergadering van 15 juni aan de opzeggers had bevestigd dat zij hun scheidingsaandeel zouden ontvangen, verandert zij na 15 juni haar standpunt en deelt ze mee dat ook de opzeggers nog onverkort aandeelhouder zijn aldus onder het nieuwe regime inzake de gespreide uitbetaling van het scheidingsaandeel over 5 jaar zouden vallen.”

De verzoekers vragen dan ook de vernietiging van deze beslissing. Volgens hen is er sprake van rechtsmisbruik. “De aandeelhouders die hebben opgezegd voor de statutenwijziging veronderstelden dat ze het scheidingsaandeel na 1 jaar zouden ontvangen. Dit werd ook uitdrukkelijk door Milcobel bevestigd. En de andere aandeelhouders hebben hun recht misbruikt om het scheidingsaandeel van de opzeggers langer vast te houden.”

Gebrek aan motivering

“De beslissing werd ook niet gemotiveerd. Men heeft dit enkel gedaan om de opzeggende aandeelhouders te benadelen en om toekomstige opzeggingen te ontmoedigen. Aldus bezorgt deze beslissing aan de opzeggers een disproportioneel groter nadeel dan het voordeel dat de blijvende aandeelhouders hieruit kunnen halen. Dit is rechtsmisbruik”, stellen de verzoekers.

Verder blijkt uit de dagvaarding dat de verzoekers nog andere redenen hebben. “Nochtans heeft Milcobel onlangs wel beslist om zowel een extra getrouwheidspremie en een coöperatieve teruggave uit te betalen aan de leden die niet in opzeg zijn.”

Hogere melkprijs

“Ook slaagde Milcobel erin om de laatste maanden wel een hoge melkprijs aan te bieden, in tegenstelling tot de voorgaande periode toen verzoekers nog niet in opzeg waren. De vertraagde uitbetaling van kapitaal van verzoekers dient dus om een extra getrouwheidspremie, een coöperatieve teruggave en een hogere melkprijs aan haar leden uit te betalen.”

Volgens de verzoekers is dat in strijd met de bepaling dat het op het scheidingsaandeel verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd voor elke andere uitkering aan aandeelhouders. “Milcobel houdt het scheidingsaandeel van verzoekers langer vast zonder enige motivering terwijl men ondertussen wel beslist om een getrouwheidspremie en een coöperatieve teruggave te betalen aan de blijvende aandeelhouders. Dit is puur machtsmisbruik en strijdig met de wet.”

Daarnaast stellen de bezoekers nog dat ze vernomen hebben dat het vereiste aanwezigheidsquorum mogelijk niet was bereikt op de algemene vergadering. In een reactie ontkent Kathleen De Smedt, woordvoerder van Milcobel, deze aantijging. “Het vereiste aanwezigheidsquorum werd wel degelijk bereikt en dat werd ook zo genotuleerd.” Dat werd intussen ook zo meegedeeld aan de verzoekers.

“Daarnaast hadden een aantal verzoekers zich kandidaat gesteld als afgevaardigde naar de algemene vergadering en werd hun kandidatuur niet op een correcte manier voorgedragen zodat zij niet konden worden verkozen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering”, aldus de ontevreden melkveehouders, die naar de rechtbank zijn gestapt.

Uitspraak in oktober?

De uitspraak van de ondernemingsrechtbank over deze vraag tot vernietiging van de beslissing van de algemene vergadering van Milcobel wordt pas in oktober verwacht.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent